Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про деякі питання створення госпітальної ради при Київській обласній державній адміністрації

Розпорядження від 07.04.2021, №199
Дата оприлюднення: 07.04.2021

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07 квітня 2021 р. Київ № 199

Про деякі питання створення госпітальної ради при Київській обласній державній адміністрації

Відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1074 «Деякі питання створення госпітальних округів», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2020 року № 2439 «Про затвердження Типового положення про госпітальну раду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1227/35510:

1. Утворити госпітальну раду при Київській обласній державній адміністрації та затвердити її персональний склад, що додається.

2. Затвердити Положення про госпітальну раду при Київській обласній державній адміністрації, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації від 12 березня 2020 року № 139 «Про деякі питання створення госпітальної ради при Київській обласній державній адміністрації».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської обласної державної адміністрації Щербак Т.В.

Голова адміністрації (підпис) Василь ВОЛОДІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації

07 квітня 2021 року № 199

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

госпітальної ради при Київській обласній державній адміністрації

Директор департаменту

охорони здоров’я адміністрації Олена ЄФІМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації

07 квітня 2021 року № 199

ПОЛОЖЕННЯ

про госпітальну раду при Київській обласній державній адміністрації

I. Загальні положення

1. Госпітальна рада утворена головою Київської обласної державної адміністрації як консультативно-дорадчий орган при Київській обласній державній адміністрації для розроблення пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на рівні госпітального округу державної політики у сфері охорони здоров'я та організації надання медичної допомоги в госпітальному окрузі.

2. Персональний склад госпітальної ради затверджуються головою Київської обласної державної адміністрації.

II. Основні принципи діяльності та завдання госпітальної ради

1. Основними принципами діяльності госпітальної ради є:

колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;

прозорість діяльності;

рівноправність її членів.

2. До завдань госпітальної ради належить розроблення пропозицій та рекомендацій щодо:

визначення спроможної мережі госпітального округу;

плану розвитку госпітального округу;

реорганізації і перепрофілювання закладів охорони здоров'я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) та госпітального етапу екстреної медичної допомоги в межах госпітального округу;

переліку опорних закладів охорони здоров'я у госпітальному окрузі;

інших питань, які належать до компетенції суб'єктів госпітального округу щодо забезпечення надання в ньому медичної допомоги.

3. Госпітальна рада затверджує окремим рішенням та проводить щороку аналіз виконання плану розвитку госпітального округу та звітує про це голові Київської обласної державної адміністрації.

2

4. За результатами аналізу виконання плану розвитку госпітального округу госпітальна рада вносить до нього зміни. Внесення змін до очікуваних показників результативності допускається не частіше ніж один раз на три роки.

5. З метою аналітичної та технічної підтримки розроблення пропозицій, рекомендацій госпітальна рада може залучати до своєї діяльності відповідних фахівців, науковців та представників громадськості. Залучення таких фахівців здійснюється безоплатно на громадських засадах.

III. Організація діяльності госпітальної ради

1. Госпітальну раду очолює голова, який за посадою є заступником голови Київської обласної державної адміністрації, до функціональних обов'язків якого належить сфера охорони здоров'я.

За поданням голови госпітальної ради з числа її членів обираються один або два заступники голови та секретар госпітальної ради.

2. Організаційна діяльність госпітальної ради забезпечується її головою.

3. Формою роботи госпітальної ради є засідання, що проводиться не рідше ніж один раз на квартал відповідно до графіка, затвердженого госпітальною радою. Позачергове засідання може бути проведене за ініціативою третини членів госпітальної ради, голови госпітальної ради або департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації.

У засіданнях можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники Міністерства охорони здоров’я України, Національної служби здоров’я України, державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України».

Госпітальна рада на своїх засіданнях ухвалює пропозиції та рекомендації.

З питань організації своєї діяльності, що не врегульовані цим Положенням, госпітальна рада приймає окреме рішення.

Госпітальна рада може запрошувати на засідання експертів, представників державних органів, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я госпітального округу з метою висловлення думки з поставлених питань.

Засідання госпітальної ради веде її голова, а за його відсутності заступник або інший призначений ним (нею) член госпітальної ради. Протокол засідання підписує голова, а за його відсутності заступник або інший призначений ним (нею) член госпітальної ради.

Засідання госпітальної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини складу госпітальної ради.

Перше засідання госпітальної ради проводиться не пізніше ніж протягом двох тижнів з моменту затвердження персонального складу госпітальної ради.

3

Засідання госпітальної ради проводяться у відкритому або закритому режимі. Рішення про проведення засідання у закритому режимі приймається не менш як двома третинами від кількості членів госпітальної ради.

4. Пропозиції, рекомендації та організаційні рішення госпітальної ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на її засіданні членів госпітальної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член госпітальної ради, який не підтримує пропозиції, рекомендації та організаційні рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції, рекомендації та організаційні рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим та секретарем госпітальної ради не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після проведення засідання госпітальної ради.

У протоколі повинно бути зазначено:

дата, місце та час проведення засідання;

прізвище, ім'я та по батькові присутніх;

порядок денний і результати обговорення питань порядку денного;

питання, винесені на голосування, і підсумки голосування із зазначених питань;

пропозиції, рекомендації та організаційні рішення, ухвалені госпітальною радою.

5. Члени госпітальної ради у своїй діяльності вживають заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».

6. Повноваження членів госпітальної ради закінчуються за власною ініціативою члена госпітальної ради чи його відкликанням органом, який його делегував.

7. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності госпітальної ради здійснює Київська обласна державна адміністрація.

IV. Функції та права госпітальної ради

1. Голова госпітальної ради:

організовує діяльність госпітальної ради;

визначає функціональні обов'язки заступників голови, секретаря і членів госпітальної ради;

4

скликає і веде засідання госпітальної ради, виносить на розгляд госпітальної ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує протокол засідання госпітальної ради (у разі його присутності на засіданні);

підписує листи та інші документи госпітальної ради;

представляє госпітальну раду у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності госпітальної ради.

2. Секретар госпітальної ради:

готує проект плану роботи та графік засідань госпітальної ради з урахуванням пропозицій її членів;

забезпечує подання членам госпітальної ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;

забезпечує підготовку проектів документів до її засідань;

веде і зберігає протоколи засідань госпітальної ради та іншу документацію у порядку, визначеному госпітальною радою;

веде облік присутності членів госпітальної ради на її засіданнях;

забезпечує інформування громадськості про діяльність госпітальної ради;

здійснює інші повноваження і виконує доручення голови госпітальної ради, пов'язані з організацією її діяльності.

3. Члени госпітальної ради мають право:

брати участь у засіданнях госпітальної ради;

ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях госпітальної ради шляхом внесення їх до порядку денного;

брати участь у розгляді питань госпітальною радою та подавати пропозиції до проектів рішень госпітальної ради.

Директор департаменту

охорони здоров’я адміністрації Олена ЄФІМЕНКО

Поділитися: