“Про організацію в Київській облдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації”

Розпорядження від 10.05.2011, №450
Дата оприлюднення: 10.05.2011

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та з метою забезпечення прозорості і відкритості діяль­ності Київської облдержадміністрації:

1. Встановити, що відділ забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації:

1.1. є відповідальним за реєстрацію, опрацювання, облік та системати­зацію запитів на інформацію, що надійшли до облдержадміністрації;

1.2. у встановленому порядку надає запитувачам форми запитів на інформацію згідно з додатком 1;

1.3. надає консультації під час оформлення запитів на інформацію;

1.4. оформлює запити на інформацію у разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит (з обов’язковим зазначенням в запиті свого ім’я, контактного телефону та наданням копії запиту особі, яка його подала);

1.5. обробляє запити, що пройшли реєстрацію у встановленому порядку, опрацьовує, систематизує, аналізує та контролює задоволення запитів на інформацію;

1.6. витребовує відповідну інформацію в головних управліннях, управліннях, інших структурних підрозділах облдержадміністрації.

2. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями кімнату № 36 на першому поверсі адміністративного будинку Київської облдержадміністрації, розташованого за адресою м.Київ, пл. Л. Українки, 1.

3. Відділу забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації:

3.1. у тижневий строк розробити і подати на затвердження голові облдерж­адміністрації проекти:

порядку складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

переліків відомостей, що становлять службову інформацію;

інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;

3.2. спільно з управлінням інформації та зв’язків з громадськістю облдерж­адміністрації організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України „Про доступ до публічної інформації”;

3.3. спільно з відділом інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації внести голові облдержадміністрації пропозиції щодо створення системи обліку документів, що знаходяться в облдерж­адміністрації і містять публічну інформацію, передбачивши обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності – в інший прийнятний для громадян спосіб).

4. Покласти на керівників підрозділів апарату, головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів Київської облдержадміністрації персональну відповідальність за дотримання встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію.

5. Затвердити перелік інформації, що підлягає оприлюдненню в газеті „Київська правда” і на офіційному веб-сайті Київської облдержадміністрації (далі – Перелік), що додається (додаток 2).

6. Підрозділам апарату, головним управлінням, управлінням, іншим струк­турним підрозділам Київської облдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади в області невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа, надавати управлінню інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації інформа­цію, визначену Переліком.

7. Управлінню інформації та зв’язків з громадськістю облдерж­адміністрації, редакції газети „Київська правда”, відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації забезпечувати у встановленому законодавством порядку оприлюднення інформації, визначеної Переліком.

8. Закладу післядипломної освіти „Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській облдержадміністрації” забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфіка­ції заступників керівників органів виконавчої влади, працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

9. Управлінню інформації та зв’язків з громадськістю облдерж­адміністрації спільно з головним фінансовим управлінням облдерж­адміністрації у дво­тижневий строк після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк подати голові облдержадміністрації письмові пропозиції щодо розміру фактичних витрат на копіювання та друк копій документів, що надаватимуться облдерж­адміністрацією за запитами на інформацію.

10. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного та районного значення) вжити відповідних організаційних заходів щодо забезпечення виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” та Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”.

11. Управлінню з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного та районного значення) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови облдержадміністрації згідно із розподілом обов’язків.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Додаток

        

Поділитися: