Департамент охорони здоров’я

04053, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 45
тел./факс: 482-07-81 (58)
email: doz@koda.gov.ua
вебсайт:  http://dozkoda.com.ua/

Телефон “гарячої лінії” з питань COVID-19: 0456-31-00-46

____________

Директор департаменту

ЄФІМЕНКО Олена Володимирівна

Телефон: 484-17-57

_

Заступник директора департаменту – начальник управління економіки та фінансового контролю департаменту

СВІТЛИЙ Олександр Валентинович

Телефон: 482-07-95

_

Заступник директора департаменту – начальник управління з медичної роботи

КОВАЛЕНКО Олена Миколаївна

Телефон: 484-17-57

_

Заступник директора Департаменту

СОРОКІН Олександр Олексійович

Телефон: 484-17-57

Основними завданнями департаменту є:

забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я;

прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для норма­тивного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворю­ванням, епідеміям і на їх ліквідацію;

організація надання медико-санітарної допомоги населенню, роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;

забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навко­лишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя насе­лення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуго­вування, медичних матеріалів і технологій.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1. готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області та проектів обласного бюджету, подає їх на розгляд облдержадмі­ністрації та забезпечує їх виконання;

2. у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

3. вивчає стан здоров’я населення, вживає заходів до запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

4. в установленому законодавством порядку надає МОЗ необхідну інформацію, документи та матеріали;

5. здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров’я всіх форм власності;

6. організовує роботу з охорони здоров’я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності, виробництво і якість продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров’я;

7. організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйовані та відселені із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;

8. готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров’я, і подає їх на розгляд Київській обласній державній адміністрації;

9. визначає потребу у медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

10. подає пропозиції та погоджує проекти планів приватизації закладів охорони здоров’я;

11. здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення області;

12. здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

13. сприяє розвитку медичної науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впроваджує в практику наукові досягнення та передовий досвід у галузі охорони здоров’я;

14. забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітар­ного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;

15. вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області;

16. проводить в установленому порядку державну акредитацію комуналь­них закладів охорони здоров’я;

17. разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

18. сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагод­ження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громад­ських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;

19. організовує правове виховання працівників галузі, роз’яснення законодавства про охорону здоров’я;

20. здійснює контроль за діяльністю медичних та фармацевтичних вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, що належать до сфери його управління;

21. визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров’я, формує замовлення та проводить в установленому порядку підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я;

22. організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху засобів автотранспорту і протипожежного захисту закладів охорони здоров’я;

23. організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час лікві­дації наслідків надзвичайних ситуацій;

24. забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об’єднань, здійснює контроль за цією роботою в закладах охорони здоров’я;

25. проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

26. сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

27. бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних і інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

28. забезпечує проведення профілактичних і лікувальних заходів, спря­мованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

29. разом із структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів у відповідному регіоні, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров’я тютюнового диму;

30. інформує населення відповідного регіону через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів;

31. сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікуваль­них заходів і робіт, пов’язаних з профілактикою захворюваності, спричиненої вживанням тютюнових виробів і впливом на їх здоров’я тютюнового диму;

32. сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я;

33. здійснює систематичний контроль за додержанням актів законо­давства з питань охорони здоров’я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності;

34. виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на обласну державну адміністрацію завдань у галузі охорони здоров’я.