Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

від 19.02.2002 № 99 “Про обласну Програму подолання бідності”.

Розпорядження від 19.02.2002, №99
Дата оприлюднення: 19.02.2002

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 № 1712 «Про затвердження Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності», відповідно до Указу Президента України від 15.08.2001 № 637 «Про стратегію подолання бідності» та Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із наступними змінами): 1. Затвердити обласну Програму подолання бідності (далі – Програма), що додається. 2. Головним управлінням, управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення): 2.1. Забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою; 2.2. Інформацію про хід виконання заходів подавати головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, для її узагальнення та подання Міністерству праці та соціальної політики України у встановлений термін. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Урупу М.М.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської облдержадміністрації

від 19.02.2002 № 99

ОБЛАСНА ПРОГРАМА ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ

Мета Програми та шляхи її досягнення

Обласна Програма подолання бідності (далі – Програма) розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 № 1712 «Про затвердження Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності», відповідно до Указу Президента України від 15.08.2001 № 637 «Про Стратегію подолання бідності». Мета Програми полягає у зменшенні масштабів бідності та підвищенні рівня життя населення. Зменшення рівня бідності на обласному рівні може бути досягнуто за умови, зокрема: реалізації комплексу заходів щодо збільшення середньодушових грошових доходів населення в розрахунку на душу населення; забезпечення підвищення в грошових доходах населення частки оплати праці; здійснення невідкладних заходів щодо недопущення отримання працівниками заробітної плати нижче її мінімального розміру та скорочення кількості працівників, заробітна плата яких нижче від прожиткового мінімуму; забезпечення зростання середньої заробітної плати до прожиткового мінімуму для працездатних осіб; створення механізму збільшення доходів населення за рахунок здачі в оренду земельних часток (паїв) і майнових паїв. Досягнення мети Програми та виконання поставлених завдань подолання бідності потребує здійснення відповідних заходів.

З А Х О Д И

щодо реалізації обласної Програми подолання бідності

І. Підвищення зайнятості населення та розвиток ринку праці

Необхідною передумовою подолання бідності є забезпечення проведення державної політики зайнятості населення, запобігання масовому безробіттю внаслідок структурної перебудови економіки, створення додаткових гарантій щодо працевлаштування громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, та щодо соціального захисту безробітних шляхом запровадження системи загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. 1.1. Забезпечити працевлаштування через державну службу зайнятості на вільні та новостворені робочі місця у 2002 році не менш як 21,0 тис. незайнятих та безробітних осіб.

Головне управління праці та соціаль- ного захисту населення облдержадмі- ністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації і міськвиконко- ми (міст обласного значення).

2002 рік

1.2. Забезпечити розширення громадських робіт для безробітних, залучити до цих робіт не менш як 6,7 тис. незайнятих та безробітних громадян.

Головне управління праці та соціаль- ного захисту населення облдержадмі- ністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації і міськвиконко- ми (міст обласного значення).

2002 рік

1.3. Сприяти працевлаштуванню дітей, позбавлених батьківського піклування, молоді з обмеженими фізичними можливостями та інших осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, шляхом бронювання на підприємствах і організаціях області не менше ніж 3,7 тис. робочих місць та підтримки програм, спрямованих на розвиток їх підприємницьких ініціатив.

Головне управління праці та соціаль- ного захисту населення облдержадмі- ністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації і міськвиконкоми (міст обласного значення).

2002 рік

1.4. Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на скоріше повернення безробітних до професійної діяльності, подолання сімейного безробіття, зокрема шляхом здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації для 5,3 тис. безробітних.

Головне управління праці та соціаль- ного захисту населення облдержадмі- ністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації і міськвиконкоми (міст обласного значення).

2002 рік

1.5. З метою запровадження нових форм сприяння зайнятості молоді, її підприємницьких ініціатив створити мережу молодіжних центрів праці та надавати підтримку здійснюваних ними програм.

Управління у справах сім`ї та молоді облдержадміністрації

2002 рік

1.6. З метою забезпечення зайнятості учнів та студентів у вільний від навчання і канікулярний час проводити Всеукраїнську акцію «Молодіжні трудові загони».

Управління у справах сім`ї та молоді облдержадміністрації.

2002 рік

ІІ. Збільшення доходів від трудової діяльності

2.1. Вжити заходів щодо забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

Територіальна Державна інспекція праці у Київській області, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

2002 рік

ІІІ. Соціальне страхування як спосіб захисту особи та її сім`ї від втрат доходу

3.1. Здійснити у повному обсязі фінансування видатків, передбачених на виконання національних програм з охорони материнства і дитинства, здоров`я осіб похилого віку, боротьби зі СНІДом та туберкульозом.

Управління охорони здоров`я, головне фінансове управління, управління у справах сім`ї та молоді облдержадміністрації.

2002 рік

ІV.Запровадження консолідованої системи адресної допомоги та соціальних послуг

4.1. Створити банк даних щодо малозабезпечених сімей.

Головне управління праці та соціаль- ного захисту населення облдержадмі- ністрації.

І квартал 2002 року

4.2. Забезпечити отримання населенням твердого палива за призначеними субсидіями.

Головне управління праці та соціаль- ного захисту населення облдержадмі- ністрації.

Постійно

4.3. Забезпечити фінансування призначеної допомоги сім`ям з дітьми та малозабезпеченим сім`ям в обсягах, передбачених законодавством.

Головне управління праці та соціаль- ного захисту населення облдержадмі- ністрації.

Постійно

4.4.Взяти участь у розробці та запровадженні механізму надання у грошовій формі субсидій на придбання скрапленого газу, твердого палива.

Головне управління праці та соціаль- ного захисту населення облдержадмі- ністрації.

2002 рік

4.5. Розробити та впровадити регіональну довгострокову програму «Турбота» з питань розвитку форм і методів комплексного надання соціальних послуг найбільш вразливим верствам населення.

Головне управління праці та соціаль- ного захисту населення облдержадмі- ністрації.

2002 рік

4.6. Забезпечити підготовку кадрів для організації соціальної роботи з найбільш вразливими верствами населення.

Управління освіти і науки, у справах сім`ї та молоді облдержадміністрації.

2002 рік

4.7. Зміцнити матеріально-технічну базу територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, забезпечивши їх відповідними приміщеннями, автотранспортом.

Головне управління праці та соціаль- ного захисту населення облдержадмі- ністрації.

2002 рік

4.8. Забезпечити фінансування територіальних центрів, центрів соціальних служб для молоді, відділень соціальної допомоги вдома, що надають соціальні послуги одиноким громадянам похилого віку та інвалідам, найбільш вразливим категоріям дітей та молоді відповідно до їх потреб.

Головне управління праці та соціаль- ного захисту населення, управління у справах сім`ї та молоді облдержад- міністрації.

2002 рік

V. Соціальна підтримка непрацездатних громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями

5.1. Вжити заходів до збільшення серед працюючих числа осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі шляхом створення не менш як 485 робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, зокрема 80 робочих місць у 2002 році.

Обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів, головне управління праці та соціального захи- сту населення облдержадміністрації.

2002 рік

5.2. Розширити мережу центрів раннього втручання і соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрів професійної, медичної та соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями шляхом заснування їх у містах з населенням понад 50 тис.чоловік.

Головне управління праці та соціаль- ного захисту населення, управління охорони здоров`я, освіти і науки, у справах сім`ї та молоді облдержадмі- ністрації , обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів.

2002 рік

5.3. Забезпечити усунення комунікаційних, будівельних та інших перешкод, що заважають доступу особам з обмеженими фізичними можливостями до об`єктів соціальної інфраструктури, зокрема транспорту.

Райдержадміністрації і міськвикон- коми (міст обласного значення), управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва облдержадміністрації.

2002 рік

VІ. Соціальна підтримка сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування

6.1. Забезпечити фінансування діяльності будинків дитини відповідно до наявних потреб.

Управління охорони здоров`я облдержадміністрації.

Постійно

6.2.Забезпечити виконання нормативно-правових актів щодо безоплатного харчування дітей перших двох років життя з малозабезпечних сімей.

Управління охорони здоров`я облдержадміністрації.

Постійно

6.3.Створити денні пункти соціальної допомоги, консультативні пункти з психологічних, юридичних та соціальних питань, а також майданчики і клуби для організації дозвілля дітей.

Головне управіління праці та соціаль- ного захисту населення, управління у справах сім`ї та молоді, освіти і науки, служба у справах неповнолітніх обл- держадміністрації, обласне управління юстиції ( за згодою), райдержадмініст- рації та міськвиконкоми (міст обласного значення).

2002 рік

6.4. Сприяти подальшому вдосконаленню мережі притулків для неповнолітніх і здійсненю заходів щодо підвищення ефективності їх діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази та поліпшення кадрового забезпечення цих закладів.

Служба у справах неповнолітніх, управління у справах сім`ї та молоді облдержадміністрації, райдержадмі- ністрації та міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно

6.5. Сприяти створенню та розвитку мережі центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді (кризових центрів соціально-психо-логичної допомоги).

Управління у справах сім`ї та молоді, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації.

Постійно

6.6. Залучати громадські благодійні організації до розв`язання проблем безпритульності та бездоглядності дітей.

Служба у справах неповнолітніх, управління у справах сім`ї та молоді облдержадміністрації.

Постійно

6.7. Сприяти соціальному становленню сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах.

Головне управління праці та соціаль- ного захисту населення, управління у справах сім`ї та молоді облдержадмі- ністрації.

Постійно

6.8. Розширювати мережу дитячих будинків сімейного типу відповідно до потреб та забезпечувати їх діяльність.

Управління у справах сім`ї та молоді облдержадміністрації.

2002 рік

6.9. Розширювати мережу центрів сім`ї «Родинний дім».

Управління у справах сім`ї та молоді облдержадміністрації.

2002 рік

VІІ. Поліпшення житлових умов соціально вразливих верств населення

7.1. Взяти участь у визначенні державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування.

Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, головні управління: економіки, праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

2002 рік

7.2. Передбачити у регіональних програмах розвитку житлового будівництва, які щороку розробляються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 № 1347, показники створення житлового фонду соціального призначення шляхом будівництва нового, реконструкції існуючого житлового фонду.

Управління капітального будівництва облдержадміністрації.

2002 рік

VІІІ. Моніторинг реалізації стратегічних напрямів подолання бідності

8.1. Внести пропозиції Міністерству праці та соціальної політики України щодо визначення критеріїв межі бідності, її величини з урахуванням регіональних відмінностей та розміру опікуваного державою доходу.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

І квартал 2002 року

8.2. Проводити моніторинг рівня життя населення області.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Щомісяця

8.3. Проводити моніторинг бідності та основних індикаторів рівня життя в області.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Щокварталу

8.4. Здійснювати комплексну оцінку зміни ситуації з бідністю на основі щорічного моніторингу показників бідності та соціального розвитку в області.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Щороку

________________________

        

Поділитися: