Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про внесення змін до Положення про департамент з питань взаємодії з правоохоронними органами, внутрішнього аудиту, антикорупційної діяльності та оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації

Розпорядження від 16.05.2016, №176
Дата оприлюднення: 16.05.2016

Відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про запобігання корупції”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”, від 28 вересня 2011 року № 1001 “Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади”, від 18 квітня 2012 року № 606 “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій”, від 26 вересня 2012 року № 887 “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, наказів Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 “Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, від 29 вересня 2011 року № 1217 “Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за № 1195/19933, Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706:

Внести до Положення про департамент з питань взаємодії з правоохоронними органами, внутрішнього аудиту, антикорупційної діяльності та оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 25 квітня 2016 року №141, такі зміни:

1. Пункт 5.2 доповнити підпунктом 5.2.6 такого змісту:

“5.2.6. взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, іншими державними органами, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту.”

2. Пункт 5.3 доповнити підпунктами 5.3.12 – 5.3.19 такого змісту:

“5.3.12) може брати участь в експертизі проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються облдержадміністрацією, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

5.3.13) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

5.3.14) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради з питань реалізації галузевих повноважень;

5.3.15) бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

5.3.16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад з питань, що належать до компетенції управління;

5.3.17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.3.18) контролює діяльність органів місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

5.3.19) здійснює інші, передбачені законодавством, повноваження. “

3. Підпункт 7.1 пункту 7 викласти в наступній редакції:

“7.1 одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час здійснення ним повноважень та необхідні для виконання покладених на департамент завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;”

4. Пункт 7 доповнити підпунктом 7.7 такого змісту:
“7.7 надсилати запити до державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на управління завдань.”

5. Пункт 10 доповнити підпунктами 10.18-10.22 такого змісту:

“10.18 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

10.19 забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

10.20 забезпечує дотримання в управлінні режиму таємності, контролює ведення діловодства;

10.21 візує проекти розпоряджень голови облдержадміністрації з основної діяльності;

10.22 у випадках, передбачених чинним законодавством, вивчає матеріали та бере участь у підготовці висновків і пропозицій щодо призначення на посади і звільнення з посад керівників, заступників керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств Київської обласної державної адміністрації.”

Пункт 10.18 відповідно вважати пунктом 10.23.

6. Пункт 14 доповнити підпунктом 14.6 такого змісту:
“14.6 під час проведення службових розслідувань (перевірок) з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).”

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації М.Д.Мельничук

        

Поділитися: