Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апараті, головних управліннях, управліннях та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації”

Розпорядження від 19.11.2010, №1340
Дата оприлюднення: 19.11.2010

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Методичних рекомендацій щодо застосування ДСТУ 4163-2003 „Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів”, схвалених протоколом засідання Методичної комісії Держкомархіву України від 07.11.2003 № 7 :

Внести до Інструкції з діловодства в апараті, головних управліннях, управліннях та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.06.2008 № 900, такі зміни:

1. у тексті Інструкції слова “Секретаріат Президента України” у всіх відмінках замінити словами “Адміністрація Президента України” у відповідному відмінку;

2. пункт 3.2.7. доповнити абзацами такого змісту:

Розгляд та опрацювання документів з резолюцією голови облдержадміністрації:

„Доповісти про виконання…” здійснюється шляхом підготовки відповідальною за виконання посадовою особою службової записки із зазначеного у документі питання;

„Доповісти з проектом відповіді…” здійснюється шляхом підготовки проекту відповіді адресату, який підписується головою облдержадміністрації у разі його згоди з поданим проектом”;

3. абзац перший пункту 5.1.1. викласти у такій редакції:

„Апарат, інші структурні підрозділи облдержадміністрації є абонентами мережі Інтернет зі своїми Інтернет-адресами. Київська облдержадміністрація також має власну Веб-сторінку. Офіційні Інтернет-реквізити Київської облдержадміністрації: http://koda.gov.ua та ver@kra.kiev.ua.”;

4. пункт 6.1.2. після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

Видача працівникам апарату, головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів облдержадміністрації бланків для розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації, його листів здійснюється лише за наявності на проектах цих документів віз посадових осіб, відповідальних за їх підготовку, та уповноважених працівників юридичного і загального відділів апарату облдержадміністрації”;

5. абзац другий пункту 6.7.8. після слів „апарату адміністрації” доповнити словами „відповідальним працівником юридичного відділу та працівником загального відділу, відповідальним за літературне редагування документів щодо відповідності вимогам сучасного українського правопису”;

6. пункт 6.7.10. доповнити абзацом другим такого змісту:

„Візування доручень голови облдержадміністрації здійснюється у порядку, визначеному для візування розпоряджень голови облдержадміністрації”;

7. пункт 6.12.6. доповнити абзацом другим такого змісту:

„При підготовці документів на комп’ютері використовується шрифт розміром 14 друкарських пунктів і гарнітура Times New Roman, міжрядковий інтервал – одинарний”.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк        

Поділитися: