Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про утворення ради розвитку громад та територій Київської області

Розпорядження від 11.01.2020, №6
Дата оприлюднення: 11.01.2020

<Object: word/embeddings/oleObject1.bin>

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 січня 2020 р. Київ 6

Про утворення ради розвитку громад та територій Київської області

Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Указу Президента України від 18 грудня 2019 року № 909/2019 «Про Раду розвитку громад та територій», з метою сприяння налагодженню ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у питаннях реалізації пріоритетів державної регіональної політики та механізмів сталого розвитку територіальних громад з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування та новітніх підходів у сфері регіонального розвитку, вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку області:

1. Утворити раду розвитку громад та територій Київської області у складі згідно із додатком.

2. Затвердити Положення про раду розвитку громад та територій Київської області, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19 травня 2015 року № 167 «Про утворення ради регіонального розвитку Київської області», від 22 лютого 2019 року № 90 «Про затвердження складу ради регіонального розвитку Київської області».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації (підпис) Олексій ЧЕРНИШОВ

Додаток

до розпорядження голови адміністрації

11 січня 2020 року № 6

СКЛАД

ради розвитку громад та територій Київської області

Члени ради:

Директор департаменту

економічного розвитку і

торгівлі адміністрації (підпис) Ярослав ВИШНЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації

11 січня 2020 року № 6

П О Л О Ж Е Н Н Я

про раду розвитку громад та територій Київської області

1. Рада розвитку громад та територій Київської області (далі Рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним головою обласної державної адміністрації.

2. Рада у своїй діяльності керується та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів, місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення державного будівництва, напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку;

2) проведення консультацій стосовно актуальних питань розвитку територіальних громад, забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку, підвищення їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності;

3) сприяння ефективній реалізації реформи місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, інших реформ із децентралізації влади;

4) обговорення проєктів нормативно-правових актів у сфері регіональної політики, проєктів державних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та охорони довкілля з метою врахування у таких проєктах інтересів територіальних громад;

5) вивчення та узагальнення міжнародного досвіду у сфері територіального розвитку, розвитку місцевого самоврядування та здійснення заходів щодо його практичної реалізації, зокрема з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування;

2

6) моніторинг стану виконання актів Президента України з питань державної регіональної політики та підготовка пропозицій щодо підвищення рівня виконавської дисципліни;

7) аналіз законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування та територіальної організації влади, підготовка пропозицій щодо його удосконалення.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідну інформацію, документи і матеріали;

2) створювати тимчасові робочі групи, інші робочі органи для розроблення та детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених тимчасових робочих груп, заслуховувати їх звіти;

3) запрошувати на свої засідання керівників і представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, вітчизняних та іноземних вчених, експертів;

4) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

5) організовувати та проводити конференції, круглі столи, наради з питань, що належать до компетенції Ради.

5. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з усіма консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створеними головою обласної державної адміністрації, а також з державними органами, органами місцевого самоврядування та їх всеукраїнськими асоціаціями на території області.

6. Рада утворюється у складі голови, заступника голови, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у роботі Ради на громадських засадах.

Головою Ради є голова обласної державної адміністрації.

Виконавчим секретарем Ради є заступник голови обласної державної адміністрації.

3

7. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, визначає порядок її роботи та головує на засіданнях Ради.

8. Для забезпечення організації діяльності Ради діє виконавчий комітет Ради у складі виконавчого секретаря Ради, заступників голови облдержадміністрації, які є членами Ради.

Виконавчий комітет Ради очолює виконавчий секретар Ради.

Виконавчий комітет Ради:

1) забезпечує підготовку питань порядку денного та матеріалів до засідань Ради з урахуванням пропозицій членів Ради, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських та територіальних асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій;

2) здійснює моніторинг стану реалізації рішень Ради;

3) затверджує плани діяльності утворених Радою тимчасових робочих груп, інших робочих органів, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад таких груп, координує їх роботу;

4) звітує перед Радою про свою діяльність.

Засідання виконавчого комітету Ради скликається виконавчим секретарем Ради в разі потреби. Рішення виконавчого комітету Ради приймаються консенсусом.

9. Виконавчий секретар Ради:

1) скликає за дорученням Голови Ради засідання Ради;

2) забезпечує ведення протоколів засідань Ради;

3) організовує роботу виконавчого комітету Ради, підписує прийняті ним рішення;

4) регулярно інформує Голову Ради та інших членів Ради про стан реалізації рішень Ради;

5) представляє Раду у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування та їх всеукраїнськими асоціаціями, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями;

6) виконує за дорученням Голови Ради інші завдання.

10. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від затвердженого складу Ради.

11. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Ради є вирішальним.

4

За результатами засідання оформлюється протокол, який підписується виконавчим секретарем Ради.

Рішення Ради носять рекомендаційний характер та можуть надсилатися для розгляду місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям.

У разі необхідності рішення Ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

12. Рада інформує громадськість про свою діяльність та прийняті нею рішення. Інформація про діяльність Ради та підготовлені нею матеріали розміщуються на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

13. Організаційне та протокольне забезпечення засідань Ради здійснюється управлінням організаційної роботи та взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування апарату обласної державної адміністрації.

Виконавчий секретар Ради може залучати до роботи Ради структурні підрозділи обласної державної адміністрації та давати доручення їх керівникам, які пов’язані з консультативним, інформаційним та експертно-аналітичним забезпеченням діяльності Ради, її тимчасових робочих груп та інших робочих органів.

14. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Директор департаменту

економічного розвитку і

торгівлі адміністрації (підпис) Ярослав ВИШНЯ

Поділитися: