Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про утворення ради інвесторів при Київській обласній державній адміністрації

Розпорядження від 29.01.2020, №44
Дата оприлюднення: 29.01.2020

<Object: word/embeddings/oleObject1.bin>

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29 січня 2020 р. Київ 44

Про утворення ради інвесторів при Київській обласній державній адміністрації

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», з метою забезпечення ефективного залучення інвестицій, налагодження співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо створення сприятливих умов для діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів:

1. Утворити раду інвесторів при Київській обласній державній адміністрації.

2. Затвердити Положення про раду інвесторів при Київській обласній державній адміністрації, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 06 вересня 2018 року № 493 «Про утворення ради інвесторів при Київській обласній державній адміністрації».

Голова адміністрації (підпис) Олексій ЧЕРНИШОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

від 29 січня 2020 року44

ПОЛОЖЕННЯ

про раду інвесторів при Київській обласній державній адміністрації

1. Рада інвесторів при Київській обласній державній адміністрації (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом при Київській обласній державній адміністрації, утвореним головою облдержадміністрації з метою сприяння залученню і ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку відповідних галузей економіки області.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

створення сприятливих умов для залучення і ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій з метою розвитку відповідних галузей економіки області;

сприяння інвестиційній діяльності у відповідних галузях економіки області та виходу вітчизняних суб’єктів господарювання на міжнародний ринок товарів, капіталів і послуг;

поглиблення взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарської діяльності у сфері інвестиційної діяльності;

участь у формуванні привабливого інвестиційного іміджу області, відповідних галузей економіки регіону;

аналіз та узагальнення проблем, що стримують інвестування в економіку області, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення;

запобігання виникненню спорів між інвесторами та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, визначення шляхів позасудового їх врегулювання;

участь в межах компетенції у розробленні проектів окремих нормативно-правових актів, що стосуються інвестиційної діяльності або впливають на інвестиційний клімат у області;

2

розроблення пропозицій щодо сприяння інвестиційній діяльності, спрямованій на активізацію виходу вітчизняних суб’єктів господарювання на міжнародні ринки товарів, капіталів та послуг;

вжиття інших заходів, спрямованих на створення позитивного інвестиційного клімату та залучення іноземних інвестицій до Київської області.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює аналіз стану реалізації державної інвестиційної політики та провадження інвестиційної діяльності у відповідних галузях економіки області, причин виникнення проблем і готує пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

проводить моніторинг стану виконання місцевими органами виконавчої влади покладених на них завдань у сфері інвестування;

бере участь у розробленні та наданні пропозицій до проектів нормативно – правових актів, що стосуються інвестиційної діяльності або впливають на інвестиційний клімат;

готує пропозиції щодо підготовки і реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток відповідних галузей економіки області;

розробляє пропозиції та рекомендації, інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до її компетенції, та надає рекомендації щодо пріоритетних напрямів розвитку адміністративно-територіальних одиниць області.

5. Рада для здійснення своїх завдань має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати в установленому порядку до участі в роботі Ради представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, провідних учених, фахівців-практиків, іноземних фахівців (за згодою);

утворювати у разі необхідності для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи, які проводять свою діяльність за визначеною необхідністю;

брати участь в організації конкурсів проектів та проведенні конференцій, семінарів, нарад, наданні пропозицій щодо можливої участі у виставково-ярмарковій діяльності, інвестиційних форумах тощо.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами.

Рада утворюється у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря та членів Ради.

3

Головою Ради є голова обласної державної адміністрації.

Персональний склад Ради та Положення про неї затверджуються розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

До складу Ради за згодою можуть входити керівники або уповноважені ними представники вітчизняних та іноземних компаній, банків, консультативних фірм, асоціацій та об'єднань інвесторів і підприємців, народні депутати України, депутати місцевих рад.

Члени Ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

7. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж раз на квартал.

Засідання Ради можуть проводитися шляхом особистої присутності членів Ради або їх участі в режимі відеоконференції.

Засідання Ради веде голова Ради, а у разі його відсутності – заступник голови Ради.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її відповідальний секретар.

Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

8. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Ради.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти свою окрему думку в письмовій формі, що додається до протоколу засідання Ради.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання Ради, який підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем Ради і надсилається членам Ради та до обласної державної адміністрації.

9. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

10. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснює департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації.

Директор департаменту

економічного розвитку

і торгівлі адміністрації (підпис) Ярослав ВИШНЯ

Поділитися: