Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про схвалення проекту змін до Київської обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім”

Розпорядження від 06.09.2018, №494
Дата оприлюднення: 06.09.2018

<Object: word/embeddings/oleObject1.bin>

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06 вересня 2018 року м. Київ № 494

Про схвалення проекту змін до Київської обласної

програми індивідуального житлового будівництва

на селі Власний дімˮ

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”, Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, постанов Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1211„Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 05 жовтня 1998 року № 1597 „Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, від 06 серпня 2014 року № 385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 04 грудня 2014 року № 856-44-VI, враховуючи наявність позитивних висновків департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації від 29.08.2018 № 28-01-11/1235, департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації від 29.08.2018 № 10-03-19/2157:

1. Схвалити проект змін до Київської обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дімˮ, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 28.07.2005 № 269-25-IV (далі – проект змін до Програми), виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Заступникові голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків забезпечити:

2.1. оприлюднення проекту змін до Програми та відповідного проекту рішення Київської обласної ради на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації;

2.2. подання обласною державною адміністрацією відповідних документів щодо проекту змін до Програми Київській обласній раді.

2

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 22 березня 2017 року № 123 Про ініціювання розробки проекту Київської обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2017-2021 роки.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації (підпис) О. Горган

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

06 вересня 2018 року № 494

Проект

Київська обласна програма індивідуального житлового будівництва

на селі «Власний дім» на 2018-2022 роки

(Нова редакція)

м. Київ

2018 рік

ЗМІСТ

Паспорт Програми

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

2. Визначення мети Програми

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

4. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники

5. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Додаток 1 «Ресурсне забезпечення Київської обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»

на 2018-2022 роки»

Додаток 2 «Показники продукту Київської обласної програм індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на

2018-2022 роки»

Додаток 3 «Напрями діяльності та заходи Київської обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»

на 2018-2022 роки»

ПАСПОРТ

(загальна характеристика)

Київської обласної програми індивідуального житлового

будівництва на селі «Власний дім» на 2018-2022роки

I. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Київщина є однією із найпотужніших аграрних областей країни. Створення належних соціально-побутових умов для сільського населення є одним із найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного розвитку..села.

Значна частина сільського житлового фонду та об’єктів соціально-побутового призначення не відповідає сучасним вимогам через зношеність, застарілість архітектурно-планувальних рішень, низький рівень інженерної оснащеності (енергозабезпечення, телефонізації, забезпечення питною водою, наявності якісних доріг та благоустрою).

Низький рівень платоспроможності сільського населення не дозволяє самостійно покращувати житлово-побутові умови. Рівень заробітної плати в сільському господарстві та соціальній сфері, де працює більшість сільських жителів, залишається найнижчим за середній показник по економіці.

Це створює неприйнятні умови проживання молоді у сільській місцевості. Багато сільської молоді виїздить у пошуках роботи та нормальних умов проживання до міст і за кордон, що загострює проблему забезпеченості сільського господарства молодими кваліфікованими робочими кадрами та виникає проблема депопуляції сільського населення.

З метою реалізації державної політики в сфері житлового будівництва в сільській місцевості, соціально-побутового облаштування села, з 2000 року в Київській області проводиться цілеспрямована робота з реалізації Київської обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім”, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 28 липня 2005 року № 269-25-IV, і на сьогодні є фактично єдиним дієвим механізмом, що дає можливість сільським жителям покращити особисті житлові умови через отримання пільгових кредитів на будівництво житла та його благоустрій під 3% річних (багатодітним сім’ям безвідсотково).

Загалом в Київській області, згідно з річними звітами Комунальної спеціалізованої кредитно-фінансової господарської організації Київський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд) за 2016-2017 роки до Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної ради за період реалізації програми (станом на 01 січня 2018 року) 163 сільські родини отримали пільгові кредити в обсязі 5,7 млн. грн. Це дало можливість ввести в експлуатацію понад 5,81 тис. кв. метрів житла.

Кредитну підтримку за програмою отримали сільські мешканці всіх без винятку районів області. Найбільша кількість кредитних договорів мешканців Тетіївського, Володарського, Переяслав-Хмельницького, Ставищенського та Богуславського районів, в загальній кількості укладених договорів, є результатом активної позиції органів місцевого самоврядування, а саме: сільських та селищних рад.

Водночас зазначених дій недостатньо для розв’язання житлової проблеми сільського населення Київської області. Згідно з кількістю звернень громадян до Фонду, понад 8 тисяч сімей потребують поліпшення житлово-побутових умов (згідно з поданими списками від районних державних адміністрацій Київської області).

Київська обласна програма індивідуального житлового будівництва на селі Власний дім (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації, „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”, Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, постанов Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1211 „Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 05 жовтня 1998 року № 1597 „Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, від 06 серпня 2014 року 385Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 04 грудня 2014 року № 856-44-VI.

У цій Програмі враховано досвід, набутий під час впровадження Київської обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі Власний дім, починаючи з 2000 року, відповідних районних програм щодо утворення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва на селі та досвід впровадження регіональних програм в цілому по Україні.

За період часу з липня 2016 по липень 2018 років до Фонду звернулись жителі усіх районів Київської області, бажаючих отримати пільговий довгостроковий кредит на поліпшення житлових умов (купівля житла, будівництво житла або його добудова (реконструкція) з впровадженням енергозберігаючих технологій, а також будівництво інженерних мереж та підключення їх до комунікацій), а також на забезпечення їх якісною питною водою а саме: дві тисячі чотирнадцять ветеранів війни-учасників бойових дій, дві тисячі триста двадцять одна вимушено-переміщена особа, одна тисяча двісті тридцять дев’ять працівників агропромислового комплексу, вісімсот вісімдесят дев’ять працівників медичної та шістсот дев’яносто три працівники освітньої сфер.

Загалом можна відзначити такі основні проблеми, що потребують нагального вирішення:

1) забезпечення житлом (купівля) зазначених категорій населення у кожному районі Київської області;

2) поліпшення житлових умов сільського населення шляхом будівництва житла або його добудови (реконструкції) з впровадженням енергозберігаючих технологій, а також будівництва інженерних мереж та підключення їх до комунікацій у кожному районі Київської області;

3) забезпечення якісною питною водою зазначених категорій населення у всіх районах Київської області;

Враховуючи те, що фінансування з Державного бюджету на вказані заходи не вистачає, доцільно було б отримати фінансування також і з обласного бюджету.

ІI. Визначення мети Програми

Основною метою Програми є сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення для покращення соціально-демографічної ситуації та стимулювання закріплення молодих спеціалістів на селі, що відповідає Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 04 грудня 2014 року № 856-44-VI.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Розв’язання проблем, на які направлена Програма, можливе за умови спрямування коштів на кредитування забудовників в населених пунктах сільської місцевості Київської області.

Накопичений досвід Фонду дає можливість вирішувати зазначені проблеми шляхом довгострокового та короткострокового кредитування.

Фінансове забезпечення надання сільському населенню кредитів передбачається за рахунок коштів із бюджетів усіх рівнів із залученням коштів нетрадиційних джерел фінансування.

Актуальність реалізації механізму пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників полягає у тому, що профінансовані кошти підлягають поверненню у повному обсязі до бюджетів та в подальшому використовуються для надання нових кредитів. Це з кожним роком дає можливість збільшити загальний обсяг оборотних кредитних коштів на напрями кредитування.

Програмою передбачено надання кредитів сільським жителям за такими.напрямами:

на будівництво нового житла, на завершення недобудованого житла, а також придбаного незавершеного будівництва та готового житла з подальшою його реконструкцією з впровадженням енергозберігаючих технологій;

на підключення помешкань до існуючих комунікацій, в тому числі шляхом будівництва інженерних мереж та забезпечення осель якісною питною водою.

Критеріями розподілу кредитних ресурсів є пропорційність обсягів фінансування з державного бюджету до відповідних коштів із місцевих бюджетів та субвенції, а також залучення інших джерел фінансування, враховуючи кошти населення.

Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів:

1) державного бюджету, виділених для надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам;

2) обласного бюджету, районних бюджетів, міських, сільських, селищних та бюджетів об’єднаних територіальних громад, виділених для надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам;

3) частини державних капітальних вкладень, що виділяються на розвиток соціальної сфери села;

4) інших надходжень, що не заборонені законодавством.

Основні джерела, порядок формування і напрями використання коштів визначаються Положенням про порядок формування і використання коштів обласних фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1211 (зі змінами та доповненнями).

Початок дії Програми встановлено з 2000 року та вона є постійно діючою при цьому її кінцевий термін визначається у разі необхідності шляхом внесення до неї змін.

Виконання Програми передбачається здійснювати в два етапи виконання до 2022 року, де 1-й етап – 2018-2020 роки, 2-й етап – 2021-2022 роки.

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, відображено у додатку 1 та показники продукту у додатку 2.

IV. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, завершення будівництва житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництва та готового житла.

Перелік заходів, передбачених Програмою, та результативні кількісні та якісні показники їх виконання наведено в додатках 2 та 3 з визначенням виконавців, строків їх виконання, обсягів та джерел фінансування з розбивкою за роками.

V. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дозволить:

– підвищити привабливість для проживання у сільських населених пунктах області, що сприятиме зменшенню відтоку населення із сільської місцевості, заохоченню його до будівництва та придбання житла на селі, стимулюванню закріплення і зростання чисельності молоді на селі, зниженню рівня міграції сільського населення у міста та за межі області;

– покращити інфраструктуру села, соціально-демографічну ситуацію на селі, підвищити економічну активність та збільшити доходи (платоспроможність) сільського населення.

Системний та комплексний підхід до реалізації Програми дасть можливість ефективно використовувати кредитні ресурси з отриманням кінцевого результату із залученням додаткових інвестицій у вигляді власних коштів населення, залучаючи при цьому спеціалізовані підприємства та організації будівельної індустрії до виконання робіт зі спорудження інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, електрифікація, газифікація) та будівництва житла, що в свою чергу активізуватиме їх виробничу діяльність. Це забезпечить збереження робочих місць, своєчасну виплату заробітної плати працівникам задіяних підприємств і організацій та збільшить надходження платежів до бюджету за рахунок їх оподаткування.

Також вимоги до позичальників при оформленні кредиту щодо наявності права власності на житло дадуть змогу активізувати державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна (житлових будинків) у сільській місцевості у відповідності з чинним законодавством.

Різнобічність та доступний фінансовий механізм виконання Програми дасть можливість виконати комплекс заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у галузі індивідуального житлового будівництва на селі, покращення соціально-побутових умов населення та підвищення рівня інженерного облаштування села.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює Фонд, а за цільовим та ефективним використанням коштів – департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації та профільні постійні комісії обласної ради.

Координація дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням забезпечується шляхом щоквартального інформування Фондом про стан фінансування її заходів, а також щорічного в строки, визначені рішенням Київської обласної ради, інформуванням Київської обласної ради про хід виконання Програми та ефективність реалізації її розвитку.

Відповідно до стану справ у галузях економіки області можливі коригування заходів і завдань Програми шляхом внесення обласною радою відповідних змін до неї.

_________________

Додаток 1

до Програми

Ресурсне забезпечення

Київської обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі

«Власний дім» на 2018-2022 роки

тис. грн.

Додаток 2

до Програми

Показники продукту

Київської обласної програми індивідуального житлового будівництва

на селі «Власний дім» на 2018-2022 роки

Поділитися: