Працюємо задля перемоги!

Про схвалення проекту Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у Київській області на 2017-2020 роки

Розпорядження від 21.04.2017, №229
Дата оприлюднення: 21.04.2017

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 квітня 2017 року № 229

м.Київ

Про схвалення проекту Програми проведення інвентаризації

та нормативної грошової оцінки земель у Київській області

на 2017-2020 роки

Відповідно до Земельного кодексу України, Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про землеустрійˮ, Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 року № 743-р, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 23.12.2016 № 214-11-VII, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 06 квітня 2017 року № 179 „Про ініціювання розробки проекту Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у Київській області на 2017-2020 роки”, враховуючи наявність позитивних висновків департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації від 13.04.2017 №28.01-11/567 та департаменту фінансів облдержадміністрації від 21.04.2017 №10-05-19/1113:

1. Схвалити проект Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у Київській області на 2017-2020 роки (далі – проект Програми), що додається.

2. Заступникові голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією зазначеного проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження в установленому порядку Програми:

3.1. департаменту містобудування та архітектури, іншим зацікавленим структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, обласним організаціям та установам забезпечити виконання Програми;

2

3.2. департаменту містобудування та архітектури облдержадміністрації інформувати Київську обласну державну адміністрацію та Київську обласну раду про хід виконання Програми протягом 2017-2020 років щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та щороку до 25 січня, наступного за звітним роком.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Виконуючий обов’язки

голови адміністрації (підпис) О.І. Савченко

СХВАЛЕНО

Розпорядження виконуючого обов’язки

голови Київської державної адміністрації

від 21.04.2017 № 229

Проект

П Р О Г Р А М А

проведення інвентаризації

та нормативної грошової оцінки земель

у Київській області на 2017-2020 роки

Київ 2017

ЗМІСТ

Стор.

Паспорт Програми 3

Визначення проблеми, на розв'язання якої

спрямована Програма 4

Визначення мети Програми 4

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 6

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 8

Очікуванні результати виконання програми, визначення її

Ефективності 8

Координація та контроль за ходом виконання Програми 9

Ресурсне забезпечення Програми 10

Показники продукту Програми 11

Напрями діяльності та заходи Програми 12

Паспорт

Програми проведення інвентаризації

та нормативної грошової оцінки земель

у Київській області на 2017-2020 роки

Примітка:

* у разі, якщо відповідний захід передбачений аналогічною Державною цільовою програмою

** у разі, якщо відповідний захід передбачений у місцевих цільових програмах

І. Визначення проблеми, на розв'язання

якої спрямована Програма

Програма проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у Київській області на 2017-2020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Земельного кодексу України, законів України "Про землеустрій", "Про охорону земель", Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 року № 743-р, з метою раціонального використання та охорони земель області.

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Земельний фонд Київської області становить 2816,2 тис. га (4,8% території України), в т.ч. землі сільськогосподарського призначення – 1789,4 тис.га, до числа яких входять 1660,3 тис. га сільгоспугідь, 1354,2 тис.га з яких – рілля. Площа лісових та дерново-чагарникових насаджень складає 648,6 тис.га, у тому числі полезахисних лісосмуг 12,3 тис.га.

Загальна лісистість області з урахуванням усіх захисних лісових насаджень складає 23,0%.

Площа сільськогосподарських земель в адміністративних межах області становить 2812.1 тис.га. або 59.6% території, з яких 1366.7 тис.га. займає рілля (48.6%), 16.8 тис.га.- перелоги (0.6%), 40.7 тис.га.-багаторічні насадження (1.4%), 251.7 тис.га.-сіножаті та пасовища. Значну частину території області займають ліси та інші лісовкриті площі-651тис.га. (23 %), з яких вкрита лісовою рослинністю площа становить 593.6тис.га. (21 %). 

Територія Київської області розташована на 97% у межах басейну Дніпра, а 3% — у межах басейну Південного Бугу.

Площа земель, зайнятих водними та водогосподарськими об’єктами, становить 232,6 тис. га (8% території області), в тому числі під водосховищами і ставками 37,25 тис. га. Загальна площа Київського і Канівського водосховищ у межа області — близько 120 тис. га.

ІІ. Визначення мети Програми

Мета Програми полягає у сприянні в реалізації державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, їх охорону і раціональне використання; інвентаризацію земель, проведення нормативної грошової оцінки земель, підвищення інвестиційної привабливості землекористування; створення екологічно безпечних умов проживання населення і ведення господарської діяльності; збереження ландшафтного і біологічного різноманіття; стабілізацію виробництв, підвищення продуктивності земель.

Програма визначає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення збереження, раціональне використання земель, які здійснюються на обласному рівні.

Головною метою Програми є сприяння розвиткові земельних відносин в області, створення таких правових і організаційно – економічних умов, які б стимулювали прагнення кожного власника чи користувача земельної ділянки до її правового і ефективного використання, підвищували відповідальність за  охорону земель, збуджували активність громадян до посвідчення права власності на землю і тим самим сприяли розвиткові ринкових відносин.

Основними завданнями Програми є:

– проведення аналізу стану використання земель, яке забезпечує її відтворення, функціональну рівновагу та еволюцію, як базу соціально-економічного розвитку суспільства;

– виявлення резервів земельних ресурсів, придатних для використання за цільовим призначенням у різних галузях економіки;

– проведення порівняльного аналізу намірів та потреб використання земель, визначених у загальнодержавних та регіональних програмах економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, інших програмах, схемах розвитку галузей економіки, з визначенням можливих шляхів та оптимального варіанту розв’язання проблемних питань;

– формування, регіональних і місцевих банків даних про земельні ділянки лісогосподарського призначення, яких не входять до лісового фонду, земельні ділянки водного фонду та водні об’єкти на них розміщені, нормативну грошову вартість земель.

Програма спрямована на раціональне розміщення та оптимальне забезпечення земельними ресурсами виробничих сил, гармонійне поєднання господарської діяльності з охороною довкілля на цій основі умов зростання обсягів виробництва для забезпечення економічного розвитку області шляхом:

– поетапного відновлення екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь у зональних системах землекористування та збільшення лісистості території області;

– резервування земель для природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного використання;

– пріоритетності екологічної безпеки та дотримання екологічних вимог охорони земель у процесі землевпорядкування територій;

– обмеження вилучення (викупу) особливо цінних земель, зокрема лісогосподарського призначення, для нелісогосподарських потреб;

– пріоритетності здійснення превентивних заходів щодо земель, які ще не зазнали деградації чи зазнали її незначною мірою.

Програмою визначено перелік заходів щодо: підвищення ефективності державного управління та контролю за раціональним використанням земель, забезпечення проведення інвентаризації земель, додержання законодавства при наданні, вилученні та купівлі-продажу земельних ділянок, захисту прав власності на землю, забезпечення особливого режиму використання особливо цінних земель, підвищення інвестиційної привабливості земель, підвищення ефективності державного регулювання ціноутворення у сфері земельних відносин, забезпечення здійснення громадського контролю за прийняттям рішень щодо регулювання земельних відносин, а також за здійсненням заходів з раціонального використання земель.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Програма розрахована на 2017-2020 роки і має бути реалізована шляхом проведення основних заходів і робіт, передбачених у додатках до цієї Програми.

Для реалізації Програми об’єднуються зусилля обласних і районних структур, насамперед місцевих рад усіх рівнів, районних державних адміністрацій, Головного управління Держгеокадастру у Київській області, Департаменту містобудування і архітектури обласної державної адміністрації, землевпорядних організацій.

Запропонований склад і зміст принципів розвитку земельних відносин в умовах ринкової економіки необхідно розглядати як об’єктивну передумову для здійснення практичних заходів з управління земельними ресурсами, особливо таких його важливих функцій, як землевпорядкування, державний контроль за раціональним і екологічно безпечним використанням земель, ведення державного кадастру, економічного стимулювання організації раціонального використання земель.

Наміри та потреби використання земель у Київській області визначено у загальнодержавних та регіональних програмах економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, інших програмах, схемах розвитку галузей економіки, де передбачено необхідність значного зменшення площі ріллі та виробничих територій (особливо під відкритими розробками, кар’єрами, відповідними спорудами промисловості, транспорту і зв’язку) з передачею вивільнених земель для інших видів використання та збільшення площі земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення.

Нерівномірне розташування рекреаційних територій ускладнює організацію відпочинку. Існуючий рекреаційний потенціал може використовуватися лише після інтенсивного освоєння територій та удосконалення функціонування курортно-рекреаційного господарства. Необхідно розширити території природних та окультурених ландшафтів з метою перспективного рекреаційного і лікувально-оздоровчого розвитку найбільш заселених регіонів.

Київська область має велику площу лісових угідь, крім того малопродуктивні землі та землі, виведені із сільськогосподарського виробництва підлягають залісненню. В той же час в області спостерігається водна ерозія ґрунтів і виникає необхідність у збільшені об'ємів лісорозведення.

Проблеми, що мають місце у сфері використання та охорони земель, потребують невідкладного розв’язання.

Достовірні дані про площі, межі, склад угідь та конфігурацію земельних ділянок дають можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження до бюджетів різних рівнів, обґрунтовано нараховувати земельний податок, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. Важливо знати, які земельні ділянки не використовуються, або використовуються нераціонально, не за цільовим призначенням, всупереч вимогам земельного та природоохоронного законодавства.

Засобом набуття таких знань служить інвентаризація.

Враховуючи інтенсивний в останні роки рух земельних ділянок (зміна землевласників чи землекористувачів, форм власності, цільового призначення, тощо) вкрай необхідним є завершення інвентаризації земель, а також оновлення даних інвентаризації попередніх років.

Інформація щодо визначення місця розташування об`єктів землекористування, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються або використовуються нераціонально, не за цільовим призначенням, яка є підсумком робіт з інвентаризації земель, дозволить збільшити надходження до бюджетів різних рівнів та слугуватиме міцною базою для ведення державного земельного кадастру.

За результатами інвентаризації буде створено інформаційну базу для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування земель, покращиться якість та знизиться вартість зазначених робіт.

Інвентаризація земель є базовою основою для проведення їх грошової оцінки, ведення державного земельного кадастру.

Сьогодні при формуванні регіонального та місцевих бюджетів приділяється особлива увага пошуку додаткових джерел їх наповнення та максимальному уникненню бюджетних втрат від використання найбільш стабільних джерел надходжень, серед яких особливе місце займають надходження від плати за використання нашого основного національного багатства – землі.

Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від нормативної грошової оцінки земель.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Результатом проведеної роботи стане щорічне збільшення надходжень від плати за землю до консолідованого бюджету області навіть у період економічної кризи.

Протягом останніх років вживаються заходи для обов'язкового проведення нормативної грошової оцінки земель державної власності несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів при наданні їх в оренду.

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету, які надходять від сплати втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництв.

Обсяг фінансування Програми становить 6 000 тис. гривень, в тому числі на 2017 рік за рахунок обласного бюджету 2 000 тис. гривень.

Програма розрахована на чотири роки і буде реалізована в три етапи: I етап – 2017 р., II етап – 2018-2019 рр., III етап – 2020р.

Конкретний перелік заходів програми щорічно затверджується рішенням Київської обласної ради за поданням Київської обласної державної адміністрації, виходячи з фактичних надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та їх залишку на початку року.

IV. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Програма розрахована на 2017-2020 роки і має бути реалізована шляхом проведення основних заходів і робіт, передбачених у додатках.

Для реалізації Програми об’єднуються зусилля обласних і районних структур, насамперед місцевих рад усіх рівнів, районних державних адміністрацій, Головного управління Держгеокадастру у Київській області, Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, землевпорядних організацій.

Запропонований склад і зміст принципів розвитку земельних відносин в умовах ринкової економіки необхідно розглядати як об’єктивну передумову для здійснення практичних заходів з управління земельними ресурсами, особливо таких його важливих функцій, як землевпорядкування, державний контроль за раціональним і екологічно безпечним використанням та охороною земель, ведення державного кадастру, економічного стимулювання організації раціонального використання й охорони земель.

V. Очікуванні результати виконання програми,

визначення її ефективності

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дозволить здійснювати використання та охорону земель на якісно новому рівні, захист земель від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, розвиток ринку земель, розмежування земель державної і комунальної власності та інше, що, в свою чергу, дасть можливість зберегти та використати землю як складову частину природного ресурсу та територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприятиме припливу інвестицій у розвиток економіки області та держави.

Виконання передбачених Програмою заходів і завдань дасть змогу:

– забезпечити перерозподіл земельного фонду між галузями економіки виходячи з придатності земель для використання у складі різних за цільовим призначенням категорій земель;

– оптимізувати структуру земельних угідь;

– здійснити консервацію деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель;

– збільшити площі земель з природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження ландшафтного і біологічного різноманіття;

– створити та упорядкувати водоохоронні зони і прибережні захисні смуги водних об'єктів;

– забезпечити збереження природних ландшафтів на землях промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення;

– розробити моделі сталого землекористування для окремих регіонів області;

– за результатами проведеної нормативної грошової оцінки збільшити надходження від плати за землю та підтримати місцеві бюджети;

– за результатами проведеної інвентаризації створити інформаційну базу для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земель, оподаткування.

Таким чином, буде забезпечено:

– в економічній сфері – підвищення ефективності суспільного виробництва завдяки більш раціональному використанню природо-ресурсного потенціалу земель, природних, економічних та інших видів ресурсів області;

– в екологічній сфері – раціональне використання та охорона земель, збагачення довкілля природними ландшафтами, забезпечення техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини шляхом обґрунтування екологічно допустимих рівнів та режимів використання земель;

– у соціальній сфері – створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорона та раціональне використання історико-культурної спадщини.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію дій між виконавцями Програми здійснюватиме Департамент містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації, контроль за ходом виконання програми – постійні комісії Київської обласної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій, з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, торгівлі, регуляторної, інноваційно-інвестиційної політики, зовнішньоекономічних зв’язків та фінансового забезпечення розвитку області, з питань бюджету та фінансів.

Департамент містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та до 25 січня 2021 року інформуватиме Київську обласну раду про хід виконання Програми.

Додаток 1

Ресурсне забезпечення

Програми проведення інвентаризації

та нормативної грошової оцінки земель

у Київській області на 2017-2020 роки

(тис. грн.)

Додаток 2

Показники продукту обласної цільової

Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у Київській області на 2017-2020 роки

*В динаміки витрачених коштів обласного бюджету та отриманих додаткових надходжень від реалізації заходів програми.

Додаток 3

Напрями діяльності та заходи обласної цільової

Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у Київській області на 2017-2020 роки

Поділитися: