Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Основні завдання і функції

Основними завданнями сектору є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення голові облдержадміністрації відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування голови облдержадміністрації та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях (далi – підприємства);

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування голови облдержадміністрації, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону;

2) розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації;

3) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо таких заходів;

4) забезпечує підготовку антикорупційної програми облдержадміністрації, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання;

5) здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми за результатами такого періодичного перегляду;

6) надає працівникам облдержадміністрації та її структурних підрозділів методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

7) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує голову облдержадміністрації та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

8) проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють в облдержадміністрації, відповідно до частини другої статті 49 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

9) надає працівникам облдержадміністрації консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

10) організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

11) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

12) надає працівникам облдержадміністрації або особам, які виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

13) здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;

14) інформує голову облдержадміністрації, керівника структурного підрозділу облдержадміністрації, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками облдержадміністрації та її структурних підрозділів;

15) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником облдержадміністрації корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

16) повідомляє у письмовій формі голову облдержадміністрації, керівника структурного підрозділу облдержадміністрації про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками облдержадміністрації, її структурних підрозділів з метою забезпечення дотримання вимог частин другоїчетвертої та п’ятої статті 65 Закону;

17) інформує Національне агентство у разі ненаправлення кадровими службами апарату облдержадміністрації та структурних підрозділів облдержадміністрації завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

18) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

19) веде облік працівників облдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

20) візує проєкти розпоряджень голови облдержадміністрації та наказів керівника апарату облдержадміністрації з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також з кадрових питань;

21) щопівроку надає Національному агентству інформацію щодо діяльності сектору та інформацію щодо сектору.

Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) районних державних адміністрацій щопівроку надсилає інформацію щодо діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) та щодо уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) до облдержадміністрації.

Сектор надає до 10 лютого та до 10 серпня звітного року зведену інформацію щодо сектору та своєї діяльності до Національного агентства в розрізі районних державних адміністрацій;

22) щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, здійснює заходи з організації подання до Національного агентства інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до статті 20 Закону;

23) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Сектор з метою виконання покладених на нього завдань має право:

1) витребувати, відповідно до пункту 1 частини другої статті 53-9 Закону, від структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;

2) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі голову, першого заступника та заступників голови облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників;

3) звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

4) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод;

5) отримувати від посадових та службових осіб облдержадміністрації письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та обмежень;

6) мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є облдержадміністрація, з урахуванням обмежень, встановлених законом;

7) брати участь та проводити для працівників облдержадміністрації внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;

8) здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на підприємствах;

9) надсилати за підписом голови облдержадміністрації запити до територіальних (міжрегіональних) органів, підприємств, що належать до сфери управління відповідального суб’єкта, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на сектор завдань;

10) вносити подання голові облдержадміністрації про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері захисту викривачів;

11) ініціювати перед головою облдержадміністрації питання проведення перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в територіальних (міжрегіональних) органах та на підприємствах, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

12) проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів облдержадміністрації та надавати інформацію про них голові облдержадміністрації.