Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

ПОЛОЖЕННЯ про сектор доступу до публічної інформації апарату Київської обласної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор доступу до публічної інформації апарату Київської обласної державної адміністрації

І. Загальні засади

1.1. Це Положення регулює питання діяльності сектору доступу до публічної інформації апарату Київської обласної державної адміністрації (далі – сектор).

1.2. Сектор є самостійним структурним підрозділом апарату Київської обласної державної адміністрації (далі – Київська облдержадміністрація).

1.3. Сектор утворюється головою Київської облдержадміністрації.

1.4. Положення про сектор затверджується головою Київської облдержадміністрації.

1.5. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голови Київської облдержадміністрації та цим Положенням.

1.6. Сектор підпорядковується керівнику апарату Київської облдержадміністрації.

ІІ. Основні завдання сектору

2.1. Забезпечення реалізації прав громадян на доступ до публічної інформації, що була отримана або утворена в процесі виконання Київською облдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Київської облдержадміністрації.

2.2. Ведення системи обліку публічної інформації, розпорядником якої є Київська облдержадміністрація.

2.3. Організація прийому запитів на інформацію, що надходять до Київської облдержадміністрації як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них.

2.4. Координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів Київської облдержадміністрації, які визначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

ІІІ. Сектор відповідно до покладених на нього завдань

3.1. Організовує роботу, спрямовану на забезпечення реалізації прав громадян на доступ до публічної інформації, що була отримана або утворена в процесі виконання Київською облдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у її володінні.

3.2. Забезпечує надання публічної інформації у формі відкритих даних на запит, її оприлюднення та регулярне оновлення на офіційному вебсайті Київської облдержадміністрації та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

3.3. Здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», до Київської облдержадміністрації.

3.4. Опрацьовує (обробляє) запити на інформацію та забезпечує своєчасне надання відповідей на такі запити в порядку та у строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3.5. Здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками.

3.6. Забезпечує направлення запиту на інформацію належному розпоряднику відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.7. Забезпечує функціонування спеціального місця для роботи запитувачів з документами чи їхніми копіями з наданням права запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

3.8. Надає консультації запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію.

3.9. Забезпечує надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності Київської облдержадміністрації стосовно відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки задоволення запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, невиконання Київською облдержадміністрацією обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також інших рішень, дій чи бездіяльності Київської облдержадміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації.

3.10. Координує діяльність та надає методичну допомогу посадовим особам, які визначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації у структурних підрозділах Київської облдержадміністрації.

3.11. Надає методичну допомогу працівникам структурних підрозділів та/або відповідальним особам з питань доступу до публічної інформації районних державних адміністрацій Київської області.

3.12. Розробляє проєкти розпоряджень голови Київської облдержадміністрації та наказів керівника апарату Київської облдержадміністрації, а у визначених законом випадках – проєкти нормативно- правових актів з питань реалізації визначених повноважень.

3.13. У межах компетенції готує самостійно або разом із структурними підрозділами Київської облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали з питань доступу до публічної інформації голові Київської облдержадміністрації та керівнику апарату Київської облдержадміністрації.

3.14. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.15. Забезпечує захист та обробку персональних даних відповідно до повноважень сектору.

3.16. Надає запитувачам форми запитів на публічну інформацію та консультації під час оформлення запитів на публічну інформацію, оформлює запити на публічну інформацію у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит.

3.17. Забезпечує контроль щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

3.18. Організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації державних службовців сектору.

3.19. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

IV. Сектор має право

4.1. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Київської облдержадміністрації з питань доступу до публічної інформації.

4.2. За дорученням керівника апарату Київської облдержадміністрації брати участь у нарадах, семінарах тощо.

V. Організація роботи сектору

5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату Київської облдержадміністрації у порядку, встановленому законодавством про державну службу.

5.2. На посаду завідувача сектору призначається особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним відповідно до законодавства про державну службу.

5.3. Працівники сектору призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату Київської облдержадміністрації у порядку, встановленому законодавством про державну службу.

5.4. На посади працівників сектору призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу», спеціальним вимогам, визначеним керівником апарату Київської облдержадміністрації, відповідно до законодавства про державну службу.

5.5. На працівників сектору поширюються основні права і обов’язки державних службовців, передбачені Законом України «Про державну службу», іншими нормативно-правовими актами, що стосуються державних службовців.

5.6. Службові обов’язки державних службовців сектору визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються керівником апарату Київської облдержадміністрації.

5.7. Діловодство сектору ведеться згідно з номенклатурою справ апарату Київської облдержадміністрації.

VІ. Завідувач сектору

6.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, забезпечує виконання покладених на сектор завдань і функцій, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі.

6.2. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками сектору, розробляє посадові інструкції працівників сектору та надає їх на затвердження керівнику апарату Київської облдержадміністрації.

6.3. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської облдержадміністрації.

6.4. Звітує керівнику апарату Київської облдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи.

6.5. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Київської облдержадміністрації питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проєкти відповідних рішень.

6.6. Подає пропозиції керівнику апарату Київської облдержадміністрації щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників сектору у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, підвищення рівня професійної компетентності.

6.7. Контролює додержання працівниками сектору правил внутрішнього службового та трудового розпорядку.

6.8. За дорученням керівника апарату Київської облдержадміністрації  представляє сектор у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської облдержадміністрації, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

6.9. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору.

6.10. Повинен знати Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, в тому числі ті, що регулюють правила ділового етикету, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту. 6.11. Здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством.