Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Розпорядження від 26 березня 2013 року № 108

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 березня 2013 року № 108

Про утворення Київської обласної територіальної

тристоронньої соціально-економічної ради

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про соціальний діалог в Україні”, Указу Президента України від 02 квітня 2011 року № 347/2011 „Про Національну тристоронню соціально-економічну раду”, з метою підвищення ролі професійних спілок і організацій роботодавців та їх об’єднань у формуванні соціально-економічної політики в області:

1. Затвердити рішення сторін соціального діалогу про утворення Київської обласної територіальної тристоронньої соціально-економічної ради, що додається.

2. Затвердити Положення про Київську обласну територіальну тристоронню соціально-економічну раду згідно з додатком 1.

3. Делегувати повноважних представників від Київської облдержадміністрації до Київської обласної територіальної тристоронньої соціально-економічної ради згідно з додатком 2.

4. Утворити секретаріат Київської обласної територіальної тристоронньої соціально-економічної ради у складі:

Винник О.М. – керівник секретаріату (секретар) ради, перший заступник директора департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації;

Дегтяр Л.Д. – член секретаріату ради, голова обласної організації профспілки лісового господарства (за згодою);

Чаус І.В. – член секретаріату ради, виконавчий директор Білоцерківської міської організації роботодавців (за згодою).

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10 жовтня 2006 року № 831 „Про Київську обласну тристоронню соціально-економічну раду” та від 26 серпня 2010 року № 924 „Про склад представників від облдержадміністрації до Київської обласної тристоронньої соціально-економічної ради”.

Голова адміністрації (підпис)

А.Й. Присяжнюк

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ТРИСТОРОННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я № 2

м. Київ 26 лютого 2013 року

Про утворення Київської обласної територіальної тристоронньої соціально-економічної ради

Враховуючи взаємне бажання сторін та відповідно до Закону України, „Про соціальний діалог в Україні” від 23.12.2010 № 2862-VI, Указу Президента України від 02.04.2011 № 347/2011 „Про Національну тристоронню соціально-економічну раду”, з метою підвищення ролі професійних спілок і організацій роботодавців та їх об’єднань у формуванні соціально-економічної політики, обласна тристороння соціально-економічна рада

Вирішила:

  1. Утворити територіальний орган соціального діалогу – Київську обласну територіальну тристоронню соціально-економічну раду.

  2. Визначити кількісний склад Київської обласної територіальної тристоронньої соціально-економічної ради у кількості 12 осіб від кожної сторони соціального діалогу територіального рівня.

  3. Ліквідувати Київську обласну тристоронню соціально-економічну раду.

  4. Подати на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації рішення про утворення Київської обласної територіальної тристоронньої соціально-економічної ради.

Співголова обласної тристоронньої соціально-економічної ради, заступник голови облдержадміністрації

Т.Л. Подашевська

Співголова обласної тристоронньої соціально-економічної ради,

голова правління Київської обласної організації роботодавців, промисловців та підприємців

В.Г. Воронін

Співголова обласної тристоронньої соціально-економічної ради, голова обласної ради профспілок

В.Ф. Кононенко

Додаток 1

до розпорядження голови адміністрації

від 26.03.2013 № 108

Положення

про Київську обласну територіальну тристоронню

соціально-економічну раду

1. Київська обласна територіальна тристороння соціально-економічна рада (далі – територіальна рада) є постійно діючим дорадчим, консультативним та узгоджувальним органом, що утворюється Київською обласною державною адміністрацією за спільним рішенням сторін соціального діалогу в Київській області.

2. Територіальна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про соціальний діалог в Україні”, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, а також цим Положенням.

3. Територіальна рада здійснює свою діяльність на засадах: законності та добровільності, репрезентативності сторін профспілок і роботодавців та їх представників, незалежності, рівності та взаємної відповідальності сторін, конструктивності та взаємодії, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень, пріоритетності узгоджувальних процедур, відкритості та гласності, обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

4. Основними завданнями територіальної ради є:

вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо економічного і соціального розвитку та розвитку трудового потенціалу Київської області;

підготовка та надання узгоджених пропозицій і рекомендацій місцевим органам виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань формування та реалізації в області державної економічної та соціальної політики, регулювання економічних, соціальних і трудових відносин та шляхів подальшого їх розвитку.

5. Територіальна рада відповідно до покладених завдань:

вивчає та аналізує стан економічного та соціального розвитку області, виробляє та надає місцевим органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування рекомендації щодо його оптимізації;

інформує місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та Національну тристоронню соціально-економічну раду про стан соціального діалогу і діяльність його інституцій на території Київської області та надає пропозиції щодо його удосконалення;

налагоджує механізми постійної системної взаємодії між сторонами соціального діалогу для координації їх зусиль при вирішенні економічних і соціальних питань та регулювання економічних, соціальних та трудових відносин в області;

надає пропозиції та рекомендації щодо формування обласного бюджету на відповідний рік, фінансування регіональних цільових програм, соціальних виплат та інших питань, що зачіпають інтереси сторін соціального діалогу;

організовує консультації сторін соціального діалогу для узгодження рішень щодо розвитку економічної й соціальної сфер, вироблення пропозицій стосовно стратегії розвитку області з урахуванням інтересів найманих працівників, роботодавців і держави;

надає пропозиції та рекомендації щодо проектів обласної програми економічного і соціального розвитку, інших цільових програм та нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

на основі моніторингу стану соціально-економічних та трудових відносин, додержання прав працівників і роботодавців та прийнятих узгоджених рішень готує рекомендації місцевому органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування щодо оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях області, створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок та організацій роботодавців, що діють на території, та з інших питань, що належать до компетенції територіальної ради;

розробляє пропозиції щодо укладання та виконання територіальної угоди, сприяє в межах компетенції укладенню колективних договорів;

сприяє в установленому порядку згідно з чинним законодавством врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) в області;

організовує проведення науково-практичних конференцій, консультацій, семінарів та інших заходів з питань розвитку соціального діалогу на територіальному рівні;

затверджує регламент та плани роботи територіальної ради.

6. Територіальна рада має право:

звертатися до Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної ради з пропозиціями, схваленими її рішенням;

делегувати своїх представників для участі в обговоренні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та організаціями роботодавців питань соціальної та економічної політики;

запрошувати до участі в засіданнях територіальної ради представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

проводити консультації із Київською обласною державною адміністрацією, Київською обласною радою стосовно питань, пов’язаних із розробленням та реалізацією програм соціально-економічного розвитку області;

звертатися до Національної тристоронньої соціально-економічної ради з питань, що потребують урегулювання на національному рівні;

створювати експертні, робочі комісії, групи для вироблення та узгодження відповідних рішень територіальної ради, підготовки пропозицій та рекомендацій органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку та трудових відносин в області;

здійснювати контроль за виконанням прийнятих нею рішень.

7. Територіальна рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу територіального рівня та об’єднує 36 членів, які виконують свої обов’язки на громадських засадах:

12 членів профспілкової сторони, визначених репрезентативними профспілками та їх об’єднаннями, що мають відповідний обласний статус;

12 членів сторони роботодавців, визначених репрезентативними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, що мають відповідний обласний статус;

12 членів сторони органів виконавчої влади, що утворюється розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації.

Строк повноважень членів тристоронньої ради становить шість років.

Питання формування персонального складу територіальної ради, ротації, позбавлення повноважень її членів у зв’язку з неналежним виконанням ними обов’язків або з інших причин, вирішуються в порядку, установленому кожною зі сторін тристоронньої ради самостійно. Такий порядок є невід’ємним додатком до регламенту тристоронньої ради.

Кожна сторона зі свого складу обирає співголову та його заступників.

8. Координує діяльність тристоронньої ради голова, який обирається на першому засіданні із співголів сторін терміном на один рік, почергово від представників кожної із сторін. Черговість головуючого співголови здійснюється в такому порядку:

1, 4 роки – співголова Київської обласної територіальної тристоронньої соціально-економічної ради від сторони органів виконавчої влади;

2, 5 роки – співголова Київської обласної територіальної тристоронньої соціально-економічної ради від сторони роботодавців;

3, 6 роки – співголова Київської обласної територіальної тристоронньої соціально-економічної ради від сторони профспілок.

9. Співголови територіальної ради:

організовують та координують діяльність відповідної сторони;

здійснюють представництво відповідної сторони соціального діалогу в територіальній раді та за дорученням сторони – поза нею;

вносять за дорученням відповідної сторони пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях територіальної ради;

формулюють та представляють за дорученням сторони її позицію в процесі обговорення та прийняття рішень територіальною радою, а також у відносинах зі сторонами в період між засіданнями територіальної ради;

скликають засідання відповідної сторони територіальної ради для вироблення та узгодження спільної позиції з питань, що належать до компетенції сторони;

узгоджують та забезпечують проведення консультацій сторін територіальної ради;

забезпечують інформування членів територіальної ради від відповідної сторони про рішення та результати консультацій і домовленостей, досягнутих на засіданнях територіальної ради та в період між ними.

10. Члени територіальної ради:

беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідання територіальної ради;

вносять пропозиції щодо діяльності територіальної ради та вирішення проблем, що належать до її компетенції;

представляють відповідну сторону або територіальну раду при обговоренні у відповідному органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування, об’єднаннях роботодавців та профспілок питань формування та реалізації в області державної економічної й соціальної політики, регулювання трудових відносин (за дорученням територіальної ради та/або погодженням з відповідними сторонами);

беруть участь у роботі експертних, робочих комісій та груп, інших заходах з метою розгляду питань соціально-економічного розвитку, трудових відносин в області та підготовки відповідних узгоджених рішень;

інформують органи та організації, що їх делегували до складу територіальної ради, про діяльність територіальної ради, прийняті нею рішення.

11. Організаційною формою діяльності територіальної ради є засідання, що проводяться з періодичністю не рідше одного разу на півріччя згідно з планом роботи територіальної ради на відповідний рік.

Позачергове засідання територіальної ради скликається на вимогу голови або одного із співголів чи за їх взаємною згодою.

Порядок скликання і проведення засідань, прийняття рішень територіальної ради, її діяльності в період між засіданнями, визначається регламентом, що затверджується територіальною радою.

Засідання територіальної ради є правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів від кожної сторони. Головує на засіданнях голова територіальної ради або її співголова за дорученням голови.

Рішення територіальної ради оформляються протоколом, що підписується головою територіальної ради чи/або співголовою, головуючим на засіданні та секретарем територіальної ради.

Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням територіальної ради, є обов’язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, яким вони адресовані, за участю делегованих членів територіальної ради.

Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на національному рівні, подаються на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

12. Кожна сторона має право звертатися до фахівців та експертів за консультаціями і роз’ясненнями стосовно питань, що розглядаються територіальною радою. Відповідні висновки щодо таких питань можуть розглядатися на засіданнях територіальної ради.

13. Для організаційного забезпечення діяльності територіальної ради розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації утворюється секретаріат. До складу секретаріату входять: керівник секретаріату, який призначається розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації та 2 члени секретаріату, які делегуються сторонами роботодавців і профспілок та виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної ради здійснюється у встановленому законодавством порядку департаментом соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

14. Територіальна рада систематично інформує громадськість області про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання через місцеві засоби масової інформації та офіційні веб-сайти сторін соціального діалогу.

15. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Заступник голови –
керівник апарату адміністрації (підпис)

А.С. Спаський

Додаток 2
до розпорядження голови адміністрації
від 26.03.2013 № 108

С К Л А Д

повноважних представників від Київської облдержадміністрації

до Київської обласної територіальної тристоронньої

соціально-економічної ради

Подашевська

Тетяна Леонтіївна

заступник голови облдержадміністрації,

співголова ради

Мартинюк

Леонід Олександрович

директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації,

заступник співголови ради

Винник

Олександр Миколайович

перший заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації,

керівник секретаріату ради

Члени територіальної тристоронньої соціально-економічної ради

Карамушка

Лариса Іллівна

директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Клокар

Наталія Іванівна

директор департаменту освіти, науки та

молоді облдержадміністрації

Коваль

Володимир Іванович

директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

Король

Галина Миколаївна

директор департаменту житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації

Нізенко

Олег Васильович

голова державної податкової служби

у Київській області (за згодою)

Фатхутдінов

Василь Гайнулович

начальник Головного управління Пенсійного

фонду України в Київській області (за згодою)

Шаботинський

Валентин Володимирович

начальник Територіальної державної інспекції

з питань праці у Київській області – головний державний інспектор праці (за згодою)

Шевченко

Олександр Олександрович

директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації

Якобінчук

Василь Іванович

директор Київського обласного центру зайнятості (за згодою)

Заступник голови –
керівник апарату адміністрації (підпис)

А.С. Спаський