Працюємо задля перемоги!

Соціальна допомога на догляд

Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, регулюється:

Законом України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 року № 2671-VIII;

Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» від 15 .12.2020 року № 1082-IX;

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».

Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затверджена наказом Мінсоцполітики від 16 червня 2020 р. № 419 (застосовується при визначенні розміру компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі);

 

Компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають та пов’язані спільним побутом.

Мають право на отримання соціальних послуг:

– особи з інвалідністю I групи;

– діти з інвалідністю;

– громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями;

– невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

– діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.

Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, зазначеним вище, якщо такі особи отримують:

– соціальні послуги з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду;

– виплати на догляд відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”“Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”“Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю з дитинства I групи);

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги та отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу”;

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі.

Розмір компенсації обчислюються як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, встановленим законом на 1 січня 2021 року (з 01.01.2021 – 2 189,00 грн), та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви.

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї які включаються до її складу.

До складу сім’ї фізичної особи включаються: чоловік, дружина, діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою і здобувають освіту в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23-річного віку та не мають власних сімей незалежно від місця проживання чи місця перебування. Не включаються до складу сім’ї особи, які перебувають на повному державному утриманні та непрацездатні особи.

Для призначення компенсації фізична особа подає документи:

– заява про згоду надавати соціальні послуги на непрофесійній основі;

– заява про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги (особою/законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг);

– копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу (подається фізичною особою , яка надає соціальні послуги, та членами її сім’ї, та особою, якій надаються соціальні послуги);

– копію документа, що посвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та членами її сім’ї, та особою, якій надаються соціальні послуги);

– копія свідоцтва про народження дитини;

– декларацію про доходи та майновий стан (заповнену на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за попередні 6 місяців) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– копію довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;

– висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

– висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись, за формою, затвердженою МОЗ;

– копію медичного висновку на дитину з інвалідністю до 18 років, за формою, затвердженою МОЗ;

– довідку про захворювання дитини, якій не встановлено інвалідність, видану лікарсько – консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, затвердженими МОЗ;

– копію рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

– копію рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісячно.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

 

Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, регулюється:

Законом України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 року № 2671-VIII;

Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 року № 1082-IX;

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі»;

Компенсації за догляд (далі – компенсація) призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, пройшла підготовку та перепідготовку з основ догляду особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися та є:

громадянами похилого віку;

особами з інвалідністю;

невиліковно хворими, а також хворими, що потребують тривалого лікування;

дітьми з інвалідністю;

дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.

Компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі та:

– не перебуває у трудових відносинах;

– не є фізичною особою – підприємцем;

– не провадить незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);

– не перебуває на обліку як безробітна.

Компенсація не призначається:

– фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, особам, якщо такі особи:

отримують соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду від надавача комунального чи недержавного сектору;

отримують виплати на догляд відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (крім осіб з інвалідністю з дитинства I групи);

– фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;

– фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують компенсацію за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі відповідно до Закону України «Про соціальні послуги».

Особа або законний представник особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, подають уповноваженому органу заяву про потребу в наданні соціальних послуг з догляду на професійній основі та можуть обрати фізичну особу, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, із переліку фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі (далі – перелік), який ведуть структурні підрозділи з питань соціального захисту населення,  зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надаватиме соціальні послуги з догляду на професійній основі.

Якщо у заяві про потребу в наданні соціальних послуг не зазначено прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надаватиме соціальні послуги з догляду на професійній основі, уповноважений орган самостійно приймає рішення про вибір такої фізичної особи, використовуючи відомості з переліку.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, подає до уповноваженого органу заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі.

Відповідно до поданих заяв про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги і документів уповноважений орган протягом десяти календарних днів готує договір про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, що укладається у письмовій формі між фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, особою або законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, та уповноваженим органом.

Форма договору затверджується Мінсоцполітики.

Розмір компенсації відповідно дочастини сьомоїстатті 13 Закону України «Про соціальні послуги» визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати ( з 01.01.2021 – 6 000,00 грн, з 01.11.2021 – 6 500 грн) у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше ніж 360 годин на місяць.

Кількість осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, не обмежується, але загальна кількість годин, за які нараховується компенсація, має становити не більше ніж 360 годин на місяць.

Виплата компенсації здійснюється на підставі поданого фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, акту про надані соціальні послуги з догляду на професійній основі (далі – акт) за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

 

Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, регулюється:

Законом України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 року № 2671-VIII;

Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 року № 1082-IX;

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі»;

 

Компенсації за догляд (далі – компенсація) призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, пройшла підготовку та перепідготовку з основ догляду особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися та є:

громадянами похилого віку;

особами з інвалідністю;

невиліковно хворими, а також хворими, що потребують тривалого лікування;

дітьми з інвалідністю;

дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.

Компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі та:

– не перебуває у трудових відносинах;

– не є фізичною особою – підприємцем;

– не провадить незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);

– не перебуває на обліку як безробітна.

Компенсація не призначається:

– фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, особам, якщо такі особи:

отримують соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду від надавача комунального чи недержавного сектору;

отримують виплати на догляд відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (крім осіб з інвалідністю з дитинства I групи);

– фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;

– фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують компенсацію за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі відповідно до Закону України «Про соціальні послуги».

Особа або законний представник особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, подають уповноваженому органу заяву про потребу в наданні соціальних послуг з догляду на професійній основі та можуть обрати фізичну особу, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, із переліку фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі (далі – перелік), який ведуть структурні підрозділи з питань соціального захисту населення,  зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надаватиме соціальні послуги з догляду на професійній основі.

Якщо у заяві про потребу в наданні соціальних послуг не зазначено прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надаватиме соціальні послуги з догляду на професійній основі, уповноважений орган самостійно приймає рішення про вибір такої фізичної особи, використовуючи відомості з переліку.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, подає до уповноваженого органу заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі.

Відповідно до поданих заяв про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги і документів уповноважений орган протягом десяти календарних днів готує договір про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, що укладається у письмовій формі між фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, особою або законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, та уповноваженим органом.

Форма договору затверджується Мінсоцполітики.

Розмір компенсації відповідно дочастини сьомоїстатті 13 Закону України «Про соціальні послуги» визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати ( з 01.01.2021 – 6 000,00 грн, з 01.11.2021 – 6 500 грн) у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше ніж 360 годин на місяць.

Кількість осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, не обмежується, але загальна кількість годин, за які нараховується компенсація, має становити не більше ніж 360 годин на місяць.

Виплата компенсації здійснюється на підставі поданого фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, акту про надані соціальні послуги з догляду на професійній основі (далі – акт) за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

 

Призначення і виплата щомісячної грошової допомоги регулюється:

Законом України “Про психіатричну допомогу”від 22.02.2000 року № 1489-III;

Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» 15 .12.2020 року № 1082-IX;

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 «Про затвердження Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»;

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги»

Право на допомогу має дієздатна особа, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за нею. 

Розмір

Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні 6 місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць:

з 01.01.2021 – 2 189,00 грн ;

з 01.07.2021 – 2 294,00 грн;

з 01.12.2021 – 2 393,00 гривні.

  Документи:

  • заява, за затвердженою формою;

  • паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;

  • декларація про доходи та майновий стан сім’ї;

  • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.

Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Склад сім’ї

До складу сім’ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, включаються чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (в тому числі в період між завершенням навчання в одному з зазначених закладів освіти та вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом із батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом із ними і перебувають на їх утриманні в зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом із одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей. При цьому діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної  середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей, включаються до складу сім’ї незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування.

Допомога на догляд призначається на 6 місяців із місяця звернення (подання заяви з комплектом документів), непрацюючим пенсіонерам допомога на догляд призначається на 12 місяців на підставі заяви та копії  трудової книжки.

Виплата допомоги на догляд припиняється, якщо:

  • сталися зміни в складі сім’ї в зв’язку зі смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

  • закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;

  • особа з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні в продовж повного календарного місяця.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи, яким надається допомога, зобов’язані повідомити органи, що провадять її виплату. Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.