Правила акредитації представників ЗМІ

Порядок акредитації представників ЗМІ

 1. Акредитація представників засобів масової інформації та незалежних журналістів і технічних працівників (далі – Акредитовані особи) при облдержадміністрації здійснюється відділом зв’язків з громадськістю та ЗМІ Управління інформації та зв’язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації (далі Відділ). Мета – створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності Акредитованих осіб, забезпечення права кожного на інформацію, всебічного й об’єктивного висвітлення діяльності голови, заступників Голови, та керівників підрозділів Київської обласної державної адміністрації.
 2. Акредитація здійснюється на підставі Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» та цих Правил.
 3. Право на акредитацію мають: українські засоби масової інформації, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, Інтернет-видання, незалежні журналісти та технічні працівники, а також іноземні кореспонденти та представники іноземних засобів масової інформації, акредитовані Міністерством закордонних справ України.
 4. Заявка на акредитацію подається на ім’я завідувача Відділом на офіційному бланку ЗМІ за підписом керівника редакції друкованого ЗМІ (керівника телерадіоорганізації, інформаційного агентства, Інтернет-видання) та засвідчується печаткою ЗМІ. Заявка на акредитацію незалежних журналістів та технічних працівників подається ними особисто.

           У заявці вказуються:

 1. Повна назва ЗМІ, тираж, періодичність, регіон розповсюдження, поштова та електронна адреси редакції, номери телефонів і факсів редакції.
 2. Прізвище, ім’я, по батькові головного редактора ЗМІ.
 3. Прізвище, ім’я, по батькові працівників засобу масової інформації (незалежних журналістів та технічних працівників), акредитація яких запитується, та їхня належність до творчих або технічних працівників (наприклад, журналіст, оператор, фотокореспондент).
 4. Поштова адреса (для незалежних журналістів та технічних працівників), номер контактного телефону, електронна адреса особи, акредитація якої запитується.
 5. Строк запитуваної акредитації.

     До заявки додаються:

 1. Фотокартка кожної особи, вказаної в заявці, в електронному вигляді.
 2. Копія документа, що підтверджує акредитацію в Україні (для іноземного кореспондента).

     Заявка на акредитацію та супровідні документи надсилаються поштою або подаються    до Відділу.

      6. У разі неподання окремих документів (подання документів, що не містять необхідних даних) відповідно до пункту 5 цих Правил, Відділ повідомляє про це заявника та зупиняє розгляд заяви про акредитацію. Розгляд заяви про акредитацію поновлюється після подання всіх документів (документів, що містять усі необхідні дані) відповідно до пункту 5 цих Правил.

Акредитація проводиться протягом 30 календарних днів після отримання всіх документів, передбачених пунктом 5 цих Правил.

Від засобу масової інформації може бути акредитовано будь-яку кількість осіб.

     7. Допуск Акредитованих осіб на місце проведення заходу здійснюється за попередньо складеними Відділом списками.

Допуск розпочинається за 1 годину до початку проведення заходу та закінчується за 10 хвилин до початку заходу.

Акредитовані особи мають право вносити в приміщення Київської обласної державної адміністрації технічні засоби для аудіо- та відеозапису, фотозйомки (диктофони, фотоапарати, відеокамери зі штативом і без, освітлювальну апаратуру тощо), засоби для передачі аудіо- та відеоданих, засоби мобільного зв’язку та портативну комп’ютерну техніку.

На місце проведення заходу одночасно може бути допущено не більше трьох Акредитованих осіб від однієї телерадіоорганізації та двох осіб від одного друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства, Інтернет-видання.

      8. У випадку, коли взяти участь у заході висловили бажання Акредитовані особи кількістю, більшою ніж може бути розміщена у відповідному приміщенні, Відділ може встановити квотний принцип допуску до місця проведення заходу. Квоти допуску встановлюються окремо для таких видів засобів масової інформації:

 1. Загальнонаціональні телерадіоорганізації.
 2. Регіональні та місцеві телерадіоорганізації.
 3. Друковані засоби масової інформації суспільно-політичної тематичної спрямованості.
 4. Інші друковані засоби масової інформації.
 5. Іноземні кореспонденти та представники іноземних засобів масової інформації.
 6. Інформаційні агентства.
 7. Інтернет-видання.
 8. Незалежні журналісти та технічні працівники.

Квоти допуску мають бути справедливими.

      9. У випадках, коли захід проводиться відповідно до спеціальних протоколів, можуть встановлюватись особливі умови допуску Акредитованих осіб до таких заходів. Такі особливі умови оприлюднюються на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

На протокольну зйомку допускаються тільки технічні працівники в такій кількості: один оператор від телерадіоорганізації, один фотокореспондент від друкованого засобу масової інформації (інформаційного агентства, Інтернет-видання).

      10. Відділ забезпечує:

 1. Завчасне сповіщення Акредитованих осіб про дату, час і місце запланованих заходів шляхом поширення анонсів заходів електронною поштою та/або факсом, розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації;
 2. Надання Акредитованим особам при проведенні прес-конференцій і брифінгів окремих місць для сидіння, місць для установлення апаратури, придатних для аудіо- та відеозапису;
 3. Роз’яснення Акредитованим особам порядку роботи голови обласної державної адміністрації, облдержадміністрації та її підрозділів, посадових осіб, можливостей і способів отримання інформації про їхню поточну діяльність і плани роботи;
 4. Надання необхідних для роботи інформаційних матеріалів, стенограм протоколів та інших документів в паперовій та/або електронній формі;
 5. Проведення всіх відкритих заходів у приміщеннях, які можуть вмістити максимально можливу кількість Акредитованих осіб.
 6. Акредитовані особи мають право:
 7. Завчасно отримувати інформацію про заплановані заходи;
 8. Бути присутніми на брифінгах, прес-конференціях та інших заходах, що спеціально організуються для засобів масової інформації, у місцях проведення відповідних заходів;
 9. Одержувати необхідну інформацію від співробітників Відділу, в тому числі на брифінгах, зустрічах і прес-конференціях;
 10. Знайомитися з інформаційно-довідковими матеріалами (порядок денний, тексти заяв, прес-релізи тощо), а також одержувати їх електронні копії;
 11. Користуватися власною технічною апаратурою для проведення аудіо- та відеозапису, фотозйомки, передачі аудіо- та відеоданих; використовувати аудіо-, відео- та фотоматеріали Відділу.

Акредитовані особи користуються всіма іншими правами відповідно до законодавства України.

      11. Акредитовані особи зобов’язані:

 1. Добросовісно користуватись своїми правами і не зловживати ними;
 2. Поважати права і не заважати роботі працівників Відділу та інших Акредитованих осіб;
 3. Дотримуватись правил, які визначені для особливих заходів;
 4. Не користуватись мобільними телефонами під час проведення заходів, дотримуватися ділового стилю одягу.
 5. Київська обласна державна адміністрація може припинити акредитацію особи в разі:
 6. Визнання особи судом винною у вчиненні адміністративного правопорушення чи злочину;
 7. Систематичного грубого порушення підпункту 3 пункту 12 цих Правил.

Рішення про припинення акредитації затверджується керівником апарату або заступником голови обдержадміністрації, який відповідає за питання інформаційної політики за поданням Керівника Управління інформації та зв’язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації

Рішення про припинення акредитації має бути вмотивованим, оформляється письмово та видається особі, акредитацію якої припинено, протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення. У рішенні про припинення акредитації вказується посадова особа, яка прийняла відповідне рішення, дата рішення та порядок його оскарження.

      12. Акредитація також припиняється:

 1. У разі завершення строку тимчасової акредитації;
 2. У разі не підтвердження акредитації відповідно до пункту 3 цих Правил;
 3. За заявою засобу масової інформації (щодо однієї або всіх акредитованих від засобу масової інформації осіб). При цьому засіб масової інформації може акредитувати іншу особу (осіб) замість тієї, акредитація якої припиняється.
 4. Припинення акредитації з підстав, інших ніж вказані в пунктах 13-14 цих Правил, не допускається.
 5. Припинення акредитації, а також будь-які інші дії (бездіяльність) облдержадміністрації та її структурних підрозділів, пов’язані з акредитацією, можуть бути оскаржені в суді в порядку адміністративного судочинства.
 6. Ці Правила розміщуються на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації.