Існуючий порядок заповнення та подачі звітності

Страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО-підприємцем, якщо виконані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних зоб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), у частині подання Звіту за таких осіб, зобов’язані формувати та подавати Звіт протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду. Звітним періодом є календарний місяць.

Звіт подається за формою згідно з додатком 4 до порядку № 435, заповнюються таблиці 1, 5, 6, 7.

ФО-підприємці, у тому числі ті, які обрали спроще­ну систему оподаткування, формують і подають Звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік.

Звіт подається за формою згідно з додатком 5 до порядку № 435 із зазначенням типу форми «почат­кова».

Виняток: ФО-підприємці, які обрали спрощену сис­тему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію за віком або соціальну допомогу. Звіт зазначеними особами не подається.

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують і подають самі за себе Звіт один раз на рік до 01 травня року, який настає за звітним періодом.

Звітним періодом для них є календарний рік. Звіт пода­ється за формою згідно з додатком 5 до Порядку № 435 із зазначенням типу форми «початкова». У разі якщо страху­вальник у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце реєстрації, або місце проживання, Звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звіт­ного періоду) подається за новим місцем взяття на облік.

Таблиці 2 та 8 додатка 4 Порядку № 435 про нарахування сум єдиного внеску (грошового забезпечення) бать­кам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, та за осіб, які відповідно до закону отримують допомогу по до­гляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та за одного непрацюючого працездатного батька, усино­вителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійсню­ють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, подаються районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення.

Таблиці 3 та 9 додатка 4 Порядку № 435 формуються й по­даються страхувальниками, які нараховують і сплачують єдиний внесок за осіб, що проходять строкову військову службу у Збройних силах України, інших, утворених від­повідно до закону військових формувань, Службі без­пеки України, органах МВС України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.

Таблицю 4 додатка 4 Порядку № 435 формують і по­дають страхувальники, які нараховують і сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернатив­ної служби), осіб рядового і начальницького складу.

Зверніть увагу!

У розділі 2 таблиці 4 додатка 4 Порядку № 435 відо­бражають суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Цей розділ заповнюють платники, які ви­плачують грошове забезпечення.

Таблиця 5 додатка 4 Порядку № 435, призначена для реєстра­ції застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб, запо­внюється і подається, якщо протягом звітного періоду було:

  • укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою-підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного держав­ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприєм­ців) із застрахованою особою;
  • укладено або розірвано трудовий договір з застрахо­ваною особою, працевлаштованою на нове робоче місце;
  • надано особі відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шести років;
  • надано особі відпустку у зв’язку з вагітністю та по­логами;
  • надано особі відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо за даними страхувальника, протягом звітнього періоду не було зафіксовано руху працевлаштування, то таблиця не подається.

Зверніть увагу!

Таблиця не подається у разі зміни прізвища.

Таблиця б додатка 4 Порядку № 435 призначена для фор­мування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної пла­ти (доходу) у звітному місяці. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначе­них у додатку 2 Порядку № 435.

Дані Звіту формуються на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчис­лення) виплат (доходу), на які згідно з Законом нарахову­ється єдиний внесок.