ЄСВ:Особливості нарахування та подання звітності_2

Згідно з новими законодавчими нормами тепер у звітному місяці база нарахування ЄСВ, яка порівню­ється з мінімальною заробітною платою, включає не тільки заробітну плату, лікарняні та декретні, а й вина­городу за договорами ЦПХ, виплачену працівникові за основним місцем роботи, і яка припадає на такий місяць. При цьому, якщо роботодавцем протягом місяця нараховувалася винагорода за договором ЦПХ фізичній особі, яка не є основним працівником (наприклад, працює за сумісництвом або не є праців­ником підприємства), то ЄСВ нараховується на фак­тичну суму зазначеної винагороди (незалежно від її розміру).

Тобто, якщо сьогодні особа, яка за основним місцем ро­боти (де працює на підставі укладеного трудового дого­вору і де знаходиться (оформлена) її трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу) працює за умови неповного робочого дня або на півставки і заро­бітна плата якої або дохід менші, ніж мінімальний роз­мір, то роботодавець повинен доплачувати різницю до мінімального розміру.

У разі якщо особа працює за основним місцем роботи і, крім того, на цьому підприємстві працює за угодою ЦПХ, то заробітна плата за відпрацьований час і сума, яка ви­плачується згідно з договором, додаються. Якщо ж сума менша, ніж мінімальний розмір, роботодавець повинен доплатити різницю. Якщо ж особа працює за договором ЦПХ окремо, тобто не за основним місцем роботи, то дотяжка до змін не проводиться, а сума нарахувань ЄСВ визначається з фактичної суми.

Таким чином сума доплати в таблиці б додатка 4 Порядку № 435 зазначається в окремому рядку з кодом типу нарахувань – 13, тобто на застраховану особу протягом звітного періоду буде два записи: фактично нарахована заробітна плата і другий ря­док – донарахована сума заробітної плати з кодом типу нарахувань 13 до мінімальної заробітної плати та нарахування з цієї суми в реквізиті 21.

 

Зверніть увагу!

Якщо особа працює за основним місцем роботи і водночас – за договором ЦПХ, зарплатню нарахо­вують і відображають щомісяця, а винагороду за договором ЦПХ можуть нарахувати всю суму одно­разово після закінчення дії договору, або розносять пропорційно щомісячно протягом усього періоду дії договору. Тому необхідно звертати особливу увагу на розмір нарахованих заробітних плат, осо­бливо якщо цей розмір менше мінімального. Доплата до мінімальної заробітної плати не проводиться, якщо особа зарахована на ро­боту або звільнена в середині місяця

Крім того, статтею 7 Закону передбачено для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за договорами ЦПД, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, ком­позиторів, критиків, мистецтвознавців, письменни­ків, кінематографістів) та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання якої перевищує кален­дарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована. Зазначений порядок нарахування внеску поширю­ється також на осіб, яким після звільнення з роботи нарахована заробітна плата (дохід) за відпрацьова­ний час, або згідно з рішенням суду – середня заробітна плата за вимушений прогул.

На підприємстві працює Петренко I.I., за основним місцем роботи, де і знаходиться трудова книжка. Крім того на цьому ж підприємстві він працює за угодою ЦПХ. У січні 2016 Петренку 1.1, нарахували за­робітну плату за весь місяць у розмірі 7 000,00 грн. і за договором ЦПХ – 200грн. Загальна сума нарахова­ного доходу становить 1200,00 грн. Мінімальна заробітна плата в січні становить 1 378,00 грн., а сума нарахованого ЄСВ – 303,16 грн. Відповідно бух­галтер повинен донарахувати ЄСВ до розміру з МЗП на суму 178,0 грн.

На сьогодні готуються зміни до Порядку формуван­ня та подання страхувальниками звіту щодо сум на­рахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 435 від 14.04.2015 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 460/26905 23.04.2015 (далі – Порядок № 435), у тому числі до форм Звіту про ЄСВ.