Завдання та нормативно-правові засади діяльності

Київська обласна державна адміністрація в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує:

1) виконання Конституції, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповід­ни­ми радами повноважень.

Київська обласна державна адміністрація та її структурні підроз­ді­ли діють на засадах:

відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;

верховенства права;

законності;

пріоритетності прав людини;

гласності;

поєднання державних і місцевих інтересів.

Порядок діяльності Київської обласної державної адміністрації визначається: Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого   постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1270), Регламентом Київської обласної державної адміністрації, затвердженим роз­порядженням голови облдержадміністрації від 19.03.2014 № 59, Положенням про апарат Київської обласної державної адміністрації (розпоряд­ження голови   облдержадмі-ністрації   від   16.02.2015 № 41, Інструкцією з діловодства в апараті, головних управліннях, управ­ліннях та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адмі­ністрації затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації від 07.03.2012 № 96 (із змінами від 20.11.2013 № 447, від 09.10.2014 № 332, від 11.03.2015 № 56).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Порядок оскарження рішень, прийнятих Київською обласною державною адміністрацією
Відповідно до абзацу четвертого статті 38 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” “рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду.”

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” “акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.”

Згідно із статтею 50 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” “розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти інших посадових осіб, які призначаються ними, можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до закону.”