Управління з питань внутрішньої політики

01196, м.Київ, пл.Лесі Українки,1

факс – 286-84-42

E-mail: int@kra.kiev.ua

В.о. начальника управління

Приймальня 286-82-83

Заступник начальника управління

Приймальня 286-81-83

Основними завданнями управління є:

сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями;
інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в області;
аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів в області.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1. аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів як на обласному, так і місцевому рівні;
2. забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в області;
3. узагальнює громадську думку та реагування різних верств насе¬лення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;
4. аналізує виконання райдержадміністраціями актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміні¬страції з питань внутрішньої політики;
5. подає голові обласної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики;
6. організовує підготовку проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції управління;
7. розглядає за дорученням голови обласної державної адміністрації або заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків питання, що належать до компетенції управління;
8. аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій в області, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови обласної державної адміністрації з політичними партіями та громад¬сь¬кими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбу¬дови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства;
9. готує матеріали з питань внутрішньої політики до доповідей голови обласної державної адміністрації;
10. забезпечує щоденне інформування Секретаріату Президента України і Кабінету Міністрів України про головні події соціально-економічного та суспільно-політичного життя області;
11. забезпечує щотижневе і щомісячне інформування Секретаріату Президента України та Кабінету Міністрів України про стан і розвиток суспільно-політичної ситуації в області;
12. бере участь у розробці відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку області, організації лекційно-пропа¬гандистської і просвітницької роботи з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їх інформаційних потреб, сприяє проведенню соціологічних опитувань різних верств населення з питань оцінки діяльності органів державної влади, політичних партій, громадських організацій;
13. дає роз’яснення громадянам за дорученням голови обласної державної адміністрації щодо прийнятих ним розпоряджень з питань внутрішньої політики;
14. організовує та здійснює взаємодію райдержадміністрацій з полі¬тичними партіями та громадськими організаціями у питаннях, що належать до компетенції управління;
15. надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам обласної державної адміністрації, райдерж¬адміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення) у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в області;
16. здійснює організаційно-правове та матеріально-технічне забез¬печення діяльності політично-консультативної ради при голові Київської обласної державної адміністрації.
17. розглядає за дорученням голови обласної державної адміністрації, заступників голови звернення громадян, установ і організацій з питань, що належать до компетенції управління.
18. бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.
19. виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.