Управління з питань власності

01196, м. Київ, пл. Лесі Українки,1

тел.: 285-00-05

e-mail: vlasnist@koda.gov.ua 

___________

Начальник управління

ПОПРУГА Ярослав Олександрович

___________

Основні завдання управління з питань власності

Київської обласної державної адміністрації:

1. реалізація державної та регіональної політики у сфері управління державним майном, а також майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області (комунальним майном) в межах делегованих повноважень Київською обласною радою (у разі їх делегування), аналіз та контроль за фінансово-господарською діяльністю, цільовим та ефективним використанням коштів та майна підприємств, закладів, установ, виконання ними планових завдань, достовірністю ведення бухгалтерського обліку і складання звітності;

2. контроль за станом усунення порушень фінансової дисципліни підприємствами та відшкодування завданих збитків;

3. підготовка та вжиття заходів щодо попередження фінансових порушень та зловживань у фінансово-господарській діяльності підприємств.

4. Управління  відповідно до визначених повноважень планує, організовує і здійснює фінансовий та господарський контроль за:

4.1) фінансово-господарською діяльністю державних підприємств щодо надходження і використання коштів, матеріальних та нематеріальних активів, їх збереження, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

4.2) цільовим використанням коштів, отриманих підприємствами на виконання відповідних завдань;

4.3) фінансово-господарською діяльністю підприємств стосовно одержання та витрачання позик і кредитів, цільового використання коштів державних цільових фондів, належного виконання контрактів, а також коштів, що залишаються в розпорядженні підприємств у зв’язку з наданими пільгами.

4.4) діяльністю підприємств з питань рівня закупівельних цін та компаній постачальників.

5. Готує проекти доручень голови Київської обласної державної адміністрації стосовно усунення керівниками підприємств, щодо яких здійснювались контрольні заходи та контроль, виявлених порушень та недоліків.

6. Здійснює удосконалення методів забезпечення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, а також щодо удосконалення взаємодії між підприємствами у напрямку оптимізації витрат при здійсненні фінансово-господарської діяльності та за результатами готує відповідні пропозиції для подання голові Київської обласної державної адміністрації.

7. У межах повноважень забезпечує супровід контрольних заходів, що проводяться на державних  підприємствах та комунальних закладах, установах, організаціях в межах делегованих повноважень Київської обласної ради (у разі їх делегування).

8. Забезпечує виконання завдань з приватизації державного майна, а саме:

8.1) вносить пропозиції облдержадміністрації щодо погодження переліків об’єктів групи Ж, які підлягають приватизації, та переліків об’єктів соціально-культурного призначення, що можуть бути перепрофільовані;

8.2) вносить державним органам приватизації пропозиції до проектів Програми приватизації державного майна, організовує їх виконання;

8.3) забезпечує виконання облдержадміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо об’єктів, які перебувають у державній власності та передані до сфери управління Київської облдержадміністрації;

8.4) бере участь у формуванні Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

9. Забезпечує реалізацію функцій щодо управління об’єктами державної власності, а саме:

9.1) готує пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію державних підприємств, погоджує проекти їх статутів (положень) та інших установчих документів;

9.2) здійснює визначені законодавством заходи щодо запобігання банкрутству державних підприємств, установ, закладів;

9.3) погоджує штатний розпис підприємств, установ, закладів;

9.4) організовує роботу з формування фінансових планів державних підприємств;

9.5) вносить пропозиції голові Київської обласної державної адміністрації про звернення до відповідних органів щодо проведення перевірок, аудиту фінансово-господарської діяльності та використання бюджетних коштів відповідно до вимог законодавства України, зокрема, і у разі зміни керівника підприємства;

9.6) здійснює аналіз ефективності використання державного майна;

9.7) виявляє у межах повноважень майно, що не використовується, та вносить пропозиції голові Київської обласної державної адміністрації щодо умов його подальшого використання;

9.8) готує пропозиції голові Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення інвентаризації державного майна та організовує її проведення;

9.9) забезпечує державну реєстрацію державних підприємств у встановленому чинним законодавством порядку;

9.10) забезпечує взяття державних підприємств на облік у органах державної фіскальної служби, відповідних  державних фондах, а також виготовлення печаток, штампів, бланків і відкриття рахунків у банківських установах.

10. У разі делегування Київською обласною радою повноважень Управління:

10.1) забезпечує реалізацію функцій щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області;

10.2) готує та у встановленому порядку надає облдержадміністрації пропозиції для внесення їх Київській обласній раді про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності, погоджує проекти їх статутів (положень) та інших установчих документів;

10.3) готує пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді щодо утворення статутного фонду комунального унітарного підприємства, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області;

10.4) готує пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді щодо прийняття рішення про застосування або незастосування положень Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” щодо підприємств спільної власності;

10.5) здійснює визначені законодавством заходи щодо запобігання банкрутству підприємств спільної власності, що перебувають у підпорядкуванні Управління;

10.6) погоджує штатний розпис підприємств, затверджує штатні розписи установ, закладів та інших організацій спільної власності, що перебувають у підпорядкуванні Управління;

10.7) організовує роботу з формування фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області у порядку, визначеному рішеннями Київської обласної ради;

10.8) погоджує подання галузевих структурних підрозділів облдержадміністрації щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства, установи, закладу, організації спільної власності;

10.9) погоджує укладання та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ, закладів та інших організацій спільної власності та здійснює контроль за їх виконанням у межах визначених повноважень;

10.10) вносить пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді про звернення до відповідних органів щодо проведення перевірок, аудиту фінансово-господарської діяльності та використання коштів обласного бюджету відповідно до вимог законодавства України, зокрема, і у разі зміни керівника підприємства, установи, закладу, організації, що належить до спільної власності;

10.11) здійснює аналіз ефективності використання майна спільної власності;

10.12) виявляє у межах повноважень майно спільної власності, яке не використовується, та вносить пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді щодо умов його подальшого використання;

10.13) готує пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді щодо передачі об’єктів спільної власності у державну, комунальну власність;

10.14) готує пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді щодо прийняття об’єктів державної, комунальної власності у спільну власність;

10.15) за дорученням голови облдержадміністрації на підставі рішення Київської обласної ради здійснює організаційні заходи щодо передачі майна спільної власності у державну, комунальну власність;

10.16) у встановленому порядку здійснює організаційні заходи щодо прийняття майна державної, комунальної власності у спільну власність;

10.17) готує пропозиції облдержадміністрації щодо здійснення інвентаризації майна спільної власності та організовує її проведення;

10.18) забезпечує контроль за оформленням та державною реєстрацією правоустановчої документації на об’єкти права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, права на які підлягають державній реєстрації;

10.19) надає погодження на передачу в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м на одне підприємство, установу, заклад та іншу організацію спільної власності, балансоутримувачам майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області (далі – балансоутримувачі);

10.20) погоджує договори оренди майна спільної власності, орендодавцями яких виступають балансоутримувачі;

10.21) готує пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді щодо придбання майна у спільну власність;

10.22) готує пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді щодо відчуження об’єктів спільної власності та надає на затвердження переліки об’єктів спільної власності, що підлягають відчуженню, у порядку, визначеному відповідними рішеннями Київської обласної ради;

10.23) здійснює організаційні заходи щодо відчуження об’єктів спільної власності у порядку, визначеному рішеннями Київської обласної ради;

10.24) перевіряє виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна спільної власності та контролює стан надходжень коштів від реалізації майна до обласного бюджету;

10.25) готує звіти про виконання делегованих повноважень в частині управління майном спільної власності;

10.26) готує пропозиції та проекти рішень Київської обласної ради про затвердження програми приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області;

10.27) здійснює заходи з приватизації об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області у межах повноважень, визначених відповідними рішеннями Київської обласної ради;

10.28) готує пропозиції голові облдержадміністрації та проекти рішень Київської обласної ради про затвердження порядку:

відрахування до бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що знаходяться у спільній власності;

призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності;

конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності;

відчуження об’єктів спільної власності;

списання об’єктів спільної власності;

передачі об’єктів спільної власності з балансу на баланс підприємств, установ, закладів та інших організацій у межах спільної власності;

передачі в оренду (суборенду) об’єктів спільної власності;

розрахунку, розподілу і використання плати за оренду (суборенду) об’єктів спільної власності;

10.29) здійснює претензійно-позовну роботу з питань захисту майнових прав територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області щодо:

майна, що не закріплене на праві господарського відання або оперативного управління за суб’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області;

майна, що не ввійшло до статутних капіталів господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області;

приватизованого та орендованого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, за укладеними договорами;

виконує відповідно до законів, рішень Київської обласної ради, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації інші функції з управління майном спільної власності;

координує діяльність структурних підрозділів Київської облдерж-адміністрації щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які їм підпорядковані.

11. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

12. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

13. здійснює контроль за дотриманням державними підприємствами, установами, організаціями, а також у разі делегування повноважень Київською обласною радою комунальними закладами, правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

14. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері управління майном та вживає заходів до усунення недоліків;

15. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області;

16. вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

17. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

18. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

19. розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації наданих повноважень;

20. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами облдержадміністрації;

21. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

22. бере участь у підготовці звітів голови обласної держадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

23. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

24. забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

25. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

26. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

27. розглядає запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

28. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

29. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

30. у межах повноважень контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

31. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

32. організовує роботу з обліку, укомплектування та використання архівних документів. Забезпечує зберігання документів в установленому порядку;

33. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

34. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

35. забезпечує у межах своїх повноважень захист персональних даних;

36. здійснює інші, передбачені законом та дорученнями голови Київської обласної державної адміністрації, повноваження.