Завдання управління

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 1. проводить оцінку щодо:

ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та аудиту;

ступеня виконання і досягнення цілей, визначення у стратегічних та річних планах, бюджетних програмах;

ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;

якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

стану збереження активів та інформації;

стану управління державними та комунальними ресурсами і майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності;

ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підконтрольних суб’єктів;

 1. проводить за дорученням голови Київської обласної державної адміністрації аналіз проектів розпорядчих актів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання;
 2. планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів, здійснює моніторинг врахування рекомендацій.
 3. подає голові облдержадміністрації аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.
 4. звітує про результати діяльності відповідно до вимог Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001, та Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957.
 5. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.
 6. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
 7. здійснює контроль за дотриманням державними підприємствами, установами, організаціями, правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.
 8. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері управління майном та вживає заходів до усунення недоліків.
 9. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області.
 10. вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету.
 11. здійснює контроль за ефективним і цільовим використанням відповідних бюджетних коштів.
 12. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.
 13. розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації наданих повноважень.
 14. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами облдержадміністрації.
 15. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.
 16. бере участь у підготовці звітів голови обласної держадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.
 17. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації.
 18. забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 19. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
 20. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
 21. розглядає запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
 22. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.
 23. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.
 24. у межах повноважень контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.
 25. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
 26. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
 27. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
 28. забезпечує у межах своїх повноважень захист персональних даних.
 29. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.
 30. здійснює інші, передбачені законом та дорученнями голови Київської обласної державної адміністрації, повноваження.