Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання

пл. Лесі Українки, 1, м. Київ-196, 01196

E-mail: molodkoda2017@gmail.com

В.о. начальника управління

ЗАБІЛА Наталія Володимирівна: 285-58-77

Заступник начальника управління – начальник відділу молодіжної політики

ТРОМСА Вікторія Іванівна: 285-58-95

Контактні дані

E-mail: molodkoda2017@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/UMPtaNPVKODA

Telegram: https://t.me/molodkoda

Instagram: https://www.instagram.com/molodkoda

Про управління

Управління створено у травні 2017 року. Основним завданням управління є забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері молоді та національно-патріотичного виховання.

Напрямки роботи

– Формування громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді.

– Популяризація культури здорового способу життя.

– Розвиток неформальної освіти.

– Створення умов та здійснення навчань, спрямованих на працевлаштування молоді.

– Підтримка та розвиток мережі інститутів громадянського суспільства.

– Міжнародне молодіжне співробітництво.

– Формування системи цінностей у дітей та молоді на засадах національної самоідентичності.

– Підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

– Збереження історичної пам’яті.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про УПРАВЛІННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 1. УПРАВЛІННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – управління) є структурним підрозділом облдержадміністрації, утворюється головою місцевої держадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.
 2. Управління підпорядковане голові Київської обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству молоді та спорту України.
 3. Управління є бюджетною, неприбутковою установою.
 4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.
 5. Основним завданням управління є забезпечення реалізації на території області державної молодіжної політики.
 6. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. здійснює разом структурними підрозділами облдержадміністрації, громадянами, об’єднаннями громадян заходи щодо реалізації молодіжної політики;

6.2. виконує програми і здійснює заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту молоді, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді;

6.3. координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді та національно-патріотичного виховання;

6.4. організовує і проводить заходи з формування громадянської позиції, національно-патріотичного виховання, підтримки органів студентського самоврядування, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я, розвитку неформальної освіти, створення умов для працевлаштування молоді, забезпечення партнерської підтримки внутрішньо переміщених осіб із числа молоді, забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва;

6.5. готує:

пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів з питань молодіжної політики та національно-патріотичного виховання;

пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та Міністерства молоді та спорту України;

аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

6.6. розробляє разом із департаментами, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації за участю об’єднань громадян проекти програм з питань молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, організовує роботу, пов’язану з їх виконанням, вносить в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації пропозиції щодо фінансового забезпечення цих програм;

6.7. забезпечує:

формування і затвердження календарного плану проведення заходів із реалізації молодіжної політики та національно-патріотичного виховання;

організацію і проведення заходів, передбачених календарним планом молодіжних заходів та заходів з національно-патріотичного виховання у межах коштів, виділених на розвиток та реалізацію молодіжної політики;

здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту молоді;

в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

6.8. порушує в установленому порядку клопотання про нагородження молоді державними нагородами та преміями, преміями голови Київської облдержадміністрації, а також про призначення стипендій талановитим студентам області до Міжнародного Дня студента;

6.9.організовує та бере участь у проведенні міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, військово-спортивних ігор, семінарів-тренінгів, тренінгів, олімпіад, інтернет-олімпіад, змагань (зокрема комп’ютерних та їх розроблення), зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, марафонів, походів, концертів та інших заходів;

6.10. організовує видання інформаційних і методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами

 • забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • розробляє проекти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації молодіжної політики;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Київської облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • сприяє:

роботі дорадчих органів при голові Київської обласної державної адміністрації з питань молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді;

молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведені ними роботи стосовно молоді та національно-патріотичного виховання;

в межах своїх повноважень виконанню програм, розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

підвищенню рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді;

формуванню патріотичної свідомості молоді, популяризації української культури і народних традицій; залучення молоді до суспільно значущої діяльності;

вихованню у молоді почуття особистої та національної гідності;

формуванню бережливого ставлення до навколишнього природного середовища;

підтримці ініціатив молоді та її інноваційного потенціалу;

створенню умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення;

популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

формуванню внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі; репродуктивного здоров’я молоді, популяризації серед молоді знань з безпеки життєдіяльності;

розвитку неформальних форм роботи з молоддю;

розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі;

залученню молоді до волонтерської діяльності;

формуванню та реалізації механізму підвищення рівня зайнятості молоді шляхом сприяння її працевлаштуванню, стажуванню на робочих місцях та залученню до суспільно значущої діяльності як способу забезпечення вторинної зайнятості;

залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді;

виконанню міжурядових та міжвідомчих договорів;

здійсненню проведення відповідних заходів, щодо обміну молоддю відповідно до міжнародних угод з іншими країнами;

активній участі молоді та представників міжнародних і українських молодіжних організацій у житті суспільства.

6.15. удосконалює форми і методи роботи з молоддю та у напрямку національно-патріотичного виховання;

удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє їх підтримці;

6.16. здійснює контроль у межах своїх повноважень за організацією та проведенням заходів з молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в області, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з обласного бюджету з цією метою;

6.17. забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань молодіжної політики;

6.18. вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері молодіжної політики проводить з, цією метою методичні та науково практичні семінари, конференції, інші заходи;

6.19. вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з молоддю та у напрямку національно-патріотичного виховання, організовує підвищення їх кваліфікації;

6.20. сприяє залученню інвестицій у сфері молодіжної політики;

6.21. взаємодіє з інституціями громадянського суспільства з питань розвитку молодіжної політики згідно з укладеними двосторонніми договорами та меморандумами;

6.22. залучає до розв’язання актуальних проблем молодіжного руху, національно-патріотичного виховання, громадські організації та молодіжний актив області;

6.23. організовує і удосконалює систему пошуку, відбору талановитої та обдаровано молоді області;

6.24. здійснює в установленому порядку фінансування закладів, підприємств, установ та організацій з питань молодіжної політики, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

6.25. сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку молодіжних програм, надає організаційну та консультаційно-методичну допомогу інституціям громадянського суспільства молодіжної спрямованості;

6.26. сприяє в установленому порядку інформаційно-пропагандистській та видавничій діяльності з питань молодіжної політики та національно-патріотичного виховання;

6.27. здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності молодих сімей, забезпечення соціального і правового захисту молодих сімей;

6.28. вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді та національно-патріотичного виховання;

6.29. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в управлінні;

6.30. бере участь у підготовці звітів голови Київської облдержадміністрації для їх розгляду на сесії Київської обласної ради;

6.31. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

6.32. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

6.33. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської обласної ради;

6.34. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

6.35. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

6.36. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

6.37. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6.38. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

6.39. забезпечує захист персональних даних;

6.40. виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 1. Управління має право:

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі;

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

 1. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством молоді та спорту України в установленому законодавством порядку.

Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою Київської обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

 1. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе відповідальність за виконання покладених на управління завдань, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними;

представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

подає на затвердження голови Київської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

подає на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації положення про управління;

розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Київської обласної державної адміністрації кошторису управління;

планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

звітує перед головою Київської облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії Київської облдержадміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, організовує їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, організовує їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному управлінні юстиції Київської області;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Накази керівника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської облдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.
 2. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, створюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, райдержадміністрацій, міськвиконкомів, представники громадських організацій.

Засідання колегії проводяться у разі потреби, але не менше ніж один раз на квартал.

Склад колегії затверджується головою Київської облдержадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії вводяться в дію наказами начальника управління.

 1. Для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо визначення і реалізації основних напрямів діяльності управління, вирішення найважливіших питань розвитку реалізації молодіжної політики в управлінні можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, персональний склад та положення про які затверджує начальник управління.
 2. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників управління визначає голова Київської обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова Київської обласної державної адміністрації за пропозицією начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

 1. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.