Управління культури, національностей та релігій

01196, Київ, площа Лесі Українки, 1

факс – 286-87-48,

e-mail: oblkultur@ukr.net

Адреса офіційного веб-сайту:  http://www.culture-kievobl.com.ua/

 

 

Начальник управління

ПОДОЛЯНЕЦЬ Ігор Іванович

Приймальна 284-97-52

 

Заступник начальника управління – начальник відділу культури, мистецтв, охорони культурної спадщини

ТОМНЮК Віталій Ігорович

Приймальна 286-87-48

 

ПОЛОЖЕННЯ
про УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – управління) є структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації, утворюється головою Київської обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Київської області забезпечує виконання покладених на управління завдань.
Управління є бюджетною, неприбутковою державною установою.
2. Управління підпорядковане голові Київської обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству культури України.
3. Управління у своїй діяльності керуєтьсяКонституцієюта законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, а також Положенням про управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації (далі – Положення).
4. Управління є правонаступником управління культури і туризму Київської обласної державної адміністрації та відділу у справах релігій і національностей Київської обласної державної адміністрації.
5. Управління у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики у сфері культури та мистецтв, бібліотечної та клубної справи, охорони культурної спадщини, кінематографії, державної мовної політики, національної музейної політики, релігії, міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду і віросповідання на території Київської області.
6. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законах України „Про культуру”, „Про кінематографію”, „Про театри і театральну справу, ” „Про музеї і музейну справу”, „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, „Про охорону культурної спадщини”, „Про охорону археологічної спадщини”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про свободу совісті та релігійні організації», „Про національні меншини в Україні”, інших нормативно-правових актах.
7. Завданням управління відповідно до покладених на нього повноважень в галузі культури та з питань національностей і релігій є:
7.1.Організація виконанняКонституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, рішень Київської обласної ради, здійснення контролю за їх реалізацією в межах своїх завдань і повноважень, визначених актами законодавства та цим Положенням.
7.2. Організація та проведення в установленому порядку конференцій, семінарів, нарад, фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інші заходів з питань, що належать до компетенції управління.
7.3. Забезпечення:
реалізації державної політики в галузі культури на території Київської області
вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури;
прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання;
аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини;
ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;
здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління;
у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
захисту персональних даних;
виконання та додержання вимог законодавства про свободу совісті, світогляду, віросповідання та релігійні організації у межах своєї компетенції;
участі у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку державних цільових і регіональних програм;
участі у розробці та погодженні програм охорони культурної спадщини;
участі у розробці та виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики, міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин;
участі у реалізації міжнародних проектів та програм у сфері культури та мистецтв, національної музейної політики, бібліотечної та клубної справи, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин України;
виготовлення, складання і передачі Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;
в установленому законом порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій в установленому законодавством порядку;
участі у організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, тощо;
доступу юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;
захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.
7.4. Сприяння:
загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;
відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;
діяльності об’єднань, які діють відповідно до чинного законодавства;
збереженню культурної спадщини;
гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;
збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв’язків з Україною.
7.5. Створення умов для:
розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури та мистецтв, національної музейної політики, клубної та бібліотечної справи, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;
розвитку національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;
задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;
збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;
захисту прав споживачів національного культурного продукту;
фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;
забезпечення доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;
сприяння формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відео установок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;
сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;
сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;
сприяння будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;
сприяння збереженню та розвитку етнічної, культурної, релігійної самобутності корінних народів і національних меншин, задоволенню їх національно-культурних потреб, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;
сприяння діяльності національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, підтримка розвитку національно-культурних традицій;
сприяння проведенню благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;
забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;
сприяння налагодженню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню спірних міжцерковних питань, проведенню богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, а також паломництву віруючих;
сприяння участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних рухах, форумах, ділових контактах із міжнародними релігійними центрами та зарубіжними релігійними організаціями;
сприяння централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;
внесення об’єктів культурної спадщини до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
7.6. Вживати в межах своїх компетенції:
заходів до запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у регіоні;
заходів до запобігання виникненню міжетнічних та міжконфесійних конфліктів;
заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.
7.7. Здійснення контролю за:
збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду;
дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнення практики його застосування;
виконанням Закону України „Про охорону культурної спадщини”, інших нормативно – правових актів про охорону культурної спадщини;
дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.
7.8. Надання організаційно-методичної допомоги та координація діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини незалежно від форм власності на території Київської області.
7.9. Моніторинг стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин на території Київської області.
7.10. Вивчення та аналіз на території Київської області тенденцій етнонаціонального та етнокультурного розвитку регіону, розроблення поточних та довгострокових прогнозів розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин.
7.11. Контроль органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.
7.12. Вивчення на території Київської області релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному середовищі, підготовка і подання відповідних інформаційних матеріалів на розгляд голови Київської обласної державної адміністрації та Міністерства культури України.
7.13. Надання методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань застосування законодавства щодо забезпечення прав національних меншин, свободи совісті та релігійні організації.
7.14. Попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них та подання висновків щодо доцільності реєстрації статутів (положень), змін і доповнень до них.
7.15. Ведення обліку релігійних організацій, що діють на території Київської області, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/ або використовуються ними.
7.16. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до компетенції управління.
7.17. Інформування населення про свою діяльність через засоби масової інформації, проведення роз’яснювальної роботи з питань, що належать до компетенції управління.
7.18. Здійснення відповідно до законодавства інших функції, що випливають з покладених на управління завдань.
7.19. Формування та подання у встановленому порядку Міністерству культури України пропозицій щодо:
формування державної політики у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини;
вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України зокрема, стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;
надання творчим колективам статусу академічного;
визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;
відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочень;
занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;
занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;
занесення історичних населених місць, розташованих на території Київської області до Списку історичних населених місць України.
7.20. Подання Міністерству культури України інформації про:
музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;
пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини.
7.21. Облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладах.
7.22. Збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України.
7.23. Виконання функцій замовника, укладання з цією метою контрактів про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини.
7.24. Проведення заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини.
7.25. У межах своєї компетенції здійснення заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координація діяльності, пов’язаної з виконанням вимог її положень.
7.26. Визначення меж територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затвердження їх зон охорони.
7.27. Встановлення режиму використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони.
7.28. Проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури і мистецтва, охорони культурної спадщини.
7.29. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконання інших повноважень у сфері охорони культурної спадщини, делегованих управлінню Міністерством культури України відповідно до закону.
7.30. Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України.
7.31. Погодження розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення, в межах зон їх охорони.
7.32. Погодження відчуження або передачі пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.
7.33. Надання дозволів на проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок.
7.34. Надання дозволів на відновлення земляних робіт на території Київської області.
7.35. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України „Про охорону культурної спадщини” дозволів або з відхилення від них.
7.36. Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини.
7.37. Призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт.
7.38. Управління, в порядку встановленому законом, історико – культурними заповідниками державного чи місцевого значення, віднесеними до сфери управління Київської обласної державної адміністрації.
7.39. Застосування фінансових санкцій за порушення вимог Закону України „Про охорону культурної спадщини”.
7.40. Зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків.
7.41. Облік проведення гастрольних заходів і подання Міністерству культури України відомостей про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні.
7.42. Роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури і мистецтва, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики.
7.43. Подання інформації для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.
7.44. Брати участь у:
підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку у галузі культури та релігії Київської області;
підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
розробленні проектів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації;
підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях Київської обласної ради;
вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
7.45. Надавати адміністративні послуги у галузі культури на території Київської області.
7.46. Вносити пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету.
7.47. Розробляти проекти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі культури та релігії.
7.48. Готувати самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської обласної державної адміністрації;
7.49. Готувати (брати участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
7.50. Опрацьовувати запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської обласної ради.
7.51. Постійно інформувати населення про стан здійснення визначених законом повноважень.
7.52. Здійснювати повноваження, делеговані Київською обласною радою.
7.53. Організовувати роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
7.54. Здійснення інших функцій, що впливають з покладених на управління завдань.
8. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Київської обласної державної адміністрації у галузі культури та з питань державно-конфесійних та міжнаціональних відносин;
користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління у галузі культури та з питань державно-конфесійних та міжнаціональних відносин.
9. У підпорядкуванні управління перебувають заклади, установи, підприємства, організації культури і мистецтв та охорони культурної спадщини.
10. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством культури України в установленому законодавством порядку.
11. Начальник управління:
здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
подає на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації Положення про управління;
затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;
планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної адміністрації;
вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
звітує перед головою Київської обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління у галузі культури, з питань державно-конфесійних та міжнаціональних відносин, розробляє проекти відповідних рішень;
може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, з Міністерством культури України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Київської обласної державної адміністрації;
видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
подає на затвердження голови Київської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління;
здійснює добір кадрів;
організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
здійснює інші повноваження, визначені законом.
12. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Київської обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.
13. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Київської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
14. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України.
15. Накази начальника управління, що суперечатьКонституціїта законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації, Міністерством культури України, інших центральних органів виконавчої влади.
16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова Київської обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
17. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова Київської обласної державної адміністрації за пропозиціями керівника управління відповідно доПорядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).
18. Управління утворене як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.