Управління пасажирських перевезень

01196, м.Київ, площа Лесі Українки, 1
Електронна адреса: perevez@koda.gov.ua

Начальник управління

ГРИГОРЕНКО Ігор Васильович

Приймальня:

286-86-43;

286-86-45 (факс).

Відділ пасажирських перевезень:

286-81-22;

286-81-43.

Відділ контролю здійснення пасажирських перевезень:

286-86-47;

286-87-87;

286-81-22.

Сектор юридичного забезпечення, бухгалтерського обліку та персоналу:

286-83-53;

286-81-43.

  ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1.УПРАВЛІННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – управління) є структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації, утворюється головою облдержадміністрації і в межах Київської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2.Управління є органом державної влади.

3.Управління підпорядковане голові Київської облдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству інфраструктури України.

4.Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської облдержадміністрації, а також цим Положенням.

5.Основними завданнями управління є:

5.1. забезпечення реалізації державної політики у сфері транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, річкового, міського електричного);

5.2. організація роботи з розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у сфері транспорту;

5.3. участь у межах своїх повноважень у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики та політики державних закупівель;

5.4. організація роботи з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку Київської області на короткостроковий період, державних і регіональних програм розвитку у відповідних галузях, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сфері транспорту;

5.5. забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями у сфері транспорту незалежно від форм власності.

6.Управління відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. організовує в межах компетенції виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

6.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;

6.3. бере участь у визначенні пріоритетів розвитку інфраструктури, формуванні напрямів інвестиційної політики, підготовці пропозицій, спрямованих на забезпечення сталого розвитку Київської області та організацію надання якісних та конкурентоспроможних послуг;

6.4. отримує інформацію, аналізує стан і тенденції розвитку у сфері транспорту;

6.5. готує пропозиції щодо реформування і розвитку сфери транспорту, спрямованих на виконання законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, та забезпечує здійснення заходів для їх реалізації;

6.6. готує в межах своєї компетенції пропозиції до проєкту Програми діяльності Кабінету Міністрів України та здійснює заходи щодо їх виконання;

6.7. бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм                     соціально-економічного та культурного розвитку Київської області;

6.8. готує пропозиції до проєктів державного та обласного бюджетів;

6.9. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6.10. розробляє проєкти розпоряджень голови Київської облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

6.11. бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови Київської облдержадміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головним розробником яких є інші структурні підрозділи;

6.12. бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

6.13. здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;

6.14. здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських пасажирських перевезень;

6.15. сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту;

6.16. з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг організує проведення конкурсів перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України;

6.17. забезпечує розробку маршрутної мережі області та реєстру автобусних пасажирських маршрутів;

6.18. організовує роботу щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами в галузі транспорту;

6.19. організовує роботу щодо міжрегіональних економічних зв’язків та взаємодії між підприємствами галузі транспорту та споживачами їх послуг;

6.20. організовує роботу щодо створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів фізичного оточення та транспорту загального користування для перевезення пасажирів;

6.21. сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій рівня надання послуг, їх якості і конкурентоспроможності;

6.22. у межах повноважень координує роботу місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань розвитку сфери транспорту;

6.23. бере участь у підготовці інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції управління;

6.24. бере участь у підготовці звітів голови Київської облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

6.25. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської облдержадміністрації;

6.26. готує (бере участь у підготовці) проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів робочих груп в межах своїх повноважень;

6.27. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

6.28. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

6.29. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

6.30. забезпечує захист персональних даних;

6.31. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6.32. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

6.33. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

6.34. здійснює контроль за органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

6.35. забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

6.36. здійснює документування управлінської інформації та забезпечує організацію роботи з документами з моменту надходження або створення документів до їх відправлення або передачі в архів відповідно до вимог чинного законодавства України та Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації;

6.37. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

7.Для здійснення повноважень та виконання покладених завдань управління має право:

7.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Київської облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань;

7.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Київської облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

7.3. вносити у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи управління та Київської облдержадміністрації у галузі транспорту (пасажирських перевезень);

7.4. користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління.

8.Управління у встановленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Київської облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного  виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9.Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно з законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством інфраструктури України в установленому законодавством порядку.

10.Начальник управління:

10.1. здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

10.2. подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про управління;

10.3. затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

10.4. планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської облдержадміністрації;

10.5. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

10.6. звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

10.7. може входити до складу колегії облдержадміністрації;

10.8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належить до компетенції управління, та розробляє проєкти відповідних рішень;

10.9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10.10. представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської облдержадміністрації, з міністерствами, центральними органами виконавчої влади, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови облдержадміністрації;

10.11. видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10.12. подає на затвердження в установленому порядку проєкти кошторису і штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

10.13. розпоряджається коштами в межах затвердженого головою Київської облдержадміністрації кошторису управління;

10.14. здійснює добір кадрів;

10.15. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

10.16. призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, застосовує заохочення та притягає до дисциплінарної відповідальності;

10.17. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, застосовує заохочення та притягає до дисциплінарної відповідальності;

10.18. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

10.19. забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку та трудової дисципліни;

10.20. здійснює інші повноваження, визначені законом.

11.Накази начальника управління нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі юстиції.

12.Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської облдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

13.Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління у встановленому законодавством порядку.

14.На час відсутності начальника управління його функції виконує заступник начальника управління відповідно до розподілу обов’язків, якщо інше не передбачено розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації.

15.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова Київської облдерж­адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

16.Штатний розпис та кошторис управління затверджується в установленому порядку відповідно до чинного законодавства.

17.Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Керівник апарату адміністрації            (підпис)      Марина ЧЕРНИШОВА