Управління інфраструктури

01196, м.Київ, площа Лесі Українки, 1
Електронна адреса: 34694993@mail.gov.ua

факс – 286-86-45

Начальник управління

САДОВСЬКИЙ Руслан Миколайович

Приймальня                                                                           286-86-47

КІЯЩЕНКО Оксана Миколаївна                                     286-86-43

Начальник відділу пасажирського транспорту
АНДРОНОВ Дмитро Костянтинович

Приймальня                                                                           286-81-22

ВИСОЦЬКА Тамара                                                             286-81-22

ПЕЧЕНЄВСЬКИЙ Владислав                                            286-81-22

МОСКАЛЕНКО Микола                                                      286-87-87

Заступник начальника управління – начальник відділу юридичного забезпечення, бухгалтерського обліку та персоналу

МАТЯШ Тетяна Вікторівна                                               286-83-53

Відділ розвитку інфраструктури

МАНАЧИНСЬКА Ольга                                                        286-81-43

                              П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління інфраструктури

Київської обласної державної адміністрації

 1. Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації, утворюється головою облдержадміністрації і в межах Київської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.
 1. Управління є бюджетною, неприбутковою установою.
 1. Управління підпорядковане голові Київської облдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству інфраструктури України.
 1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської облдержадміністрації, а також цим Положенням.
 1. Управління є правонаступником управління інфраструктури та туризму Київської обласної державної адміністрації.
 1. Основними завданнями управління є:

6.1. забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, річкового, міського електричного), дорожнього господарства, надання послуг поштового зв’язку;

6.2. організація роботи щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у сферах транспорту, дорожнього господарства, зв’язку;

6.3. участь у межах своїх повноважень у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики та політики державних закупівель;

6.4. організація роботи з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку Київської області на короткостроковий період, державних і регіональних програм розвитку у відповідних галузях, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сферах транспорту, дорожнього господарства, поштового зв’язку;

6.5. забезпечення у встановленому порядку представлення та захисту інтересів Київської облдержадміністрації в судах та інших органах під час розгляду справ, пов’язаних зі здійсненням облдержадміністрацією повноважень з організації пасажирських перевезень на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування в межах області.

 1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

7.1. організовує в межах компетенції виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

7.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;

7.3. бере участь у визначенні пріоритетів розвитку інфраструктури, формуванні напрямів інвестиційної політики, підготовці пропозицій, спрямованих на забезпечення сталого розвитку Київської області та організацію надання якісних та конкурентоспроможних послуг;

7.4. отримує інформацію, аналізує стан і тенденції розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, поштового зв’язку регіону;

7.5. готує пропозиції щодо реформування і розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, поштового зв’язку, спрямованих на виконання законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, та забезпечує здійснення заходів для їх реалізації;

7.6. готує в межах своєї компетенції пропозиції до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України та здійснює заходів щодо їх виконання;

7.7. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- економічного та культурного розвитку Київської області;

7.8. готує пропозиції до проектів державного та обласного бюджетів;

7.9. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

7.10. розробляє проекти розпоряджень голови Київської облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Київської облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головним розробником яких є інші структурні підрозділи;
 • бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розробленими іншими органами виконавчої влади;
 • здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;
 • здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських пасажирських перевезень;
 • сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту;
 • з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг організує проведення конкурсів перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України;
 • забезпечує розробку маршрутної мережі області та реєстру автобусних пасажирських маршрутів;
 • організовує роботу щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей транспорту та зв’язку;
 • організовує роботу щодо міжрегіональних економічних зв’язків та взаємодії між підприємствами галузей транспорту, поштового зв’язку та споживачами їх послуг;
 • здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;
 • організовує роботу щодо створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів фізичного оточення та транспорту загального користування для перевезення пасажирів;
 • сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій рівня надання послуг, їх якості і конкурентоспроможності;
 • у межах повноважень координує роботу місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань розвитку інфраструктури територій;
 • бере участь у підготовці інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції управління;
 • бере участь у підготовці звітів голови Київської облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської облдержадміністрації;
 • готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів робочих груп в межах своїх повноважень;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • забезпечує захист персональних даних;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • здійснює контроль за органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • здійснює документування управлінської інформації та забезпечує організацію роботи з документами з моменту надходження або створення документів до їх відправлення або передачі в архів відповідно до вимог чинного законодавства України та Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
 1. Для здійснення повноважень та виконання покладених завдань управління має право:

8.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Київської облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

8.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Київської облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

8.3. вносити у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи управління та Київської облдержадміністрації у галузі управління та розвитку інфраструктури;

8.4. користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

8.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 1. Управління у встановленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Київської облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного  виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно з законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством інфраструктури України в установленому законодавством порядку.
 1. Начальник управління:

11.1. здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

11.2. подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про управління;

11.3. затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

11.4. планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської облдержадміністрації;

11.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

11.6. звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

11.7. може входити до складу колегії облдержадміністрації;

11.8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належить до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

11.9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11.10. представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської облдержадміністрації, з міністерствами, центральними органами виконавчої влади, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови облдержадміністрації;

11.11. видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

11.12. подає на затвердження голові Київської облдержадміністрації проекти кошторису і штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11.13. розпоряджається коштами в межах затвердженого головою Київської облдержадміністрації кошторису управління;

11.14. здійснює добір кадрів;

11.15. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

11.16. призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, застосовує заохочення та притягає до дисциплінарної відповідальності;

11.17. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, застосовує заохочення та притягає до дисциплінарної відповідальності;

11.18. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

11.19. забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни;

11.20. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Накази начальника управління нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у області.
 1. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської облдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.
 1. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Київської облдержадміністрації за поданням начальника управління.
 1. На час відсутності начальника управління його функції виконує заступник начальника управління.
 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова Київської облдерж­адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 1. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова Київської облдержадміністрації відповідно до чинного законодавства.
 2. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, власні бланки.