Управління інформації та зв’язків із громадськістю

01196, м. Київ, пл. Лесі Українки,1

тел./факс – 286-87-21

E-mail: upr-inf@ukr.net

Приймальня 286-86-24

Управління, відповідно до визначених повноважень, виконує такі завдання:

  1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
  1. забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
  1. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
  1. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в інформаційній та видавничій сферах у межах Київської області та вживає заходів до усунення недоліків;
  1. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області;
  1. вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету Київської області;
  1. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
  1. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
  1. розробляє проекти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
  1. бере участь у розробленні та погодженні проектів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
  1. бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської обласної ради;
  1. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання на розгляд голові Київської обласної державної адміністрації;
  1. забезпечує в межах компетенції здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
  1. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
  1. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
  1. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
  1. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;
  1. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
  1. здійснює повноваження, делеговані Київською обласною радою;
  1. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 1. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 1. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; забезпечує реалізацію державної інформаційної політики за такими напрямами: забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів, владних повноважень, забезпечення доступу кожного до інформації;
 2. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 1. забезпечує захист персональних даних;
 2. сприяє реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи;
 3. сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;
 4. проводить в установленому законодавством України порядку моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб’єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань формування державної політики у сфері інформації і видавничої справи, доступу до публічної інформації;
 5. проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі Київської області шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, вітчизняних та іноземних засобів масової інформації;
 6. забезпечує оперативне оприлюднення інформації про аспекти соціально-економічного розвитку Київської області, діяльність Київської обласної державної адміністрації через засоби масової інформації та мережу Інтернет, в межах компетенції бере участь в оприлюдненні публічної інформації про діяльність облдержадміністрації, відповідно до статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”;
 7. взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевими друкованими і аудіовізуальними засобами масової інформації, проводить прес-конференції, брифінги, тематичні зустрічі з журналістами, поширює інформаційні матеріали тощо;
 8. забезпечує висвітлення в засобах масової інформації участі керівництва Київської обласної державної адміністрації у „круглих столах”, „гарячих лініях”, готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, „круглих столів”;
 9. розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури, видавничої сфери;
 10. надає засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи в Київській області методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;
 11. сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;
 12. забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Київської обласної державної адміністрацій та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток області та держави в цілому;
 13. вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері інформації та видавничої справи; притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань доступу до публічної інформації, що належать до його компетенції;
  1. бере участь в організації міжнародних заходів, пов’язаних з діяльністю у сфері інформації і видавничої справи;
  1. сприяє самоорганізації журналістів;
  1. сприяє проведенню соціологічних опитувань різних верств населення з питань оцінки діяльності органів державної влади, політичних партій, громадських організацій;
  1. забезпечує підвищення кваліфікації працівників інформаційної сфери;
  1. надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам Київської обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям з питань, що належать до компетенції управління;
  1. бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє їх поширенню;
  1. організовує розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції;
  1. вносить пропозиції щодо відзначення державними нагородами України представників інформаційної сфери;
  1. забезпечує виконання облдержадміністрацією обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України „Про доступ до публічної інформації”;
  1. здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли до облдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України „Про доступ до публічної інформації”;
  1. організовує прийом запитів на інформацію, забезпечує їх своєчасне опрацювання та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України „Про доступ до публічної інформації”;
  1. надає запитувачам форми запитів на інформацію та консультації під час оформлення запитів на інформацію, оформлює запити на інформацію у разі, якщо з поважним причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит;
  1. здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками;
  1. забезпечує контроль щодо задоволення запитів на інформацію;
  1. забезпечує надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності облдержадміністрації стосовно відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки в задоволенні запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірності або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, невиконання облдержадміністрацією обов’язку оприлюднювати інформацію, відповідно до статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, а також інших рішень, дій чи бездіяльності облдержадміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації;
  1. забезпечує направлення запиту на інформацію належному розпоряднику інформації, відповідно до частини третьої статті 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації”;
  1. проводить аналіз та узагальнює інформацію про забезпечення доступу до публічної інформації районними держадміністраціями;
  1. виконує розгляд, опрацювання, ведення обліку, систематизацію, аналіз запитів на інформацію, що надходять до облдержадміністрації;
 1. координує діяльність та надає методичну допомогу посадовим особам або структурним підрозділам райдержадміністрацій області, які є відповідальними за організацію доступу до публічної інформації.