«Молодь Київщини» на 2015-2020 роки

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 19  березня  2015 року       №   75

 

Про схвалення проекту комплексної програми

підтримки та розвитку молоді Київської області

на 2015-2020 роки Молодь Київщини

  

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Указу Президента України від 27 вересня 2013 року № 532/2013 „Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 41 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на
2009 – 2015 роки”, з метою створення системи правових та соціально-економічних умов для ефективної соціалізації та самореалізації молоді, забезпечення всебічної підтримки та розвитку її громадської активності, реалізації інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу молоді, розв’язання її проблем:

 

  1. Схвалити проект комплексної програми підтримки та розвитку молоді Київської області на 2015-2020 роки „Молодь Київщини” (далі – Програма), що додається.

 

  1. Заступникові голови обласної державної адміністрації Христюку Д.В. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією зазначеного проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

 

  1. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку Програми:

 

3.1. структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, обласним установам та організаціям, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання цієї Програми;

3.2. про хід виконання Програми інформувати Київську обласну державну адміністрацію через управління молоді та спорту облдержад-міністрації щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом;

3.3. департаменту фінансів облдержадміністрації забезпечити фінансування заходів у межах асигнувань, затверджених управлінню молоді та спорту облдержадміністрації в обласному бюджеті на відповідні роки.

 

  1. Управління молоді та спорту облдержадміністрації визначити головним координатором з виконання Програми.

 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Христюка Д.В.

 

 

 

Голова адміністрації                      (підпис)                                       В.М.Шандра

 

 

СХВАЛЕНО

 

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

 

                                      19.03.2015  № 75

 

 

 

 

Комплексна програма підтримки та розвитку молоді

Київської області на 2015-2020 роки

Молодь Київщини

 

ЗМІСТ

 

 

І. Паспорт Програми

ІІ. Загальна характеристика проблеми, на розв’язання

якої спрямована Програма

ІІІ. Мета Програми

ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та

джерела фінансування, строки виконання Програми

V.Завдання Програми та результативні показники

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

VІІ. Напрями діяльності та заходи Програми

 

 

   

І. Паспорт Програми

 

1. Ініціатор розроблення Програми

 

Київська обласна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

від 19  березня  2015 року       №   75
„Про схвалення проекту комплексної програми підтримки та розвитку молоді Київської області на 2015-2020 роки „Молодь Київщини”

 

3. Розробник Програми Управління молоді та спорту облдержадміністрації

 

4. Співрозробники Програми

 

5. Відповідальний виконавець Програми Управління молоді та спорту облдержадміністрації

 

6. Учасники Програми Управління культури, національностей та релігій, інфраструктури та туризму, департамент освіти і науки облдерж-адміністрації;

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”;

Київський обласний центр зайнятості;

Комунальний заклад Київської обласної ради „Центр творчості дітей та юнацтва Київщини”;

Київський обласний військовий комісаріат;

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

7. Термін реалізації Програми 2015 – 2020 роки
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

 

15 757,456 тис. грн.
8.1 коштів державного бюджету

 

коштів обласного бюджету 15 757,456 тис. грн.
коштів інших місцевих бюджетів
коштів інших джерел

4

 

ІІ. Загальна характеристика проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

 

Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку суспільства. Для того, щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з’ясувати її проблеми. Серед них є традиційні – кохання, дружба, пошуки сенсу життя, створення сім’ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від факторів соціального життя. Не менш актуальними є здоров’я, освіта молоді, спілкування її з дорослими й однолітками. Актуальним є питання постійного скорочення питомої ваги молоді щодо всього населення. В Україні за останні десять років її кількість знизилася з 22 до 20 %. За всіма прогнозами, ця тенденція триватиме і надалі.

Одним із пріоритетних завдань органів державної влади щодо забезпечення розвитку економіки, відкритого суспільства, інтеграції України до світової спільноти є вдосконалення роботи з основних напрямів реалізації державної молодіжної політики, забезпечення повноцінної роботи з молоддю.

Протягом останніх двадцяти років сформовано законодавчу базу з питань соціального становлення та розвитку молоді, утворено центральні і місцеві органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної молодіжної політики, створено мережу установ і закладів для молоді, розроблено та забезпечено виконання державних і регіональних молодіжних програм, запроваджено механізм підтримки молодіжного руху та різних категорій молоді тощо.

Питання суті молоді як великої соціально-демографічної групи, характеру і особливостей молодіжного руху має велике як теоретичне, так і практичне значення, бо дає змогу, з одного боку, створити умови для саморозвитку і самореалізації молоді, а з іншого, – включити молодь у всі суспільні процеси з метою прогресивного поступу суспільства вперед.

Державна молодіжна політика значною мірою реалізуються через саму молодь, молодіжний рух, молодіжні організації та об’єднання в результаті відповідної їх діяльності. При цьому молодь ніколи не була, не є і не може бути однорідною. Вона різниться за рівнем освіти, професійної підготовки, ціннісних орієнтацій, соціальної активності, участі у політичних та інших суспільних процесах.

Як специфічна соціально-демографічна група суспільства, молодь характеризується не лише віковими ознаками, але й місцем, яке вона посідає у соціальній структурі суспільства, особливостями соціального становлення та розвитку. Саме тому постає питання про молодь як суб’єкт суспільних перетворень, а звідси – і про саме цю вихідну позицію у формуванні державної молодіжної політики.

Найтяжчим спадком останніх років стало те, що в умовах ринкової трансформації значна частина молоді втратила життєві та моральні орієнтири. Головним ідеалом став культ „легких грошей”, культ розваг та безтурботного життя. Покоління 80-років отримало такий негативний досвід спілкування зі світом, якого ніколи ще не було і не буде у інших поколінь.

 

 

5

 

Як не прикро, для багатьох молодих людей історія України – це мимоволі (чи навмисне?) насаджувана історія державної недолугості, історія помилок та національного приниження.

На сьогодні в Україні більш, як півмільйона дітей та підлітків регулярно вживають алкогольні напої. За скромними підрахунками медиків серед нинішніх 17-річних у близькому майбутньому з’явиться майже 100 тисяч потенційних алкоголіків. Цигарки у школі – звичне явище. 75 % хлопців-старшокласників регулярно палять цигарки. За цією шкідливою звичкою (а значить за рівнем шкоди здоров’ю) ми вже займаємо перше місце в Європі та 11-е в світі.

„Другим українським Чорнобилем” стали ВІЛ-СНІД та наркоманія, як дві нерозривно пов’язані проблеми. За різними оцінками в Україні від 116 тисяч (дані МВС) до 2-х мільйонів споживачів наркотиків (дані міжнародних дослідників). Маємо найвищі у Європі темпи зростання наркозалежних (майже 1 відсоток на рік) та ВІЛ-інфекції серед європейських країн.

Отже, проблеми, на розв’язання яких спрямовано Програму:

незалученість до здорового способу життя переважної частини молоді;

низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією;

повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва;

низький рівень залученості молоді до неформальної освіти;

несистемний характер формування патріотизму й громадянськості молоді;

відсутність сталої тенденції зниження рівня молодіжної злочинності;

відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної політики на засадах громадянського суспільства;

слабка інтегрованість української молоді у європейське молодіжне співтовариство.

Характер зазначених проблем свідчить про високий ступінь їх взаємної обумовленості і визначає нагальну необхідність фахової підготовки та затвердження комплексної програми підтримки та розвитку молоді Київської області на 2015-2020 роки „Молодь Київщини”.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є створення системи правових та соціально-економічних умов для ефективної соціалізації та самореалізації молоді, забезпечення всебічної підтримки та розвитку її громадської активності, реалізації інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу молоді, формування патріота і громадянина.

 

ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

 

Для ефективної соціалізації та самореалізації молоді необхідно забезпечити  реалізацію  виваженої  державної  молодіжної політики та участь  молоді у розбудові громадянського суспільства та демократичної держави, а також залучення організацій, що мають досвід роботи з молоддю.

 

Для розв’язання проблеми необхідно провести ряд інформаційних та організаційних заходів, що дасть змогу впровадити ефективний механізм партнерства і взаємодії, сучасні технології, систему збору і обробки актуальної та достовірної інформації про можливості і потреби молоді.

Крім того, досвід європейських країн свідчить, що така активна взаємодія стосовно реалізації державної молодіжної політики дає позитивні результати.

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Програму передбачається реалізувати протягом 2015 – 2020 років.

 

  1. Завдання Програми та результативні показники

 

Основними завданнями Програми є:

 

сприяння самореалізації та всебічному розвитку молоді, заохочення її до реалізації поставленої мети, спонукання до прозорості діяльності молодіжних об’єднань;

підвищення рівня відповідальності при реалізації молодіжної політики, сприяння співпраці молоді з органами виконавчої влади, підтримка молодіжних ініціатив;

сприяння розвитку органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах Київської області;

залучення студентства до безпосередньої участі у реалізації молодіжної політики та розбудові громадянського суспільства;

утвердження патріотичної свідомості та активної громадянської позиції молоді, виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, популяризація національної культури;

формування у молоді бережливого ставлення до природного, соціального, культурного та предметно-побутового довкілля;

створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді, підтримка творчих ініціатив молоді та активностей у різних сферах життєдіяльності суспільства;

сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді шляхом впровадження системи профорієнтації, створення умов для вторинної зайнятості молоді, забезпечення молоді першим робочим місцем, розширення інформаційного поля стосовно існуючих професій та попиту на них;

сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі;

розширення соціальних можливостей молоді через розвиток та популяризацію волонтерського руху як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності, способу неформальної освіти і вторинної зайнятості;

 

створення комплексної системи підвищення рівня інформованості молоді з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД, туберкульоз, інфекцій, що передаються статевим шляхом тощо;

активізація зусиль, направлених на покращення здоров’я молоді, усвідомлення цінності здоров’я, відповідальності за його збереження шляхом залучення молоді до занять спортом;

впровадження нових форм організації змістовного дозвілля молоді у сфері пропаганди здорового способу життя та запобігання негативних проявів у молодіжному середовищі;

сприяння статевому вихованню молоді, відповідальному ставленню до сексуальних стосунків, підготовці до сімейного життя та відповідального батьківства;

створення єдиного молодіжного інформаційного простору шляхом забезпечення функціонування молодіжного iнформацiйного ВЕБ-сайту Київської області.

 

Виконання Програми сприятиме:

 

активній участі молоді у розбудові громадянського суспільства та прийнятті рішень, залученню молоді до реалізації державної молодіжної політики;

підвищенню молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності суспільства;

активізації діяльності молодіжних громадських організацій Київської області;

підвищенню якості роботи органів студентського самоврядування;

створенню умов для повноцінної самореалізації молоді, її творчого потенціалу;

стимулюванню молодих людей до ведення підприємницької діяльності;

популяризації волонтерського руху;

підвищенню національної гідності та патріотичної свідомості, популяризації національної культури;

зменшенню негативних явищ у молодіжному середовищі;

інтеграції молоді до світової та європейської молодіжної спільноти, обміну досвідом молоді на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;

створенню та функціонуванню молодіжного інформаційного простору.

 

Показники продукту Програми

 

№ з/п Назва показника Одиниця виміру 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
І. Показники виконання Програми
1 Кількість проведених заходів од. 70 80 90 100 110 120
2 Кількість залученої до заходів молоді осіб 40 000 42 000 45 000 50 000 53 000 55 000
ІІ. Показники ефективності та якості Програми
1 Кількість проведених заходів од. 70 80 90 100 110 120
2 Кількість залученої до заходів молоді осіб 40 000 42 000 45 000 50 000 53 000 55 000

 

  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Органом, що здійснює координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування, є управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації.

 

VII. Напрями діяльності та заходи Програми

 

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконан-ня заходу Виконавці Джерела фінансу-вання Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Очікуваний результат

(в натуральних вимірниках)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Активiзацiя участi молодi у прийняттi рiшень у галузі молодіжної політики. Пiдтримка молодiжних та дитячих громадських органiзацiй 1.1. Залучити молодіжні об’єднання до реалізації заходів молодіжної політики шляхом надання їм повноважень у спільній реалізації заходів у форматі „Соціальне замовлення” 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік –0,0

Збільшення кількості молодіжних проектів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики
1.2. Забезпечити укладання меморандуму про співпрацю молодіжних об’єднань з владою 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік –0,0

Покращення рівня якості співпраці між молодіжними об’єднаннями та владою
1.3. Активізувати дiяльнiсть Київської обласної Координацiйної ради з питань молодiжної полiтики при головi облдержадмiнiстрацiї 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Визначення першочергових питань, які спрямовані на реалізацію молодіжної політики Київщини
1.4. Забезпечити дiяльнiсть координацiйних рад з питань молодiжної полiтики при райдержадмiнiстрацiях та мiськвиконкомах (мiст обласного значення), розробити плани їх діяльності

 

2015-2020 роки Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

Визначення першочергових питань, які спрямовані на реалізацію молодіжної політики на місцях
1.5. Здiйснювати монiторинг дiяльностi молодiжних рад, координацiйних рад з питань молодiжної полiтики при райдержадмiнiстрацiях та мiськвиконкомах (міст обласного значення)

 

2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Налагодження ефективної роботи та координації
1.6. Проводити спільні наради представників молодіжних об’єднань та влади по розробленню плану заходів на рік щороку Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Єдиний вектор реалізації молодіжної політики
1.7. Створити єдиний перелік доступної ресурсної бази територіальних громад для використання в реалізації молодіжної політики молодіжними об’єднаннями та оновлювати її постійно щороку Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Налагодження ефективної роботи молодіжних об’єднань та влади
1.8. Сприяти залученню активістів молодіжних об’єднань до стажування помічниками депутатів місцевих рад на громадських засадах щороку Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення рівня обізнаності молодіжних активістів в реалізації молодіжної політики
1.9. Проводити навчання лiдерiв молодiжних об’єднань, науково-практичнi конференцiї, круглі столи, семiнари та форуми щодо налагодження соцiального партнерства мiж громадськiстю та органами державної влади тощо

 

2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,547

2016 рік – 2,5

2017 рік – 2,5

2018 рік – 2,5

2019 рік – 2,5

2020 рік – 2,5

Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики, якісний обмін досвідом
1.10. Проводити громадськi слухання щодо вирiшення актуальних молодiжних питань

 

щороку Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Налагодження ефективної роботи молодіжних об’єднань та влади
1.11. Розробити методичне забезпечення дiяльностi та видання збірників кращих практик дитячих та молодiжних об’єднань, дорадчих органiв з питань молодiжної полiтики, засобів масової інформації для молоді, центрiв працi тощо

 

2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики
1.12. Проводити виїзнi навчальнi семiнари, тренiнги, конференцiї, форуми для активної молодi, лiдерiв та активiстiв молодiжних об’єднань 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики, якісний обмін досвідом
1.13. Надавати практичну допомогу учасникам проектів всеукраїнського та міжнародного молодіжного співробітництва 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики, якісний обмін досвідом
1.14. Створити бази даних необхідного документального забезпечення для діяльності молодіжних об’єднань щороку Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення кількості молодіжних проектів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики
1.15. Створити єдину базу діючих молодіжних об’єднань з щорічним оновленням та з вільним доступом до неї в мережі Інтернет 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Налагодження ефективної роботи та координації
1.16. Запровадити навчальну програму „Школа управління проектами” 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики, збільшення кількості молодіжних проектів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики
1.17. Забезпечити проведення в установленому порядку щорiчного обласного конкурсу проектiв програм, розроблених молодiжними та дитячими громадськими організаціями стосовно реалізації молодіжної політики

 

щороку Управління молоді та спорту облдержадміністрації обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення кількості молодіжних проектів спрямованих на реалізацію молодіжної політики
1.18. Започаткувати та забезпечити проведення районних та мiських конкурсiв проектiв програм, розроблених молодiжними та дитячими громадськими організаціями стосовно реалізації молодіжної політики 2015-2020 роки Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

Збільшення кількості молодіжних проектів спрямованих на реалізацію молодіжної політики
1.19. Проаналізувати ефективність та результативність програм, затверджених Київською обласною радою, які спрямовані на підтримку та розвиток молоді

 

щороку Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Налагодження ефективної роботи молодіжних об’єднань та влади
1.20. Забезпечити участь активної молодi у мiжрегiональних, всеукраїнських, міжнародних форумах, конференцiях, що спрямованi на вирiшення актуальних молодiжних питань 2015-2020 роки Управління молоді та спорту, культури, національностей та релігій, департамент освiти i науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики, збільшення кількості молодіжних проектів спрямованих на реалізацію молодіжної політики
1.21. Налагодити систему мiжрегiонального та мiжнародного молодiжного обмiну, сприяти залученню молодi до участi у мiжнародних молодiжних заходах 2015-2020 роки Управління молоді та спорту, культури, національностей та релігій, департамент освiти i науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення кількості кваліфікованих молодих активістів
1.22. Заснувати в установленому порядку щорiчну премiю Київської обласної ради „За внесок молодi у розвиток мiсцевого самоврядування” 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення рівня цінностей громадської роботи
1.23. Проводити щорічний обласний конкурс „Молода людина року” 2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення рівня цінностей громадської роботи
1.24. Створити та поновлювати банки даних лiдерiв та активiстiв молодiжних об’єднань, засобів масової інформації для молоді області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Налагодження ефективної роботи молодіжних об’єднань та влади
1.25. Створювати вiдео- та поліграфічні матеріали, видавати друковані, буклети „Молодь Київщини: досвiд дiяльностi молодіжних об’єднань” 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики
1.26. Сприяти наданню молодiжним об’єднанням у пiльгове або безоплатне користування земельних дiлянок, примiщень та будинкiв, необхiдних для забезпечення їх статутної дiяльностi 2015-2020 роки Райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

Збільшення кількості молодіжних проектів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики
1.27. Запровадити практику включення представникiв молодiжних об’єднань до складу дорадчих, консультативних органів виконавчих комітетів, органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування з питань молодіжної політики 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Визначення першочергових питань, які спрямовані на реалізацію молодіжної політики на місцях
1.28. Проводити заходи до Дня молодi, Дня Незалежності України, що сприяють пiдвищенню iнтересу молодi до проблем державотворення, розвитку демократiї та громадянського суспiльства, участi молодi у реалiзацiї державної молодiжної полiтики

 

щороку Управління молоді та спорту,

культури, національностей та релігій, освiти i науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення кількості молодіжних проектів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики
1.29. Проводити молодіжні форуми, що спрямовані на вирiшення актуальних питань молоді 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Налагодження ефективної роботи молодіжних об’єднань та влади
1.30. Створити в установленому порядку навчально-теренінговий центр для молоді 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики, збільшення кількості молодіжних проектів спрямованих на реалізацію молодіжної політики
1.31. Забезпечити діяльність Комунального закладу Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр” 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

обласний бюджет 2015 рік – 727,6

2016 рік – 900,0

2017 рік – 950,0

2018 рік – 1000,0

2019 рік – 1050,0

2020 рік – 1100,0

Ефективна реалізація молодіжної політики в області
2. Пiдтримка органiв учнiвського та студентського самоврядування 2.1. Сприяти активізації дiяльності Київської обласної студентської ради при головi Київської обласної державної адміністрації

 

2015-2020 роки Управлiння молодi та спорту облдержадмiнiстрацiї обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Налагодження ефективної роботи студентства та влади
2.2. Сприяти створенню та діяльності органiв студентського самоврядування 2015-2020 роки Управлiння молодi та спорту облдержадмiнiстрацiї,

райдержадмінiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Залучення студентів до роботи у органах студентського самоврядування у вищих навчальних закладах
2.3. Проводити засідання Київської обласної студентської ради 2015-2020 роки Управлiння молодi та спорту облдержадмiнiстрацiї обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 5,0

2017 рік – 5,0

2018 рік – 5,0

2019 рік – 5,0

2020 рік – 5,0

Налагодження ефективної роботи та координації
2.4. Здiйснювати монiторинг дiяльностi органiв студентського самоврядування, студентських рад та їх матеріально-технічного забезпечення

 

2015-2020 роки Управлiння молодi та спорту облдержадмiнiстрацiї обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення якості роботи органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах
2.5. Проводити виїзні навчання, школи, семінари, тренінги, конференції, форуми тощо для лідерів студентського самоврядування 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

обласний бюджет 2015 рік – 63,825

2016 рік – 110,0

2017 рік – 110,0

2018 рік – 110,0

2019 рік – 110,0

2020 рік – 110,0

Розвиток лідерів студентського самоврядування
2.6. Розробити методичні рекомендації, поліграфічну продукцію щодо забезпечення ефективного функціонування органів студентського самоврядування

 

2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення якості роботи органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах
2.7. Сприяти залученню представників учнівського та студентського самоврядування до консультаційно-дорадчих органів при Київській обласній державній адміністрації та райдержадміністраціях, міськвиконкомах (міст обласного значення) з питань молодіжної політики 2015-2020 роки Управління молоді та спорту, департамент освiти i науки облдержадміністрації

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмінiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0

2016 рік – 0

2017 рік – 0

2018 рік – 0

2019 рік – 0

2020 рік – 0

Налагодження ефективної роботи органів учнівського та студентського самоврядування та виконавчої влади
2.8. Проводити навчання лiдерiв органiв студентського самоврядування, науково-практичнi конференцiї, семiнари та форуми щодо налагодження соцiального партнерства мiж громадськiстю та органами державної влади тощо

 

2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмінiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 37,287

2016 рік – 100,0

2017 рік – 100,0

2018 рік – 100,0

2019 рік – 100,0

2020 рік – 100,0

Сприяння всебічному розвитку лідерів студентського самоврядування
2.9. Започаткувати в установленому порядку стипендії голови Київської обласної ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-IV рiвнiв акредитації області

 

щороку Управління молоді та спорту облдержадміністрації обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Заохочення студентів до роботи у сфері реалізації молодіжної політики
2.10. Започаткувати в установленому порядку та проводити щорічний обласний конкурс „Студент року”, „Кращий орган студентського самоврядування Київщини” щороку Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмінiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення якості роботи органів студентського самоврядування
2.11. Проводити громадськi слухання щодо вирiшення актуальних питань студентства щороку Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмінiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Налагодження ефективної роботи студентства та влади
2.12. Забезпечити участь студентів у мiжрегiональних, всеукраїнських, міжнародних заходах, які спрямованi на вирiшення актуальних питань студентства, тощо 2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмінiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення кваліфікаційного рівня студентів
2.13. Надавати стипендії голови Київської обласної державної адміністрації кращим студентам вищих навчальних закладів I-IV рiвнiв акредитації області щороку Управлiння молодi та спорту облдержадміністрації обласний бюджет 2015 рік – 30,0

2016 рік – 360,0

2017 рік – 360,0

2018 рік – 360,0

2019 рік – 360,0

2020 рік – 360,0

Підвищення рівня відповідальності за виконання громадської роботи
2.14. Забезпечити надання одноразової грошової допомоги студентам-сиротам та студентам, позбавленим батькiвського пiклування, вищих навчальних закладів I-IV рiвнiв акредитацiї щороку Управлiння молодi та спорту облдержадмiнiстрацiї,

райдержадмінiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 300,0

2016 рік – 300,0

2017 рік – 350,0

2018 рік – 350,0

2019 рік – 400,0

2020 рік – 400,0

Підтримка соціально-незахищених студентів
2.15. Проводити заходи, спрямовані на захист прав студентів 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення обізнаності студентства
2.16. Проводити заходи, спрямовані на підтримку та становлення студентських сімей 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмінiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Сприяння збереженню сімейних цінностей у суспільстві
2.17. Проводити інформаційні заходи, спрямовані на популяризацію студентського самоврядування Київської області

 

2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Сприяння залученню студентів до роботи у органах студентського самоврядування
2.18. Створити та забезпечити функціонування інформаційних ресурсів студентського самоврядування Київської області

 

2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Створенння інформаційного поля для ефективної комунікацій серед студентства та активної молоді
2.19. Проводити конференції, круглі столи, школи та фестивалі для підвищення професійного рівня організації видавництва студентських засобів масової інформації 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмінiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 10,8

2016 рік – 25,0

2017 рік – 25,0

2018 рік – 25,0

2019 рік – 25,0

2020 рік – 25,0

Підвищення професійного рівня молодих журналістів серед студентства
2.20. Проводити заходи, спрямовані на подолання корупції у вищих навчальних закладах I-IV рiвнiв акредитацiї Київської області 2015-2020 роки Управлiння молодi та спорту облдержадміністрації,

Київська обласна студентська рада

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення обізнаності студентства
2.21. Сприяти налагодженню партнерської взаємодії обласної ради дітей Київщини та Київської обласної студентської ради 2015-2020 роки Управління молоді та спорту, департамент освiти i науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Центр творчості дітей та юнацтва Київщини”

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Налагодження партнерської взаємодії студентського та учнівського самоврядування
2.22. Сприяти налагодженню партнерської взаємодії структурних підрозділів облдержадміністрації та депутатських комісій обласної ради дітей Київщини 2015-2020 роки Управління молоді та спорту, структурні підроділи облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Центр творчості дітей та юнацтва Київщини”

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Налагодження партнерської взаємодії за напрямами роботи комісій обласної ради дітей Київщини
3. Патріотичне виховання молоді. Популяризація національної культури 3.1. Проводити соціологічні дослідження з питань патріотичного виховання молоді та популяризації національної культури 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Визначення першочергових проблем у сфері патріотичного виховання молоді та популяризації національної культури
3.2. Проводити навчання, тренінги, семінари, круглі столи тощо з питань патріотичного виховання молоді та популяризації національної культури 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Покращення рівня реалізації молодіжної політики у сфері патріотичного виховання молоді та популяризації національної культури
3.3. Забезпечити видання поліграфічної та медійної продукції, науково-популярної літератури, соціальної реклами патріотичного спрямування 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення рівня обізнаності молоді у сфері патріотичного виховання молоді та популяризації національної культури
3.4. Сприяти діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді 2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 23,298

2016 рік – 35,0

2017 рік – 35,0

2018 рік – 35,0

2019 рік – 35,0

2020 рік – 35,0

Покращення рівня взаємодії влади з громадськістю
3.5. Забезпечити участь молоді у всеукраїнських та міжнародних заходах з питань патріотичного виховання молоді та популяризації національної культури 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Сприяння інтеграції молоді Київської області у світову та європейську спільноту
3.6. Проводити заходи, спрямовані на популяризацію української мови, формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Вживання молоддю української мови на побутовому рівні
3.7. Проводити заходи, спрямовані на відродження та розвиток українського козацтва, вшанування історичної ролі козацтва у становленні української державності, вивчення традицій і звичаїв козаків 2015-2020 роки Управління молоді та спорту, департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

 

обласний бюджет 2015 рік – 35,104

2016 рік – 40,0

2017 рік – 40,0

2018 рік – 40,0

2019 рік – 40,0

2020 рік – 40,0

Підвищення рівня обізнаності та зацікавленості молоді своїм героїчним минулим
3.8. Проводити заходи, приурочені до визначних та пам’ятних дат української історії 2015-2020 роки Управління молоді та спорту, департамент освіти і науки облдержадміністрації

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Виховання у молоді шанобливого ставлення до визначних та пам’ятних дат української історії
3.9. Проводити заходи до державних свят України 2015-2020 роки Управління молоді та спорту, департамент освіти і науки облдержадміністрації

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 10,278

2016 рік – 30,0

2017 рік – 30,0

2018 рік – 30,0

2019 рік – 30,0

2020 рік – 30,0

Виховання у молоді шанобливого ставлення до державних свят України
3.10. Проводити заходи з метою популяризації культури, традицій, звичаїв, побуту, фольклору українського народу 2015-2020 роки Управління молоді та спорту, культури, національностей та релігій, департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення зацікавленості молоді українською культурою
3.11. Проводити заходи з метою виховання у молоді правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державних символів – Герба, Прапора, Гімну України 2015-2020 роки Управління молоді та спорту, департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Виховання у молоді шанобливого ставлення до державних символів України
3.12. Проводити заходи з елементами історичної реконструкції 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 81,235

2016 рік – 110,0

2017 рік – 110,0

2018 рік – 110,0

2019 рік – 110,0

2020 рік – 110,0

Збільшення зацікавленості молоді своїм героїчним минулим
3.13. Проводити етнографічні, історико-пошукові та краєзнавчі експедиції, залучати молодь до пошукової діяльності з виявлення та вивчення невідомих сторінок історії та культури рідного краю 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення зацікавленості молоді своїм героїчним минулим
3.14. Створити (відтворити) туристичні маршрути на Київщині, розраховані на вивчення культури, історії, побуту українського народу, та організовувати систематичні подорожі ними 2015-2020 роки Управління молоді та спорту, інфраструктури та туризму облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення зацікавленості молоді своїм героїчним минулим
3.15. Проводити заходи, спрямовані на відновлення та упорядкування меморіальних комплексів, історичних та культурних пам’яток, могил невідомих воїнів та борців за свободу і незалежність України 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Виховання шанобливого ставлення до історичних та культурних святинь
3.16. Проводити заходи для молоді, яка призивається до Лав Збройних Сил України, в тому числі з відвідуванням військових частин 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

обласний військовий комісаріат, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік –0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення престижу служби у Лавах Збройних Сил України
3.17. Проводити військово-патріотичні акції, військово-спортивні та військово-патріотичні ігри, табірні збори, змагання з військово-прикладних видів спорту 2015-2020 роки Управління молоді та спорту, департамент освіти і науки облдержадміністрації,

обласний військовий комісаріат, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 125,117

2016 рік – 210,0

2017 рік – 210,0

2018 рік – 210,0

2019 рік – 210,0

2020 рік – 210,0

Підвищення престижу служби у Лавах Збройних Сил України
3.18. Проводити заходи з виховання у молоді екологічної свідомості 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 27,58

2016 рік – 35,0

2017 рік – 35,0

2018 рік – 35,0

2019 рік – 35,0

2020 рік – 35,0

Формування у молоді бережливого ставлення навколишнього середовища
3.19. Сприяти популяризації та розвитку скаутського та пластового руху в Київській області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Залучення молоді до скаутського та пластового руху
4. Підтримка обдарованої молоді. Сприяння творчому, інтелектуальному та духовному розвитку молоді 4.1. Забезпечити видання спеціальних методичних посібників, науково-популярної літератури, фільмів, відеороликів тощо з питань підтримки обдарованої молоді, сприяння творчому, інтелектуальному та духовному розвитку молоді 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Покрашення рівня розвитку обдарованої молоді, та заохочення її до нових досягнень
4.2. Створення та поновлення електронної бази даних обдарованої молоді Київської області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Якісний обмін досвідом, розвиток та співпраця між собою та органами державної влади
4.3. Забезпечити участь обдарованої молоді у міжрегіональних, всеукраїнських та міжнародних заходах 2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік –0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Розвиток та самореалізація обдарованої молоді, обмін досвідом
4.4. Забезпечити призначення молодіжної премії голови Київської обласної державної адміністрації кращим представникам молоді Київської області до Дня молоді щороку Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 50,0

2016 рік – 50,0

2017 рік – 60,0

2018 рік – 60,0

2019 рік – 60,0

2020 рік – 60,0

Підтримка обдарованої молоді, налагодження ефективної роботи з державотворчими органами
4.5. Проводити заходи з метою стимулювання молоді до написання та одержання грантів Президента України для обдарованої молоді, грантів міжнародних організацій тощо 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 4,097

2016 рік – 40,0

2017 рік – 40,0

2018 рік – 40,0

2019 рік – 40,0

2020 рік – 40,0

Налагодження ефективного процесу співпраці органів державної влади з обдарованою молоддю області
4.6. Започаткувати в установленому порядку гранти голови Київської обласної державної адміністрації та голови Київської обласної ради, гранти голів районних державних адміністрацій, районних рад, міських голів для обдарованої молоді

 

2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підтримка обдарованої молоді владою, збільшення кількості молодіжних проектів, стимулювання активної життєвої позиції молоді
4.7. Проводити олімпіади, конкурси, змагання серед молодих вчених на кращий проект соціально-економічного, науково-технічного, інтелектуального, культурного та духовного розвитку суспільства

 

2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Виявлення обдарованої молоді для збільшення її кількості, співпраці та підтримки проектів та молодіжних ініціатив
4.8. Проводити заходи з метою підтримки наукової, практичної та дослідницької діяльності молодих вчених 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Виявлення обдарованої молоді, можливість самореалізуватись молодим вченим
4.9. Проводити заходи щодо розвитку КВНівського руху у Київській області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Розвиток та виявлення молодих талантів, заохочення активної молоді до участі в суспільному житті Київської області
4.10. Проводити конкурси, фестивалі, огляди та інші заходи для розвитку та підтримки молодіжних театральних колективів 2015-2020 роки Управління молоді та спорту, культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Виявлення, розвиток та професійний ріст театральних колективів, молодих акторів, та театральних студій
4.11. Проводити пленери, виставки, конкурси, фестивалі, огляди та інші заходи для підтримки молодих художників, скульпторів, фотографів, дизайнерів 2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 140,0

2017 рік – 140,0

2018 рік – 140,0

2019 рік – 140,0

2020 рік – 140,0

Підтримка обдарованої молоді для особистісного розвитку, обміну досвідом та співпраці між собою та органами державної влади
4.12. Проводити конкурси, фестивалі, огляди та інші заходи для підтримки молодих вокалістів, композиторів, хореографів, поетів, письменників 2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підтримка обдарованої молоді для особистісного розвитку, обміну досвідом та співпраці між собою та органами державної влади
4.13. Проводити заходи для підтримки та розвитку молодіжного кінематографу у Київській області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підтримка обдарованої молоді для особистісного розвитку, обміну досвідом та співпраці між собою та органами державної влади
4.14. Проводити заходи для розвитку та підтримки сучасного та неформального мистецтва 2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Розвиток сучасних та неформальних видів мистецтва
4.15. Проводити навчання, тренінги, семінари, круглі столи тощо з питань підтримки обдарованої молоді та сприяння творчому, інтелектуальному та духовному розвитку молоді 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Покращення рівня реалізації молодіжної політики у сфері підтримки обдарованої молоді та сприяння творчому, інтелектуальному та духовному розвитку молоді
4.16. Проводити заходи для обдарованої молоді з обмеженими фізичними можливостями 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підтримка молоді з обмеженими фізичними можливостями
4.17. Проводити конкурси серед молоді на туристичну тематику 2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

інфраструктури та туризму облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підтримка молодіжних ініціатив
4.18. Проводити заходи для розвитку та підтримки молоді, що займається народною творчістю, фольклором, народним образотворчим і декоративно-прикладним ужитковим мистецтвом 2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення зацікавленості молоді народною творчістю, збереження та передача наступним поколінням
5. Сприяння зайнятості, професійна підготовка та працевлаштування молоді. Підтримка та сприяння в реалізації молодіжних бізнес-ініціатив 5.1. Забезпечити актуалізацію бази даних вакансій для молодих спеціалістів у розрізі районів (міст) Київської області 2015-2020 роки Обласний центр зайнятостi, управлiння молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”, райдержадмiнiстрацiї, мiськвиконкоми (мiст обласного значення),

федерацiя роботодавцiв Київщини

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 5,0

2017 рік – 5,0

2018 рік – 5,0

2019 рік – 5,0

2020 рік – 5,0

Підвищення рівня поінформованості молоді щодо потенційних місць роботи
5.2. Забезпечити проведення літніх трудових таборів для молоді та сезонних трудових загонів для молоді, шляхом залучення на підприємства області. Сприяти створенню та організації діяльності молодіжних трудових загонів, у тому числі для збереження і відновлення пам’яток історії та об’єктів культурної спадщини 2015-2020 роки Управлiння молоді та спорту,

культури національностей та релігії облдержадмiнiстрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Покращення стану працевлаштування та неповної зайнятості молоді
5.3. Надавати профорiєнтацiйнi послуги молодi, студентам вищих навчальних закладів щодо стану та потреб ринку праці 2015-2020 роки Обласний центр зайнятостi,

райдержадмiнiстрацiї,

міськвиконкоми

(мiст обласного значення),

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”, центри працевлаштування при вищих навчальних закладах

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищити рівень обізнаності молоді щодо вибору професії та пошуку першого робочого місця.
5.4. Сприяти бізнес-ініціативам молоді, розвитку мережі молодiжних центрiв працi, бiзнес-центрiв, у тому числi тих, що створенi вищими навчальними закладами та молодiжними громадськими органiзацiями 2015-2020 роки Управлiння молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

обласний центр зайнятостi,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підтримка працевлаштування та самореалізації молоді в сфері бізнесу й підприємницької діяльності
5.5. Органiзовувати проведення виставок, ярмарок вакансiй, семiнарiв, конференцiй, засiдань круглих столів з питань забезпечення належної зайнятостi та пiдтримки пiдприємницьких iнiцiатив молодi 2015-2020 роки Управлiння молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

обласний центр зайнятостi,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Покращення обізнаності молоді в сфері зайнятості та збільшення кількості зайнятого населення із числа молоді
5.6. Забезпечити ведення бази даних актуальних вакансій пiдприємств, сiльськогосподарських колективних та фермерських господарств, у яких є потреба у тимчасових та сезонних працiвниках, з метою органiзацiї тимчасової зайнятості молодi, яка навчається, у вільний вiд навчання час, проведення робіт молодiжними

трудовими загонами

2015-2020 роки Обласний центр зайнятостi,

управлiння молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення),

федерацiя роботодавців Київщини

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Покращити розповсюдження інформації про тимчасову роботу для молоді.
5.7. Забезпечити органiзацiю та проведення конкурсу бiзнес-планiв пiдприємницької дiяльностi серед молодi області 2015-2020 роки Управлiння молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

обласний центр зайнятостi,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0 ,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення кількості молоді із числа самозайнятого підприємницькою діяльністю населення
5.8. Організувати та проводити наради, круглі столи, форуми, тренінги і семінари з питань організації власної справи, підприємницької діяльності та обміну досвідом між молодими підприємцями для надання теоретичних знань та практичних навичок з організації та ведення бізнесу 2015-2020 роки Управлiння молоді та спорту облдержадміністрації,

обласний центр зайнятості,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”, центри працевлаштування при вищих навчальних закладах,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення рівня знань молоді щодо організації власної справи  та збільшення кількості молодіжний підприємств
5.9. Організувати та проводити наради, круглі столи, форуми, тренінги і семінари з питань зайнятості для надання молоді теоретичних знань та практичних навичок з питань працевлаштування 2015-2020 роки Управлiння молоді та спорту облдержадміністрації,

обласний центр зайнятості,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

міськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 9,48

2016 рік – 25,0

2017 рік – 25,0

2018 рік – 25,0

2019 рік – 25,0

2020 рік – 25,0

Покращення рівня теоретичних та практичних знань і навичок при пошуку робочого місця
5.10. Проводити профорієнтаційні експедиції та екскурсії для молоді на підприємства області 2015-2020 роки Управлiння молоді та спорту облдержадміністрації,

обласний центр зайнятості,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”, центри працевлаштування при вищих навчальних закладах,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Покращення обізнаності молоді щодо діяльності підприємств і змісту актуальних на ринку праці професій

 

5.11. Організувати профорієнтаційні заходи шляхом проведення семінарів та тренінгів з моделювання діяльності підприємств 2015-2020 роки Управлiння молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Покращення обізнаності молоді щодо діяльності підприємств для вибору першого робочого місця
5.12. Організувати інформування молоді щодо соціальних послуг державної служби зайнятості, в тому числі шляхом співпраці з центрами працевлаштування при вищих навчальних закладах 2015-2020 роки Обласний центр зайнятості,

управлiння молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”, центри працевлаштування при вищих навчальних закладах,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Покращення та підвищення рівня знань молоді щодо особистих прав та можливостей в сфері зайнятості
5.13. Проводити профорієнтаційні зустрічі між студентами вищих навчальних закладів Київської області та роботодавцями, фахівцями підприємств, установ та організацій різних форм власності для ознайомлення з кваліфікаційними та практичними вимогами до професій і потребами ринку праці 2015-2020 роки Управлiння молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”, обласний центр зайнятості, центри працевлаштування при вищих навчальних закладах,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Покращення та підвищення знань та обміну досвідом в сфері працевлаштування
5.14. Проводити стажування молоді в Київськiй обласнiй державній адміністрації та її структурних підрозділах 2015-2020 роки Управлiння молодi та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Покращення можливостей працевлаштування молоді
5.15. Проводити стажування молоді в райдержадмiнiстрацiях та мiськвиконкомах (мiст обласного значення)

 

2015-2020 роки Райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

Покращення можливостей працевлаштування молоді
5.16. Залучати роботодавців до опрацювання навчальних програм з урахуванням потреб виробництва з метою сприяння працевлаштуванню студентів та випускників вищих навчальних закладів області 2015-2020 роки Департамент освіти і науки, управлiння молодi та спорту облдержадміністрації,

обласний центр зайнятості,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”, центри працевлаштування при вищих навчальних закладах

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення кількості молоді, яка працює за фахом, підвищення рівня знань молоді щодо соціальних послуг служби зайнятості
5.17. Забезпечити діяльність Київського обласного молодіжного центру праці 2015-2020 роки Управлiння молодi та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Покращення можливостей працевлаштування молоді
6. Розвиток та популяризація волонтерського руху 6.1. Проводити моніторинг волонтерських організацій та створити банк даних волонтерів області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Покращення координації діяльності волонтерів області
6.2. Створити обласний молодіжний координаційно–ресурсний центр волонтерів Київщини; підписати угоди з організаціями та окремими волонтерами 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Покращення координації діяльності волонтерів області та збільшення можливостей в сфері надання волонтерських послуг
6.3. Створити районні, міські молодіжні координаційно–ресурсні центри волонтерів Київщини; підписати угоди з організаціями та окремими волонтерами

 

2015-2020 роки Райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

Покращення координації діяльності волонтерів області та збільшення можливостей в сфері надання волонтерських послуг
6.4. Залучати молодь до волонтерської діяльності шляхом створення та впровадження освітніх спеціалізованих волонтерських програм 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 20,0

2017 рік – 20,0

2018 рік – 20,0

2019 рік – 20,0

2020 рік – 20,0

Збільшення кількості волонтерів та волонтерських організацій та підвищення якості їх діяльності
6.5. Проводити інформаційні заходи, створити бренд, фільми та інформаційні буклети для популяризації волонтерського руху 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення кількості волонтерів та підвищення значення волонтерського руху
6.6. Проводити виїзнi навчальнi наради, семiнари, тренiнги, конференцiї, форуми для волонтерів області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 5,7

2016 рік – 40,0

2017 рік – 40,0

2018 рік – 40,0

2019 рік – 40,0

2020 рік – 40,0

Підвищення рівня практичних знань та навиків волонтерів та покращення надання послуг
6.7.Сприяти розвитку напрямків волонтерської діяльності відповідно до потреб адміністративно-територіальних одиниць області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Розвиток волонтерського руху та підвищення реалізації молодіжних соціальних ініціатив
6.8. Забезпечити розробку та видання методичного забезпечення для волонтерів Київської області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення якості надання волонтерських ініціатив
6.9. Організувати та проводити районні, міські, обласні семінари, тренінги для популяризації та розвитку волонтерської діяльності в області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення кількості соціально активної молоді
6.10. Проводити заходи, спрямовані на розвиток всеукраїнського та міжнародного волонтерського обміну 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення кількості соціально активної молоді, волонтерів
6.11. Проводити школи для навчання волонтерів з метою підвищення якості надання волонтерської допомоги 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

 

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення рівня професійності волонтерів
6.12. Стимулювати та заохочувати кращих представників волонтерського руху Київщини шляхом започаткування в установленому порядку та проведення щорічного обласного конкурсу „Волонтер року”, присвяченого Всесвітньому дню волонтера (5 грудня)

 

2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення значення і популяризація волонтерського руху та заохочення молоді до реалізації соціальних молодіжних ініціатив
6.13. Організовувати та проводити волонтерські табори в Київській області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Популяризація волонтерського руху та заохочення молоді до реалізації соціальних молодіжних ініціатив
6.14. Проводити обласні волонтерські семінари, круглі столи, конференції та форуми для висвітлення і налагодження роботи, обміну досвідом та пошуку нових інструментів для організації волонтерської діяльності в Київській області

 

2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Популяризація волонтерського руху та підвищення знань волонтерів
6.15. Надавати практичну допомогу учасникам проектів всеукраїнського та міжнародного волонтерського співробітництва 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

 

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення значення волонтерської діяльності
6.16. Забезпечити участь волонтерів із числа молоді у мiжрегiональних, всеукраїнських, міжнародних форумах, конференцiях, що спрямованi на вирiшення актуальних молодiжних питань 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадмiнiстрацiї,

мiськвиконкоми

(мiст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення значення волонтерської діяльності, збільшення кількості молодіжних волонтерських проектів спрямованих на вирішення значущих молодіжних проблем
7. Формування здорового способу життя. Профілактика негативних явищ 7.1. Сприяти популяризації масового спорту з метою збереження та поліпшення здоров’я молоді 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підтримка фізичного стану здоровʼя молоді, сповідування ідеології здорового способу життя
7.2. Розвиток та підтримка нетрадиційних, вуличних видів спорту 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Залучення  молоді до заняття спортом
7.3. Проводити турніри, змагання, кубки, фестивалі тощо з вуличних нетрадиційних видів спорту, популярних серед молоді 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення кількості молоді до заняття вуличними видами спорту шляхом створення нових форм організації змістовного дозвілля молоді
7.4. Організовувати та проводити туристично-спортивні заходи для молоді 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення кількості молоді, залученої до туристичних заходів
7.5. Створити тренінгові центри для проведення заходів з формування навичок здорового способу життя, відповідальної безпечної поведінки та попередження можливих негативних дій відносно здоров’я 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення рівня усвідомлення молоддю цінності здоров’я та відповідальності за його збереження
7.6. Організовувати спартакіади, турніри, кубки, ліги тощо з ігрових видів спорту для різних категорій молоді, у тому числі для студентів, допризовної та учнівської молоді 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 32,548

2016 рік – 70,0

2017 рік – 70,0

2018 рік – 70,0

2019 рік – 70,0

2020 рік – 70,0

Залучення різної категорії молоді до активного способу життя
7.7. Проводити інформаційно-профілактичні, просвітницькі заходи та видавати поліграфічну продукцію з формування навичок здорового способу життя, відповідальної безпечної поведінки та попередження можливих негативних дій відносно здоров’я

 

2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Залучення молоді до активної позиції щодо відповідальної поведінки до власного здоров’я
7.8. Сприяти популяризації здорового способу життя серед учнівської та студентської молоді

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 5,465

2016 рік – 15,0

2017 рік – 15,0

2018 рік – 15,0

2019 рік – 15,0

2020 рік – 15,0

Підвищення поінформованості молоді щодо здорового харчування, проблеми вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин, тютюнопаління, попередження можливих негативних дій відносно здоров’я

 

7.9. Організовувати виїзні тематичні акції, культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі заходи, які спрямовані на попередження та профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення усвідомленості у підлітків та молоді, що відсутність хвороб  – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя
7.10. Проводити заходи для молоді щодо формування здорового способу життя та відповідального ставлення до власного здоров’я 2015-2020 роки Управління молоді та спорту

облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення зацікавленості молоді до збереження власного здоров’я
7.11. Постійно проводити наради, бесіди, тренінги, семінари тощо щодо профілактики шкідливих звичок у молоді 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення фізичного і духовного благополуччя молоді
7.12. Проводити семінари, тренінги, наради, лекції для представників молодіжних, громадських, благодійних, релігійних організацій, працівників освіти та соціальної сфери, діяльність яких спрямована на формування здорового способу життя у молодіжному середовищі 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення кількості та підтримка організацій, які працюють з молоддю у напрямку запобігання негативних проявів у молодіжному середовищі
7.13. Систематично проводити заходи для молоді, у тому числі для учнівської та студентської молоді, з питань профілактики туберкулезу, ВІЛ/СНІДу, вживання алкоголю, наркотиків та тютюнопаління 2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення рівня інформованості молоді щодо захворювань, які передаються статевим шляхом, та нанесення шкоди здоров’ю при вживані алкоголю, наркотиків та тютюнопаління
7.14. Розробляти та розповсюджувати соціальну рекламу з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Зменшення кількості молоді, яка вживає наркотичні речовини, спиртні напої
7.15. Проводити заходи до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, Всесвітнього дня боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом та Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення рівня життєзбережувальної активності молоді
7.16. Сприяти громадським організаціям у проведенні заходів з питань профілактики негативних явищ, формування здорового способу життя та правової освіти молоді 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підтримка організацій у реалізації молодіжної політики у сфері роботи з молоддю
7.17. Постійно проводити тренінги, бесіди, лекції, навчання щодо сексуального виховання для учнівської та студентської молоді 2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Формування усвідомленого ставлення до сексуальності, культури статеворолевої взаємодії, здорового ставлення до статі у молоді
7.18. Проводити заходи для молоді щодо відповідального ставлення до сексуальних стосунків, сімейного життя та відповідального батьківства 2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення рівня усвідомлення у молоді своєї фізіологічної і психологічної особливості та поваги до статевих відносин
7.19. Забезпечити організацію та проведення в Київській області Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції „Відповідальність починається з мене” 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Розповсюдження соціальної реклами щодо запобігання безвідповідальному ставленню до вживання та продажу алкоголю
7.20. Забезпечити постійне видання поліграфічної продукції щодо здорового способу життя, профілактики ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатиту, наркоманії та алкоголізму 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Зниження високого рівня вживання молодими людьми спиртних напоїв, тютюнопаління, вживання наркотичних речовин
7.21. Проводити широкомасштабні інформаційні кампанії щодо пропаганди позитивного іміджу сім’ї та сімейних цінностей, збереження репродуктивного здоров’я 2015-2020 роки Управління молоді та спорту,

департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Формування у молоді відповідального ставлення до свого тіла, фізичного і репродуктивного здоров’я, подолання шкідливих звичок
8. Інформаційне забезпечення реалізації молодіжної політики 8.1. Створити та забезпечити функціонування молодіжного iнформацiйного ВЕБ-сайту Київської області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр” обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Створенння інформаційного поля для ефективної комунікацій серед молодіжних об’єднань та активної молоді
8.2. Проводити заходи, спрямовані на популяризацію та інформаційне наповнення молодіжного iнформацiйного ВЕБ-сайту Київської області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення рівня проінформованості молоді щодо подій та заходів які відбуваються в галузі молодіжної політики
8.3. Проводити в області щорічну школу журналістики 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення професійного рівня молодих журналістів
8.4. Проводити заходи, спрямовані на підтримку та розвиток молодіжних радіо- та телепроектів 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення ефективності роботи існуючих молодіжних радіо- та телепроектів та створення нових
8.5. Проводити інформаційні акції та тренінги для молоді з самопошуку інформаційних ресурсів 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення можливостей молоді до самореалізації в молодіжних проектах
8.6. Створити та поновлювати банки даних лiдерiв та активiстiв молодіжних об’єднань, органів учнівського та студентського самоврядування, засобів масової інформації, волонтерів, активної та талановитої молоді області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення кількості молоді яка долучається до реалізації молодіжної політики
8.7. Започаткувати в установленому порядку проведення щорічного конкурсу соціальної реклами 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Заохочення активної молоді до реалізації соціальних проектів
8.8. Створювати та розповсюджувати навчальні відеоматеріали для активної молоді області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Надання молоді навичок щодо роботи в галузі реалізації молодіжної політики. Збільшення цільової аудиторії
8.9. Проводити інформаційні заходи, рекламні компанії з підтримки проектів, які реалізуються в галузі молодіжної політики 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення поінформованості молоді, щодо можливостей її самореалізації
8.10. Проводити інформаційні заходи, спрямовані на популяризацію та розвиток молодіжних рухів Київської області 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Збільшення поінформованості молоді, щодо можливостей її самореалізації
8.11. Створювати методичні рекомендації щодо інформаційного забезпечення в галузі молодіжної політики 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Створення умов ефективного забезпечення молоді інформацією
8.12. Проводити навчальні заходи зі створення молодіжних радіо, он-лайн-телебачення, газет 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Створення нових молодіжних засобів масової інформації
8.13. Проводити конкурси для молодих журналістів у жанрах друкованих засобів масової інформації та Інтернет виданнях, телебачення і радіо 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Заохочення молоді до самореалізації в галузі журналістики
8.14. Проводити виїзні навчальні семінари, тренінги, конференції, форуми для представників молодіжних засобів масової інформації 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

 

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення рівня якості інформаційних проектів молоді. Створення середовища для комунікації представників молодіжних засобів масової інформації
8.14. Проводити виїзні навчальні семінари, тренінги, конференції, форуми для представників молодіжних засобів масової інформації 2015-2020 роки Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

обласний бюджет 2015 рік – 0,0

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0

Підвищення рівня якості інформаційних проектів молоді. Створення середовища для комунікації представників молодіжних засобів масової інформації
Всього по програмі: 2015 рік – 1579,956

2016 рік – 2667,5

2017 рік – 2777,5

2018 рік – 2827,5

2019 рік – 2927,5

2020 рік – 2977,5