Правила внутрішнього розпорядку

           ЗАТВЕРДЖЕНО             ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами працівників управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації

 

 

протокол від 17.02.2017 № 1

В.о. начальника управління

з питань оборонної роботи та

взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації                                       

________________О.В. Куслій

 

«17» лютого 2017 року      

 

   
   

ПРАВИЛА

 

внутрішнього службового розпорядку

управління з питань оборонної роботи та

взаємодії з правоохоронними органами

Київської обласної державної адміністрації

 

 1. Загальні положення

 

 1. Ці Правила внутрішнього службового розпорядку управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації (далі – Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації (далі – управління), режим роботи, умови перебування працівника в органі державної влади та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
 2. Службова дисципліна в державному органі ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками управління своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку в управлінні затверджуються загальними зборами працівників управління за поданням керівника управління.
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку управління доводяться до відома всіх працівників, які працюють у цьому органі, під підпис.
 5. Загальні правила етичної поведінки в державному органі
 6. Працівники управління повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 7. Працівники у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 8. Працівники управління повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 9. Працівники управління під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

III. Робочий час і час відпочинку працівників

 1. Тривалість робочого часу працівників управління становить 40 годин на тиждень.
 2. В управлінні встановлено п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин; вихідні дні – субота і неділя. Режим роботи державного органу встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ та організацій.
 3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для працівників управління з урахуванням режиму роботи державного органу. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і працівник управління може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.
 4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 5. Облік робочого часу в управлінні здійснюється у відповідному журналі обліку виходу на роботу працівників та табелі обліку використання робочого часу.
 6. Вихід працівників управління за межі адміністративної будівлі державного органу у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.
 7. Порядок повідомлення працівником управління

 про свою відсутність

 1. Працівник управління повідомляє свого безпосереднього керівника про відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання працівником управління вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці.
 3. У разі ненадання працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника управління щодо причин своєї відсутності.

 

 1. Перебування працівника в органі державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу
 2. Для виконання невідкладних завдань працівник управління може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом керівника управління, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства. Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.
 3. Керівник управління за потреби може залучати працівників державного органу до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні. Чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується керівником державної служби за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).
 4. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник, його посада, місце, дата та строк чергування.
 5. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом керівнику управління для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
 6. У разі залучення працівника до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу. За роботу в зазначені дні (час) працівникам надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників.
 7. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
 8. Порядок доведення до відома працівника нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань
 9. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників управління шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення. Підтвердженням може слугувати підпис працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.
 10. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівника шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації.

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 1. Керівник управління зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці. Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки здійснює особа, на яку керівником управління покладені відповідні функції.
 2. Працівник управління повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в управлінні відповідає керівник управління та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна працівником управління

 1. Працівник управління зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій керівником управління особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, головним спеціалістом з питань персоналу та працівником, який звільняється. Один примірник акту видається працівникові, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.
 3. IX. Порядок вирішення трудових спорів

 

 1. Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом управління, розглядаються згідно з чинним законодавством.

 

 1. X. Пропускний режим адміністративного будинку облдержадміністрації

 

 1. Пропускний режим адміністративного будинку і службових приміщень структурних підрозділів облдержадміністрації, розміщених за адресою м. Київ, площа Лесі Українки, 1, регулюється Правилами пропускного режиму адміністративного будинку Київської обласної державної адміністрації, що затверджуються розпорядженням голови.

 1. Працівникам управління видається службове посвідчення, про що робиться запис у реєстрі видачі посвідчень. При звільненні працівник повинен повернути службове посвідчення головному спеціалісту з питань персоналу, з відміткою у реєстрі.

XІ. Прикінцеві положення

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення працівника до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником управління, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності.