Управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

01198 м. Київ, площа Лесі України 1

e-mail: audit@koda.gov.ua

В.о. начальника управління

ХІМЧЕНКО Світлана Василівна                       285-56-43

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань оборонної роботи та

взаємодії з правоохоронними органами

Київської обласної державної адміністрації

 1. Управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Київської облдержадміністрації, що утворюється головою Київської обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Київської області забезпечує виконання покладених на управління завдань.
 1. Управління є бюджетною, неприбутковою державною установою.
 1. Діяльність управління координується та контролюється заступником голови Київської обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
 1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації та цим Положенням.
 1. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами на території Київської області.
 1. 6. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

6.1) з питань оборонної роботи:

6.1.1) забезпечує дотримання на території Київської області законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;

6.1.2) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову  громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу та відбору громадян на військову службу за контрактом;

6.1.3) вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України, розташованих на території Київської області;

6.1.4) у межах повноважень бере участь у проведенні заходів територіальної оборони Київської області;

6.1.5) бере участь у реалізації державної політики у сфері соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об’єктів, мобілізації та демобілізації військовослужбовців.

6.2) з питань взаємодії з правоохоронними органами:

6.2.1) сприяє здійсненню заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

6.2.2) аналізує, узагальнює та прогнозує тенденції розвитку криміногенної ситуації, організовує підготовку матеріалів з питань усунення передумов злочинності і подальшого зміцнення законності та правопорядку в області для розгляду головою обласної державної адміністрації;

6.2.3) здійснює в межах компетенції взаємодію щодо обміну інформацією, планування та проведення спільних заходів з іншими державними та правоохоронними органами України;

6.2.4) реалізує державну політику у галузі забезпечення законності і  правопорядку, захисту прав і свобод громадян;

6.2.5) забезпечує здійснення заходів щодо координації діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, на які законодавством України покладені обов’язки забезпечення громадської безпеки та громадського порядку, боротьби зі злочинністю, її організованими формами;

6.3) забезпечує взаємодію обласної державної адміністрації, у сфері повноважень, віднесених до її компетенції, з правоохоронними, митними органами, органами юстиції, військовими формуваннями Збройних сил України, розташованими на території Київської області;

6.4) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

6.5) розробляє проекти розпоряджень й доручень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради з питань реалізації галузевих повноважень;

6.6) бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

6.7) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад з питань, що належать до компетенції управління;

6.8) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

6.9) надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

6.10) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

6.11) здійснює інші, передбачені законодавством, повноваження.

 1. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

7.1) отримувати від інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

7.2) надсилати запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на управління завдань;

7.3) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

7.4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7.5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління.

 1. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом, структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації згідно із законодавством України про державну службу.
 1. Начальник управління:

10.1) здійснює повноваження керівника державної служби в управлінні;

10.2) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

10.3) подає на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації положення про управління;

10.4) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

10.5) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної адміністрації;

10.6) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

10.7) звітує перед головою Київської обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

10.8) може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;

10.9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

10.10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10.11) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, районними

державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Київської обласної державної адміністрації;

10.12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту;

10.13) подає на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

10.14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної держадміністрації кошторису управління;

10.15) організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України „Про державну службуˮ;

10.16) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

10.17) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ, звільняє з таких посад відповідно до Закону України „Про державну службуˮ;

10.18) присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ;

10.19) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу;

10.20) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі;

10.21) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ;

10.22) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ;

10.23) виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями;

10.24) організовує та контролює дотримання в управлінні порядку ведення обліку, зберігання та використання документів, що містять службову інформацію;

10.25) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

10.26) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України „Про державну службуˮ та інших законів України.

 1. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації.
 1. Начальник управління може мати заступників, які призначаються та звільняються з посади наказом начальника управління згідно із законодавством про державну службу.
 1. На посади начальника, його заступників, керівників структурних підрозділів, спеціалістів управління призначаються особи, яки відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним відповідно до законодавства про державну службу.
 1. У разі відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу з питань оборонної роботи, а у разі відсутності останнього – заступник начальника управління – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами управління.
 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова Київської обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 1. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова Київської обласної державної адміністрації за пропозицією начальника управління.
 1. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Про перейменування департаменту з питань взаємодії з правоохоронними органами, внутрішнього аудиту, антикорупційної діяльності та оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації