ТЕРИТОРІАЛЬНА УГОДА між Київською обласною державною адміністрацією, Спільним представницьким органом об’єднань роботодавців області та обласною радою профспілок на 2016-2020 роки

  1. Загальні положення

1.1. Територіальну Угоду (далі – Угода) укладено відповідно до Конституції України, Законів України „Про колективні договори і угоди”, „Про соціальний діалог в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, положень Генеральної угоди  та інших нормативно-правових актів між Київською обласною державною адміністрацією (далі – облдержадміністрація), Спільним представницьким органом об’єднань організацій роботодавців Київської області (далі – обласне об’єднання організацій роботодавців) та Київською обласною радою професійних спілок (далі – облпрофрада), що надалі іменуються Сторонами, з метою ефективного регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та забезпечення конституційних прав і гарантій працівників і власників, подальшого розширення співробітництва Сторін, спрямованого на розвиток виробництва в регіоні.

1.2. Сторони визнають Угоду як правовий акт соціального діалогу, що визначає узгоджені норми діяльності Сторін щодо соціально-економічного розвитку області, удосконалення соціально-трудових відносин для забезпечення продуктивної зайнятості, справедливої оцінки й оплати праці, охорони праці, соціального захисту та реалізації соціальних прав і гарантій працюючих і всього населення регіону.

1.3. Сторони розвиватимуть свої відносини на принципах взаємоповаги та рівноправності, дотримання визначених Угодою зобов’язань і домовленостей, взаємної відповідальності.

1.4. Реалізація Угоди здійснюється з урахуванням прогнозних показників розвитку області, визначених програмами соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2016-2020 роки.

1.5. Сторони сприятимуть включенню основних положень Угоди до комплексних та цільових програм економічного та соціального розвитку регіону, домагатимуться фінансового забезпечення цих положень при формуванні проектів місцевих бюджетів.

1.6. Сторони визнають повноваження одна одної й зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності Сторін, взаємної відповідальності, конструктивності, консультативності та аргументованості в ході укладення даної Угоди чи при внесенні змін або доповнень до неї.

1.7. Положення угоди, соціальні права та гарантії, що вона містить, не можуть бути нижчими за відповідні їм в Генеральній, галузевих угодах та законодавстві України. Вони є правовою основою для розроблення та укладення обласних галузевих і територіальних (на рівні районів і міст обласного підпорядкування) угод та колективних договорів підприємств, установ, організацій і повинні використовуватись як мінімальні гарантії.

1.8. Положення Угоди діють безпосередньо і поширюються на всіх суб’єктів господарювання, які перебувають у сфері дії Сторін, що уклали Угоду, незалежно від форми власності. Прийняті Сторонами положення, домовленості та зобов’язання є обов’язковими для виконання.

1.9. Сторони забезпечують виконання положень Генеральної угоди щодо впровадження їх в регіоні, а також міжгалузеву координацію щодо укладення та виконання колективних договорів на підприємствах різних галузей області.

1.10. Сторони сприятимуть створенню умов ведення переговорів з укладення колективних договорів і угод на всіх рівнях соціального діалогу.

1.11. Усі положення Угоди відповідають чинному законодавству. Ті положення, що будуть суперечити чинному законодавству у зв’язку з його змінами під час дії Угоди, будуть вважатися недійсними.

1.12. Сторони домовилися під час дії Угоди проводити моніторинг дії законодавства України з визначених Угодою питань, сприяти у реалізації чинних законодавчих та договірних прав, гарантій працюючих і населення, ініціювати їх захист.

1.13. Сторони домовилися під час дії Угоди забезпечувати здійснення заходів щодо попередження колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення прагнути до їх вирішення відповідно до чинного законодавства.

1.14. Угода набирає чинності з дня підписання її Сторонами і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

  1. Зобов’язання сторін

2.1. У сфері економічних і виробничих відносин

2.1.1. Сторони визнають, що головною метою соціально-економічного розвитку області є збереження, відтворення й розвиток виробничого, інтелектуального та людського потенціалу шляхом соціальної орієнтації економічних реформ, удосконалення виробничих, соціально-економічних, трудових відносин.

2.1.2. Виходячи з того, що економічний розвиток області повинен бути орієнтований на забезпечення підтримки високих темпів та якісних показників розвитку реального сектора економіки, Сторони домовились:

– сприяти у реалізації державної регіональної політики, визначеної відповідними законодавчими і нормативними актами, та її координації з власною регіональною політикою;

– забезпечити захист інтересів місцевих товаровиробників та сприяти їм в реалізації сучасних інвестиційних проектів, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, налагодженні нових господарських зв’язків, розміщенні державних замовлень на виробництво, розвитку кооперативних зв’язків між підприємствами-товаровиробниками на внутрішньому ринку області;

– забезпечити щорічне збільшення обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва  відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку області. Розробити та здійснити заходи щодо забезпечення розвитку таких базових галузей економіки області, як сільського господарства, харчової і переробної промисловості, фармацевтичного та картонно-паперового виробництва;

– два рази на рік на спільних засіданнях Сторін аналізувати стан економіки області, тенденції її розвитку, соціальні наслідки, виявляти проблеми та планувати заходи щодо їх вирішення;

– сприяти соціальній та політичній стабільності в регіоні;

– з метою підвищення професійної майстерності та ефективності праці спільно організовувати конкурси, огляди та інші заходи для вшанування кращих за професією працівників на підприємствах та у галузях економіки області з виділенням коштів, на підставі затверджених Сторонами умов проведення конкурсів;

– включати представників профспілок до складу конкурсних комісій з продажу об’єктів приватизації. Здійснювати контроль за дотриманням законів України, що регулюють соціальні наслідки приватизації щодо захисту прав громадян, які стали співвласниками роздержавлених підприємств;

– сприяти організації та проведенню робіт із впровадження енергозберігаючих технологій і заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення енергоємності виробництва продукції;

– трудові відносини на підприємствах, в установах і організаціях області будувати на засадах їх державного і договірного регулювання. Не допускати використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин.

Облдержадміністрація:

2.1.3. Удосконалює системи регіонального прогнозування та принципів розроблення програм соціально-економічного розвитку, виявляє солідарну відповідальність із Сторонами соціального діалогу за ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

2.1.4. Реалізує пріоритетні напрямки розвитку області, визначені на 2016-2020 роки.

2.1.5. Забезпечує реалізацію державної регуляторної політики. Розробляє прозорі та ефективні заходи підтримки суб’єктів господарювання, діяльність яких відповідає пріоритетним напрямам розвитку економіки області або має важливе соціальне спрямування.

2.1.6. При підготовці проектів програмних документів облдержадміністрації з питань соціально-економічного розвитку та подання пропозицій з цих питань до місцевих та центральних органів виконавчої влади залучає обласну територіальну тристоронню соціально-економічну раду.

2.1.7. Орієнтує регіональну промислову політику на забезпечення підтримки високих темпів та якісних показників економічного розвитку, збереження, підтримку та розвиток вітчизняного виробництва, зниження імпортозалежності, а в соціальній сфері – на підвищення рівня та якості життя населення регіону.

2.1.8. Забезпечує позитивні структурні зрушення в економіці області відповідно до Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року шляхом:

– реалізації пріоритетних напрямків розвитку економіки області, забезпечення підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку, що сприятиме загальному підвищенню добробуту та стандартів якості життя мешканців Київщини;

– інвестицій в людський капітал, що сприятиме підвищенню продуктивності праці, створенню нових робочих місць, самореалізації та підвищенню ступеня соціальної захищеності громадян, зменшенню рівня бідності та підвищення добробуту населення області та якості його життя;

– забезпечення стабільного та ефективного функціонування аграрної сфери та агропромислового комплексу, орієнтації на задоволення внутрішніх та експортних потреб в продукції сільського господарства та продуктів її переробки, вдосконалення регіональної структури аграрного сектора на основі інтенсифікації виробництва, кооперації, ефективної підприємницької діяльності;

– створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу як головного джерела підвищення зайнятості населення області, зокрема шляхом реалізації заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Київській області на відповідний рік та аналогічних місцевих програм, а також обласної та місцевих програм зайнятості населення;

– сприяння реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, що передбачають модернізацію та підвищення конкурентоспроможності реального сектора економіки, забезпечення підвищення конкурентоздатності вітчизняного виробництва;

– економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах, в установах та організаціях області, зокрема вживає заходів щодо реалізації Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області.

2.1.9. Забезпечує розроблення та реалізацію Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на відповідний рік, спрямованої на створення високотехнологічних підприємств, запровадження сучасних технологій виробництва та освоєння нових видів конкурентоздатної продукції.

2.1.10. Сприяє забезпеченню завантаження потужностей підприємств харчової та переробної промисловості сільськогосподарською сировиною місцевих виробників з метою збільшення обсягів виробництва продукції.

2.1.11. Щокварталу аналізує підсумки роботи галузей економіки області, підприємств та організацій різних форм власності і в межах своїх повноважень вживає необхідних заходів щодо підвищення ефективності їх роботи.

2.1.12. Підтримує пропозиції профспілок щодо застосування в установленому порядку заходів впливу до керівників підприємств державної та комунальної власності, які не виконують зобов’язань або не належно виконують зобов’язання,  визначені колективними договорами.

2.1.13. Сприяє формуванню та стабільній роботі галузі житлово-комунального господарства. Передбачає у обласному бюджеті кошти на:

– технічне переоснащення житлово-комунального господарства із застосуванням новітніх енергозберігаючих технологій;

– впровадження заходів, спрямованих на зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів;

– забезпечення беззбиткового функціонування підприємств галузі в умовах економічно обґрунтованого рівня тарифів.

2.1.14. З метою забезпечення зайнятості працівників підприємств Спілки організацій інвалідів України, Українського товариства глухих (далі – УТОГ), Українського товариства сліпих (далі – УТОС) надає перевагу вказаним підприємствам при формуванні державного замовлення на продукцію і проведення тендерних торгів по закупівлі товарів, робіт і послуг, спільно з роботодавцями надає благодійну допомогу цим підприємствам у відповідності до чинного законодавства.

2.1.15. Рекомендує органам місцевого самоврядування передбачати в місцевих бюджетах щорічне виділення коштів на будівництво (придбання) муніципального житла, в першу чергу для соціально незахищених громадян (сімей).

2.1.16. Спільно з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяє об’єднанням роботодавців в отриманні та виконанні державних і регіональних замовлень, робіт та послуг і проведенні розрахунків з ними, в удосконаленні виробничо-технічної кооперації та міжгалузевих зв’язків з підприємствами України та інших держав.

2.1.17. Сприяє:

– детінізації економіки області, виведенню заробітної плати працюючих із тіні, забезпеченню принципу прозорості та контролю за використанням коштів відповідних бюджетів;

– активізації підприємницької діяльності, розвитку конкуренції, забезпеченню прав і можливості всіх суб’єктів економічної діяльності;

– введенню в дію нових потужностей на промислових підприємствах області, відновленню роботи підприємств, що призупинили діяльність;

– у більш широкому залученні підприємств області до участі у тендерних торгах по закупівлі товарів, робіт та послуг для потреб закладів освіти, охорони здоров’я, шкіл-інтернатів, будинків для людей похилого віку, придбання яких здійснюється за рахунок місцевих бюджетів;

– зменшенню кількості збиткових підприємств усіх форм власності.

2.1.18. Забезпечує гласність у виборі підрядних організацій за конкурсом, надаючи пріоритет при цьому будівельним організаціям, що здійснюють будівництво об’єктів на території області за бюджетні кошти.

2.1.19. Спільно з регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській  області, об’єднаннями роботодавців контролює на приватизованих підприємствах виконання новими власниками договірних зобов’язань щодо збереження спеціалізації, робочих місць, проведення модернізації, переоснащення виробництва, залучення реальних інвестицій, кредитів, позик тощо.

2.1.20. Регулярно аналізує причини зупинення роботи підприємств, зменшення обсягів виробництва та порушує перед органами, уповноваженими управляти цими підприємствами, питання про вжиття заходів щодо поліпшення їх діяльності, підвищення вимогливості до керівників цих підприємств, контрольний пакет акцій яких належить державі, заміни їх новими шляхом виваженого  підбору, з урахуванням  фаховості, досвіду роботи та інших ділових якостей.

2.1.21. Рекомендує органам місцевого самоврядування передбачати у місцевих бюджетах кошти на утримання об’єктів соціальної сфери, що планується прийняти у комунальну власність, та забезпечувати контроль за їх цільовим використанням.

2.1.22. У разі необхідності  подає профспілкам та  організаціям роботодавців інформацію про результати експертизи цін і тарифів на продукцію та послуги природних монополій, що реалізуються та надаються підприємствам.

2.1.23. З метою збільшення присутності у продажу продукції місцевих сільськогосподарських товаровиробників за доступними цінами сприяє забезпеченню їх місцями для торгівлі на ринках міст і районів області, розвитку їх фірмової торгівельної мережі.

2.1.24. За участі роботодавців, в межах повноважень, здійснює комплекс заходів щодо запобігання банкрутству підприємств, що перебувають в сфері управління облдержадміністрації, вносить до центральних органів виконавчої влади пропозиції щодо реорганізації і санації неплатоспроможних підприємств державної форми власності, які перебувають в їх підпорядкуванні, залучення іноземних чи вітчизняних інвесторів для фінансового оздоровлення таких підприємств.

2.1.25. У межах повноважень забезпечує здійснення контролю за діяльністю керуючих санацією підприємств в частині виконання умов трудового законодавства, колективних договорів, положень Генеральної, галузевих, територіальної угод.

2.1.26. За участі територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області здійснює комплексні заходи щодо зміцнення платіжної дисципліни суб’єктів господарської діяльності для забезпечення своєчасної сплати платежів до бюджетів усіх рівнів, державних цільових фондів, а також своєчасного фінансування виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та повернення ПДВ.

Обласне об’єднання організацій роботодавців:

2.1.27. Бере участь у розробці та реалізації обласних програм соціально-економічного та культурного розвитку області шляхом:

– технічного переоснащення, модернізації, впровадження нових технологій;

– дотримання державних стандартів, технічних вимог в процесі виробництва;

– підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці;

– залучення інвестицій з використанням всіх джерел інвестиційних ресурсів;

– оновлення асортименту продукції та підвищення її якості;

– скорочення витрат виробництва;

– забезпечення соціального розвитку трудових колективів;

– зниження збитковості та підвищення конкурентоспроможності, подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів виробництва;

– підтримки вітчизняного виробництва та зниження імпортозалежності;

– впровадження альтернативних джерел енергозабезпечення та енергозберігаючих технологій на виробництві.

2.1.28. Бере участь в обговоренні зі Сторонами соціального діалогу завдань щодо створення оптового ринку сільськогосподарської продукції із збалансованою інфраструктурою, найбільш сприятливих умов ціноутворення, захисту від фінансових ризиків. Вносить рекомендації щодо шляхів зниження цін.

2.1.29. У випадках ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємств, що стали причиною скорочення чисельності профспілкових організацій і вивільнення у зв’язку з цим профспілкових працівників, передбачає у колективних договорах можливість виплати їм вихідної допомоги за рахунок коштів підприємств.

2.1.30. Забезпечує на підприємствах, що перебувають у сфері дії обласного об’єднання організацій роботодавців:

– дотримання норм чинного законодавства, що стосуються господарської діяльності, виконання зобов’язань перед бюджетом і державними та позабюджетними фондами;
– виконання законодавства щодо прав працівників та їх представників, в особі профспілок, на участь в управлінні підприємствами;
– розвиток колективно-договірних і трудових відносин, укладення і реалізацію колективних договорів на підприємствах всіх форм власності;
– проведення спільного з профспілками навчання трудящих щодо підвищення рівня правових, економічних знань і з питань соціальних гарантій.

2.1.31. Здійснює систематичну експертизу та надає пропозиції до проектів законодавчих та нормативних актів у соціально-економічній сфері з урахуванням інтересів членів об’єднання.

2.1.32. Аналізує причини зупинення роботи підприємств, зменшення обсягів виробництва  та здійснює заходи щодо забезпечення подальшої ритмічної роботи підприємств.

2.1.33. Неухильно дотримується вимог частини 2 статті 49-4 Кодексу законів про працю України стосовно завчасного надання профспілкам інформації про внесення змін в організацію виробництва та праці.

Облпрофрада:

2.1.34. Бере участь у розробці обласних Програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону, в обговоренні ходу їх виконання та сприяє їх реалізації.

2.1.35. Здійснює громадський контроль за додержанням роботодавцями законодавства у сфері соціально-економічних відносин згідно з повноваженнями, визначеними Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

2.1.36. Проводить відповідну роботу щодо виявлення роботодавців, які ухиляються від участі в колективних переговорах та укладенні колективних договорів, здійснює в межах повноважень відповідні заходи реагування.

2.1.37. Інформує Головне управління Держпраці у Київській області про ухилення роботодавців від укладення колективних договорів або невиконання чи неналежного виконання умов колективних договорів згідно з нормами статті 20 Закону України „Про колективні договори та угоди”.

2.1.38. Включає в програму навчання профспілкових кадрів та активу тематику основ ринкових відносин, форм та методів зайнятості, у тому числі залучення позитивного міжнародного досвіду; спільно з роботодавцями організовує навчання за цією тематикою членів профспілок на підприємствах, в організаціях та установах області.

2.1.39. Забезпечує ініціювання укладення колективних договорів на підприємствах усіх форм власності в регіоні.

2.1.40. Враховує в ході переговорів і укладенні колективних договорів умови щодо:

– підвищення конкурентоспроможності підприємств;
– підтримки вітчизняних товаровиробників в регіоні та зниження імпортозалежності;
– сприяння запровадженню суб’єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу з метою створення системи зацікавленості роботодавців та працівників у кінцевих результатах праці.

2.1.41. Неухильно дотримується вимог частини 2 статті 49-4 Кодексу законів про працю України стосовно завчасного надання профспілкам інформації про внесення змін в організацію виробництва та праці.

2.1.42. При укладенні колективних договорів на підприємствах всіх форм власності ініціює включення до них положень щодо:

– реалізації прав найманих працівників та профспілкових органів, як їх представників, щодо участі в управлінні виробництвом шляхом роботи у зборах акціонерів, зборах засновників, наглядових радах, інших органах управління;
– участі представників первинних профспілкових організацій у розробці та внесенні змін до статутів та внутрішніх документів підприємств щодо повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;
– участі членів трудового колективу, які є акціонерами, у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємств.

2.1.43. Неухильно дотримується вимог частини 2 статті 49-4 Кодексу законів про працю України стосовно завчасного надання профспілкам інформації про внесення змін в організацію виробництва та праці.

2.1.44. У випадках зміни форм власності підприємств, а також у зв’язку з переоснащенням, модернізацією виробництва, створенням високотехнологічних робочих місць не допускає зниження соціальних гарантій та масових звільнень працівників.

2.1.45. Здійснює контроль за щорічним підведенням підсумків виконання норм та положень колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях згідно з вимогами ст. 15 Закону України “Про колективні договори і угоди” та ст.ст. 19, 20 Кодексу законів про працю України.

2.1.46. Надає консультативну допомогу первинним  профспілковим організаціям щодо захисту прав і інтересів працівників при зміні істотних умов праці, припиненні трудового договору, вивільненні працівників, їхнього працевлаштування та з інших питань дотримання законодавства про працю.

 2.2. У сфері оплати праці та трудових відносин

З метою забезпечення справедливого розподілу результатів праці, реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати і її достатній рівень, Сторони домовились:

2.2.1. Передбачати у колективних договорах зобов’язання щодо спрямування коштів підприємств та організацій на підвищення рівня заробітної плати з установленням частки цієї суми у колективному договорі.

2.2.2. Рекомендувати Сторонам передбачати створення спільних представницьких комісій з метою ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати, недопущення її виникнення у подальшому, складення щомісячних графіків її погашення та встановлення контролю за їх виконанням.

2.2.3. Надавати методичну і консультативну допомогу підприємствам, організаціям, установам, фізичним особам щодо застосування законодавчих і нормативних актів та відповідних наказів галузевих міністерств з питань оплати праці.

2.2.4. Не допускати заборгованості  із виплати заробітної плати працівникам підприємств усіх форм власності.

2.2.5. У разі виникнення на підприємстві, в установі, організації заборгованості із виплати заробітної плати працівникам Сторони відповідно до своїх повноважень застосовують до керівника передбачені законодавством заходи впливу з метою забезпечення її ліквідації.

2.2.6. Оприлюднювати в засобах масової інформації матеріали щодо:

– вжиття заходів впливу до керівників підприємств та організацій, де не забезпечується реалізація установлених гарантій з оплати праці;
– кількості та результатів проведених Головним управлінням Держпраці у Київській області перевірок щодо дотримання законодавства з оплати праці на підприємствах усіх форм власності та господарювання.

2.2.7. Трудові відносини на підприємствах, в установах і організаціях області будувати на засадах їх державного і договірного регулювання. Пропонувати укладення колективних договорів упродовж першого кварталу на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та контролювати їх виконання.

2.2.8. Визначити можливість запровадження через колективні договори тарифної системи, як основи міжпрофесійної, міжкваліфікаційної, міжпосадової диференціації, оплати праці відповідно до галузевих угод.

2.2.9. Передбачити в колективних договорах форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження  та розміри надбавок, доплат,  премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат  та терміни виплати заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

2.2.10. Установити під час укладення колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності:

– мінімальні гарантії в оплаті праці працівників не нижче норм, встановлених чинним законодавством, Генеральною, галузевими та цією угодами;
– перелік і розміри доплат та надбавок, що мають міжгалузевий характер.

Облдержадміністрація:

2.2.11. Вживає дієвих заходів щодо дотримання законодавства про працю, оплату праці, у тому числі положень Конвенції Міжнародної організації праці № 95 „Про захист заробітної плати”, ратифікованої Україною 04.08.1961, норм Генеральної, галузевих і цієї Угоди та своєчасного усунення їх порушень.

2.2.12. У межах повноважень забезпечує дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці.

2.2.13. Бере участь у реалізації заходів,  спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.

2.2.14. Забезпечує контроль за розподілом коштів фонду оплати праці між управліннями, відділами та апаратами районних державних адміністрацій відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та принципів соціальної справедливості з метою недопущення суттєвих розбіжностей в оплаті праці працівників апарату та управлінь.

2.2.15. За участі територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області вживає передбачені законодавством заходи до керівників підприємств усіх форм власності, які допустили виникнення заборгованості із заробітної плати, внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та спрямовує роботу на її ліквідацію, надає пропозиції уповноваженим органам щодо притягнення до відповідальності керівників, які порушують права працівників на своєчасне та в повному обсязі отримання заробітної плати, своєчасне нарахування та перерахування до бюджетів єдиного соціального внеску.

2.2.16. Передбачає у проекті обласного бюджету видатки на оплату праці медичних закладів обласної комунальної власності з урахуванням видатків для надання матеріальної допомоги, у тому числі на оздоровлення (наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 „Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за №1209/11489).

2.2.17. Здійснює щомісячний моніторинг стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати в розрізі галузей і територій, ініціює проведення спільних з контролюючими органами та організаціями профспілок перевірок тих підприємств-боржників, які не використовують наявні грошові кошти на її ліквідацію.

2.2.18. Відповідно до Бюджетного Кодексу України рекомендує органам місцевого самоврядування передбачати у відповідних місцевих бюджетах кошти:

2.2.18.1. На встановлення працівникам музеїв, бібліотек, клубних закладів, педагогічним працівникам закладів освіти, сфери культури державної і комунальної власності:

– доплати за вислугу років;
– виплати матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні щорічної відпустки;
– матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу;
– грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків у розмірі до одного посадового окладу;
– встановлення надбавки за особливі умови роботи працівникам бібліотек у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу;
– надбавки педагогічним працівникам закладів освіти, сфери культури на весь обсяг навчального навантаження у граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу, передбачених законодавством.

2.2.18.2. На виконання гарантій держави працівникам галузі освіти, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту”, зокрема на виплату надбавок:

– за престижність педагогічної праці у граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам (постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373);
– за особливі умови праці працівникам бібліотек (постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073);
– на виконання Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601, при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами, забезпечити оплату праці за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами, при цьому не обмежувати типи та кількість навчальних кабінетів, за завідування якими встановлюється додаткова оплата.

2.2.19. Рекомендує, в межах наявного фінансового ресурсу, передбачати у відповідних місцевих бюджетах кошти на виплати стимулюючого характеру (премії та винагороди).

2.2.20. Сприяє проведенню своєчасних та у повному обсязі розрахунків з підприємствами, організаціями за виконані роботи, надані послуги відповідно до укладених договорів, замовниками яких є місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та бюджетні установи.

2.2.21. Продовжує практику заслуховування на засіданнях обласної комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат звітів керівників і власників підприємств, які не дотримуються чинного законодавства з оплати праці та допускають зростання заборгованості по платежах з єдиного соціального внеску, з розробленням конкретних рекомендацій щодо виправлення ситуації.

2.2.22. Здійснює моніторинг оплати праці в галузях економіки, містах, районах, на підприємствах. Інформацію про динаміку змін у сфері оплати праці надає іншим Сторонам Угоди.

2.2.23. Сприяє встановленню мінімальної тарифної ставки робітника першого розряду (крім установ, організацій та закладів окремих галузей бюджетної сфери) у розмірі, визначеному Генеральною та галузевими угодами.

2.2.24. Здійснює в рамках соціального діалогу та в межах повноважень комплекс організаційних заходів щодо підвищення рівня оплати праці на підприємствах, установах та організаціях області згідно з показниками Програми соціально-економічного та культурного розвитку області на відповідний рік.

2.2.25. Забезпечує фінансування витрат бюджетних установ і організацій на оплату праці з урахуванням підвищення державних гарантій на основі Єдиної тарифної сітки. Здійснює своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

2.2.26. При укладенні контрактів з керівниками комунальних підприємств, що входять до сфери її управління, передбачає умови їх преміювання в залежності від показників роботи підприємства, виконання заходів і зобов’язань колективних договорів.

2.2.27. Контролює та забезпечує своєчасність і повноту виплати заробітної плати за час відпустки працівникам бюджетних організацій області.

2.2.28. Сприяє проведенню, за участю Сторін, (щороку) регіональних заходів до Всесвітнього Дня дій за гідну працю (7 жовтня), Міжнародного Дня боротьби з бідністю (17 жовтня) та Всесвітнього Дня соціальної справедливості (20 лютого).

2.2.29. Сприяє гендерній рівності в оплаті праці та працевлаштуванні.

2.2.30. При виникненні чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях області співпрацює з відділенням Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області.

 Обласне об’єднання організацій роботодавців:

2.2.31. Забезпечує безумовне додержання законодавства про оплату праці на підприємствах, в установах та організаціях.

2.2.32. Забезпечує через колективні договори на підприємствах усіх форм власності виконання вимог:

– Конвенції Міжнародної організації праці № 95 „Про захист заробітної плати”, ратифікованої Україною 04.08.1961;
– ст. 97 Кодексу законів про працю України про першочерговість виплати заробітної плати;
– ст. 115 Кодексу законів про працю України та ст. 24 Закону України „Про оплату праці” щодо виплати заробітної плати не менше двох разів на місяць зі встановленням конкретних строків виплати в колективних договорах;
– ст.ст. 33, 34 Закону України „Про оплату праці” щодо здійснення індексації заробітної плати у зв’язку з інфляцією за затримку виплати.

2.2.33. Забезпечує своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати  на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. При наявності заборгованості з виплати заробітної плати та інших гарантованих виплат розробляє та затверджує графіки і заходи щодо її погашення, дотримується пропорційності у здійсненні цих виплат для всіх категорій працюючих, включаючи керівників.

2.2.34. Вживає заходи щодо дотримання роботодавцями вимог статті 113 Кодексу законів про працю України: оформлення та оплату всіх простоїв, що виникли не з вини працівників.

2.2.35. Встановлює мінімальну тарифну ставку робітника 1 розряду на рівні, не нижчому ніж передбачено Генеральною та відповідними галузевими угодами.

2.2.36. Передбачає в колективних договорах приведення розміру тарифної ставки робітника 1 розряду у відповідність до розміру прожиткового мінімуму для працюючих осіб в терміни, передбачені відповідними угодами.

2.2.37. Рекомендує роботодавцям області в період укладення колективних договорів визначати конкретні зобов’язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників.

2.2.38. Вживає заходи щодо поступового наближення розміру мінімальної заробітної плати до 60 відсотків від середньої заробітної плати в економіці та установлення мінімального розміру тарифної ставки (місячного окладу) працівника, який виконує некваліфіковану працю, на рівні, не менше 120% законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

2.2.39. Встановлює для застосування на підприємствах, в установах, та організаціях, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), перелік видів та мінімальних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників згідно з Територіальною та галузевими угодами.

2.2.40. Постійно здійснює моніторинг у сфері нормування праці, забезпечує розробку, перегляд, доповнення та затверджує норми праці у відповідності із сучасним рівнем техніки, технології виробництва та праці, узагальнює і поширює передовий досвід у цьому напрямі.

2.2.41. Забезпечує умови для здійснення профспілками громадського контролю за додержанням законодавства про працю на підприємствах області відповідно до законодавства України, у тому числі безперешкодного доступу інспекторів праці, профспілок, компетентних посадових осіб до робочих місць та відповідних документів.

2.2.42. Встановлює в колективних договорах конкретні терміни виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів. Розмір виплаченої заробітної плати (авансу) за відповідну частину відпрацьованого місяця не може бути меншим 40% посадового окладу (тарифної ставки) працівника.

2.2.43. Передбачає у колективних договорах конкретні зобов’язання щодо термінів погашення заборгованості з виплати заробітної плати у разі її виникнення.

2.2.44. При укладенні (погодженні) контрактів з керівниками підприємств та організацій передбачає їх персональну відповідальність за несвоєчасність виплати заробітної плати, невиконання зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, стан нормування праці та охорони праці на підприємстві (в організації).

2.2.45. У разі затримки виплати працівникам заробітної плати надає на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно до статті 45 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, а на вимогу працівника – відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України „Про оплату праці”.

2.2.46. Забезпечує на підприємствах, в установах та організаціях нарахування і виплату індексації заробітної плати працівникам, а у разі несвоєчасної виплати заробітної плати – компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати, згідно з чинним законодавством.

2.2.47. Забезпечує зростання темпів реальної заробітної плати відповідно до темпів зростання обсягів виробництва та продуктивності праці, сприяє ефективному використанню фонду робочого часу.

2.2.48. Спрямовує кошти підприємств та організацій, що вивільняються в результаті зменшення податкового навантаження, на підвищення заробітної плати з визначенням у колективному договорі частки цієї суми коштів.

2.2.49. На підставі письмових заяв працівників-членів профспілок та згідно з умовами колективних договорів щомісяця та безкоштовно утримує із заробітної плати і своєчасно та у повному обсязі перераховує утримані суми профспілкових внесків на рахунки первинних профспілкових організацій і не допускає виникнення кредиторської заборгованості.

2.2.50. Сприяє створенню комісій з трудових спорів на підприємствах з кількістю працюючих 15 і більше осіб та підвищенню ефективності їх роботи відповідно до ст. 223 Кодексу законів про працю України.

2.2.51. При реорганізації, реструктуризації чи ліквідації будь-якого суб’єкту господарської діяльності визначає орган, що має нести відповідальність за борги з виплати заробітної плати: чи то правонаступник, чи орган, який прийняв рішення про реорганізацію, реструктуризацію чи ліквідацію підприємства, установи та організації.

2.2.52. Для працівників підприємств, виробництв, цехів та інших підрозділів, які виконують роботи (надають послуги) невластиві основній діяльності галузі, умови оплати праці встановлює в колективних договорах з дотриманням гарантій, визначених для тих галузей, до яких вони належать за характером діяльності (виробництва).

2.2.53. Усі зміни систем і норм оплати праці погоджує з профспілками відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

Облпрофрада:

2.2.54. Забезпечує захист трудових і соціально-економічних прав працівників шляхом здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та про оплату праці, у тому числі за виконанням вимог Конвенції Міжнародної організації праці № 95 „Про захист заробітної плати”, ратифікованої Україною 04.08.1961, та зобов’язань за колективними договорами, вживає заходів щодо усунення виявлених порушень.

2.2.55. Разом з Головним управлінням Держпраці у Київській області проводить перевірки підприємств, на яких порушені строки виплати заробітної плати, не виконуються графіки погашення заборгованості, в межах своєї компетенції вживає заходи щодо усунення порушень.

2.2.56. Застосовує повноваження,  передбачені ст.45 Кодексу законів про працю України, щодо розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю.

2.2.57. Надає допомогу організаціям профспілок у підборі профспілкових активістів для виконання ними функцій громадського контролю.

2.2.58. Здійснює контроль за виконанням заходів з погашення заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат.

2.2.59. Ініціює в установленому законом порядку та відповідно до умов, передбачених Генеральною, територіальною, галузевими угодами та колективними договорами, розірвання контрактів із керівниками підприємств, з вини яких допущено порушення законодавства про оплату праці, у тому числі невиконання графіку погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

2.2.60. Аналізує стан укладення та реєстрацію колективних договорів, виконання їх зобов’язань.

2.2.61. З метою поширення передового досвіду в сфері колективно-договірного регулювання організовує проведення обласного конкурсу на кращий колективний договір відповідно до Положення про нього.

2.2.62. Надає роз’яснення працівникам підприємств, установ, організацій щодо порядку погашення боргів із заробітної плати та інших виплат, а також негативних наслідків застосування нестандартних форм зайнятості та оплати праці.

2.2.63. Здійснює заходи щодо підвищення рівня правової освіти найманих працівників регіону з питань колективного захисту їх трудових прав та інтересів, у тому числі з питань оплати праці. Інформує трудові колективи і профактив щодо змін у законодавстві про оплату праці.

2.2.64. З метою колективного захисту трудових прав та інтересів працівників у межах правового поля та стабілізації стану соціально-трудових відносин у регіоні звертається до відділення Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області.

2.2.65. Надає методичну допомогу при розробці розділу з оплати праці колективного договору, проводить навчання голів профкомів підприємств і організацій області з цих питань.

2.2.66. Ініціює встановлення для застосування на підприємствах, в установах та організаціях області переліку видів та мінімальних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників згідно з Територіальною та галузевими угодами.

2.2.67. Надає безкоштовну методичну консультаційно-правову допомогу працівникам – членам профспілок з питань оплати праці, у тому числі щодо  складання позовів для захисту їх прав та інтересів у сфері оплати праці.

2.2.68. Захищає інтереси найманих працівників підприємств, установ, організацій щодо дотримання чинного законодавства з питань оплати праці, розв’язання індивідуальних та колективних трудових спорів.

2.2.69. Надає допомогу членам профспілок з питань оплати праці, сплати податків та відрахувань, при необхідності захищає їх права у судах.

2.2.70. Проводить моніторинг стану реалізації в регіоні законодавства з питань оплати праці.

2.2.71. Бере участь у роботі обласної, міських і районних комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків та запобігання неплатоспроможності.

2.3. У сфері охорони праці, здоров’я і навколишнього середовища

         Розглядаючи питання охорони праці та здоров’я в якості пріоритетних напрямів співпраці, Сторони домовились:

2.3.1. Забезпечити реалізацію прав і гарантій працюючих відповідно до законодавства про охорону праці шляхом:

– відновлення здоров’я і працездатності потерпілих від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;
– координації роботи з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці суб’єктами господарювання;
– формування в свідомості працівників позитивного ставлення до культури безпеки праці;
– вивчення, узагальнення й поширення досвіду роботи в сфері охорони праці та здоров’я кращих підприємств;
– сприяння проведенню та впровадженню наукових досліджень, спрямованих на розвиток охорони праці;
– підвищення ролі колдоговірної роботи в забезпеченні належного рівня охорони праці.

2.3.2. Створювати належні умови праці на підприємствах, в установах та організаціях області всіх форм власності, забезпечувати повне та якісне виконання законодавчих і нормативних документів з питань охорони праці та здоров’я працюючих.

2.3.3. Сприяти забезпеченню роботи на підприємствах області служб з нагляду за безпечною експлуатацією виробничих будівель і споруд та інженерних мереж.

2.3.4. Систематично аналізувати і висвітлювати у засобах масової інформації питання охорони праці, екологічної безпеки, матеріали розслідувань нещасних випадків та причини аварій, порушень гігієни, безпеки праці та виробничого середовища та заслуховувати керівників підприємств, де допущено зростання виробничого травматизму.

2.3.5. Забезпечити виконання Закону України “Про охорону праці”,   організовувати навчання керівників усіх рівнів, профспілкового активу з питань охорони праці та навколишнього природного середовища.

2.3.6. Забезпечити щорічне проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці з метою привернення уваги до питань охорони праці, зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності в області.

2.3.7. Забезпечити систематичне підвищення рівня обізнаності працюючих з проблемами, пов’язаними з ВІЛ/СНІДом, його впливом на здоров’я та економіку, а також ефективність профілактичних заходів.

2.3.8. Сприяти включенню в колективні договори підприємств, установ, організацій:

– заходів щодо реалізації встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці;
– надання щорічних додаткових відпусток працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими та важкими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці та пропорційно відпрацьованому часу зайнятості в цих умовах, за особливий характер праці – пропорційно часу зайнятості в цих умовах;
– фінансування заходів з питань охорони праці на підприємствах, установах та організаціях;
– проведення обов’язкових щорічних профілактичних оглядів працівників з метою раннього виявлення та надання працівникам допомоги в разі необхідності лікування онкозахворювань.

2.3.9. Надавати юридичну, методичну і практичну допомогу працюючим та профспілковим комітетам з питань відшкодування шкоди і сплати страхових виплат у разі ушкодження їхнього здоров’я на виробництві.

2.3.10. Здійснювати контроль за забезпеченням працюючих лікувально-профілактичним харчуванням, миючими засобами, наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством.

2.3.11. Сприяти реалізації Програми охорони довкілля та раціональне використання природних ресурсів Київської області.

Облдержадміністрація:

2.3.12. Забезпечує виконання Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у Київській області на відповідний рік.

2.3.13. Кожного півріччя проводить аналіз обставин і причин виробничого травматизму на підприємствах, установах та організаціях області та інформує облпрофраду про вжиті заходи щодо їхнього усунення.

2.3.14. В межах повноважень та відповідно до законодавства вживає заходи щодо соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

2.3.15. Разом з профспілками та роботодавцями бере участь у комплексних перевірках стану охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях, що проводяться уповноваженими державними органами.

2.3.16. Сприяє організації проведення навчання і перевірки знань посадових осіб підприємств, установ і організацій області, що входять до сфери її управління, з питань охорони праці.

2.3.17. Вживає заходи щодо економічного стимулювання роботодавців, які підвищують якість охорони та безпеки праці, не допускають аварій та нещасних випадків.

2.3.18. Забезпечує виконання основ законодавства України про охорону здоров’я, як пріоритетної галузі, через систему місцевих органів виконавчої влади передбачає виділення бюджетних асигнувань на розвиток охорони здоров’я в науково-обґрунтованих нормах, відповідно до основ законодавства України про охорону здоров’я.

2.3.19. З метою соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, та відповідно до пункту 4 статті 24 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” забезпечує на підприємствах, в установах, організаціях, що утримуються за рахунок бюджету, фінансування та якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці у передбачені законодавством терміни.

2.3.20. Вживає заходи щодо поліпшення умов праці, побуту на виробництві та приведення їх у відповідність до санітарно-гігієнічних норм на підприємствах, що входять до сфери її управління.

2.3.21. Сприяє проведенню обов’язкових щорічних безоплатних медичних оглядів окремих категорій працівників та неповнолітніх, а також працівників установ та закладів освіти і науки, студентів, учнів професійно-технічних закладів, медичних працівників, працівників культури і спорту.

2.3.22. Проводить роботу з поліпшення санітарного та епідемічного стану в області.

2.3.23. Включає до складу тарифікаційних та атестаційних комісій представників виборних органів галузевої профспілки.

2.3.24. Сприяє бюджетним установам, що утримуються за кошти обласного бюджету, щодо спрямування видатків на охорону праці відповідно до статті 19 Закону України „ Про охорону праці”.

2.3.25. Проводить моніторинг стану виробничого травматизму на підприємствах, в установах, організаціях, у тому числі і травматизму, непов’язаного з виробництвом, та інформує Сторони Угоди про його результати.

 Обласне об’єднання організацій роботодавців:

2.3.29. Бере участь у розробці та реалізації програм з питань охорони праці в області.

2.3.30. Створює безпечні і здорові умови праці, забезпечує працівників санітарно-побутовими приміщеннями, засобами колективного та індивідуального захисту згідно з чинними нормативами. Вживає заходи з профілактики виробничого травматизму та профзахворювань.

2.3.31. Проводить перевірки стану охорони праці та виконує вимоги чинного законодавства щодо соціального захисту прав та інтересів працівників, які працюють у шкідливих умовах.

2.3.32. Забезпечує виконання комплексних заходів, передбачених колективними договорами, стосовно приведення існуючого рівня безпеки праці до відповідних нормативів.

2.3.33. Створює служби охорони праці та призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення питань охорони праці, затверджує інструкції про їхні обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, здійснює контроль за  їх додержанням.

2.3.34. Забезпечує впровадження ефективної системи управління з питань охорони праці на виробництві.

2.3.35. Забезпечує організацію проведення щорічних медичних оглядів працівників, які зайняті на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, згідно із ст.17 Закону України „Про охорону праці” та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 № 846/14113.

2.3.36. Сприяє виконанню статті 19 Закону України „Про охорону праці” щодо використання коштів на охорону праці не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

2.3.37. Здійснює контроль та аналізує стан охорони праці, аварійності та травматизму на підприємствах, в організаціях і установах. За результатами аналізу розробляє разом з профспілками заходи, спрямовані на поліпшення умов та охорони праці.

2.3.38. Здійснює постійний контроль за додержанням працівниками вимог технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів індивідуального та колективного захисту. Забезпечує вивільнення із експлуатації будівель і споруд, що знаходяться в аварійному стані, машин, механізмів, транспортних засобів, які не відповідають нормативним актам про охорону праці, робочих місць, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

2.3.39. Забезпечує здійснення заходів з охорони праці на робочих місцях, де зайняті жінки, неповнолітні та інваліди.

2.3.40. Передбачає в колективних договорах, угодах зобов’язання щодо впровадження у виробництво прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, позитивного досвіду з охорони праці з метою створення здорових і безпечних умов праці.

2.3.41. Забезпечує виконання виробничих завдань, особливо здійснення робіт підвищеної небезпеки, із суворим дотриманням вимог технологічних та посадових інструкцій, а також нормативно-правових актів з охорони праці.

2.3.42. Здійснює моральне та матеріальне заохочення працівників, які надають пропозиції та сприяють поліпшенню стану безпеки праці, та вносить відповідні доповнення у Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

2.3.43. Забезпечує  формування нормативно-правової бази з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та її актуалізацію відносно виду економічної діяльності та штатного розпису підприємства.

2.3.44. Проводить атестацію робочих місць за умовами праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживає за її підсумками заходів щодо усунення шкідливих для здоров’я виробничих факторів, визначає пільги і компенсації працівникам за роботу в несприятливих умовах.

2.3.45. Не допускає приховування нещасних випадків на виробництві (у тому числі із смертельними наслідками), сприяє своєчасному розслідуванню та належному обліку.

2.3.46. Пропагує в середовищі роботодавців недопущення дискримінації та стигматизації ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД і туберкульоз та забезпечення їх соціальних гарантій.

2.3.47. Вживає заходи реагування в разі обмеження прав осіб, які постраждали на виробництві, та членів їх сімей в частині своєчасної та повної виплати належних сум з відшкодування завданих збитків.

2.3.48. Створює необхідні умови для роботи громадських структур, технічних інспекторів праці профспілок, уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

Облпрофрада:

2.3.49. Здійснює громадський контроль за реалізацією прав та інтересів працівників у сфері охорони праці.

2.3.50. Контролює на підприємствах, в організаціях  впровадження заходів щодо поліпшення умов праці й побуту трудящих, медико-санітарного обслуговування, своєчасного  проведення медичних оглядів працюючих.

2.3.51. Інформує трудові колективи і профактив про зміни в законодавстві про охорону праці.

2.3.52. Направляє висновки органам з розгляду трудових спорів у випадках відмови роботодавця щодо складання акту про нещасний випадок чи профзахворювання, незгоди з причинами випадку, відмови від роботи у несприятливих умовах праці.

2.3.5З. Здійснює контроль за правильністю та обґрунтованістю встановлення вини постраждалих і загиблих на виробництві та розмірів відшкодування шкоди.

2.3.54. Домагається внесення в колективні договори та угоди заходів з попередження поширення епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі.

2.3.55. Разом із юридичними службами надає працівникам безкоштовну правову допомогу з питань охорони праці, відшкодування шкоди, заподіяної професійним захворюванням та каліцтвом. У необхідних випадках представляє їх інтереси в органах, що розглядають трудові спори  (конфлікти) з цих питань.

2.3.56. Надає допомогу профспілковим комітетам, громадським інспекторам з охорони праці у вивченні нормативних актів з питань охорони праці.

2.3.57. Забезпечує контроль за створенням здорових і безпечних умов праці для оздоровлення і відпочинку дітей у дитячих оздоровчих закладах.

2.3.58. Надає методичну та практичну допомогу профкомам підприємств, організацій, установ у формуванні розділів з охорони праці та здоров’я колективних договорів та програм комплексних заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємстві.

2.3.59.  Здійснює контроль за цільовим використанням передбачених колективними договорами коштів на проведення заходів з охорони праці.

2.3.60. Забезпечує участь представників профспілок з питань охорони праці в роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань та в комплексних перевірках стану умов і безпеки праці, що організовують державні органи управління і нагляду за охороною праці.

2.3.61. Разом з Головним управлінням Держпраці у Київській області проводить перевірки стану охорони праці окремих підприємств та організацій незалежно від форм власності, де погіршилися умови праці, у межах своїх повноважень.

2.3.62. Здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства України щодо відшкодування шкоди, заподіяної працівникам ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових обов’язків.

2.3.63. Надає допомогу у створенні комісій з охорони праці у профспілкових організаціях підприємств, що здійснюють громадський контроль за додержанням роботодавцем вимог законів та інших нормативно – правових актів з охорони праці, захищають права та інтереси членів профспілок.

2.3.64. Здійснює громадський контроль за додержанням власником законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов для працівників та забезпеченням засобами індивідуального та колективного захисту. Проводить роз’яснювальну роботу серед працівників про надані їм права Законами України „Про охорону праці” та „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

2.3.65. Здійснює громадський контроль за атестацією робочих місць та своєчасним оформленням пільгових пенсій працівникам, які працюють в шкідливих і важких умовах праці.

2.3.66. Домагається від роботодавців через колективні договори створення або розширення методичного оснащення кабінетів з охорони праці.

2.4. У сфері забезпечення зайнятості, збереження та розвитку трудового потенціалу і соціального захисту населення від безробіття

 Сторони домовились:

2.4.1. Забезпечити продуктивну зайнятість населення, спрямовану на підвищення життєвого рівня за рахунок залучення внутрішніх та іноземних інвестицій, кредитів, коштів підприємств.

2.4.2. Вживати заходи щодо недопущення необґрунтованого масового вивільнення працівників з урахуванням особливостей, визначених Законом України „Про зайнятість населення”.

2.4.3. Сприяти включенню до колективних договорів заходів щодо:

– створення та збереження кількості робочих місць;
– умов скорочення непродуктивних втрат робочого часу;
– умов стабілізації зайнятості (скорочення плинності кадрів);
– зобов’язань щодо опрацювання питань фінансування витрат на підвищення кваліфікації персоналу та граничні періоди обов’язкового підвищення кваліфікації в навчальних закладах і на виробництві (не рідше одного разу на 5 років);
– працевлаштування інвалідів та створення для них належних умов праці;
– підтримки осіб передпенсійного віку та жінок, які мають двох і більше дітей, одиноких матерів, які мають дітей віком до 14 років, або дітей-інвалідів;
– проведення робіт по створенню на підприємствах, в установах та організаціях сприятливих економічних та соціальних умов для молоді, захисту від безробіття, забезпечення гарантій щодо професійного навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки, посилення мотивації до трудової активності.

2.4.4. Щороку здійснювати заходи активної політики зайнятості для незайнятого населення та безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості.

2.4.5. Сприяти запровадженню системи роботи з випускниками шкіл, студентами навчальних закладів з метою підвищення престижу робітничих професій та інженерних спеціальностей.

2.4.6. Забезпечити максимальне наближення підготовки майбутніх робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою до вимог виробництва, оновлення матеріально-технічної бази вищих професійно-технічних навчальних закладів.

2.4.7. Поширювати найкращий досвід організації виробничої практики з метою пришвидшення   професійної адаптації молодих працівників на робочих місцях. Сприяти розширенню  співпраці підприємств, установ та організацій з професійно-технічними навчальними закладами щодо підготовки  кадрів на договірних умовах.

Облдержадміністрація:

2.4.8. Щороку за участю роботодавців та профспілок розробляє і реалізує Програму зайнятості населення області, де передбачає:

– сприяння удосконаленню системи освіти та професійній інтеграції дорослого населення;
– розроблення методологічних підходів до прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці в регіоні;
– участь у формуванні потреби на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням попиту ринку праці в області;
– стале скорочення нелегальної та тіньової зайнятості населення в регіоні, виявлення та усунення тіньових схем в трудових відносинах;
– підвищення престижності робітничих професій;
– сприяння організації навчання інтегрованим професіям;
– сприяння формуванню та реалізації ефективної державної політики в регіоні у сфері трудової міграції;
– розширення сфери застосування праці у сільській місцевості, в тому числі за рахунок розвитку фермерства, мережі сільськогосподарських виробничих і обслуговуючих кооперативів для забезпечення заготівлі, збереження, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, сімейного бізнесу, екологічного (зеленого) туризму, економічного стимулювання роботодавців, які створюють робочі місця у сільській місцевості;
– щорічне розширення сфери зайнятості населення на вільні та новоутворені робочі місця з належними умовами та гідною оплатою праці;
– підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом направлення на професійне навчання відповідно  до потреб ринку праці;
– охоплення профорієнтаційними послугами до 90% з числа незайнятих громадян.

2.4.9. Сприяє створенню умов для підвищення рівня зайнятості населення в пріоритетних галузях виробництва та сільській місцевості регіону.

2.4.10. Вживає заходів щодо недопущення зниження сумарної чисельності зайнятих в усіх сферах економічної діяльності.

2.4.11. З метою підвищення престижу робочих професій та орієнтації молоді на отримання професій, що мають попит на ринку праці, організовує ярмарки вакансій та професій, Днів відкритих дверей, презентації робочих професій у містах і районах області.

2.4.12. На засіданнях Київської обласної територіальної тристоронньої соціально-економічної ради інформує Сторони про виконання Програми зайнятості населення Київської області, на відповідний рік, та стан ринку праці області, у разі необхідності надає їм інформаційно-аналітичні матеріали.

2.4.13. Сприяє працевлаштуванню молоді на нові робочі місця.

2.4.14. Сприяє працевлаштуванню молодих спеціалістів державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями.

2.4.15. Здійснює заходи щодо сприяння забезпечення молоді першим робочим місцем, стимулює створення роботодавцями додаткових робочих місць для молоді.

2.4.16. Рекомендує під час укладення колективних договорів визначати критерії масового вивільнення працівників та порядок проведення такого вивільнення.

2.4.17. Здійснює заходи по посиленню мотивації населення до легальної зайнятості та підвищення державних гарантій в оплаті праці, зокрема шляхом проведення на постійній основі інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо переваг легальних трудових відносин.

2.4.18. Спільно з уповноваженими органами виконавчої влади вживає заходи щодо запобігання та виявлення нелегального найму працівників, недопущення застосування нестандартних форм зайнятості, що суперечать законодавству України.

2.4.19. Аналізує діяльність суб’єктів господарської діяльності, що надають в регіоні посередницькі послуги з метою працевлаштування громадян, у тому числі за кордоном.

2.4.20. Вживає дієвих заходів щодо активізації роботи комісій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань легалізації зайнятості та заробітної плати.

2.4.21. Сприяє підтримці підприємств сектору громадського обслуговування з метою надання населенню якісних та доступних громадських послуг, розвитку інфраструктури населених пунктів у сільській місцевості.

Обласне об’єднання організацій роботодавців:

2.4.22. Сприяє виконанню Програми зайнятості населення Київської області.

2.4.23. Забезпечує запровадження на підприємствах області програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу.

2.4.24. Бере участь у прогнозуванні потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці в регіоні та організації навчання працівників інтегрованим професіям і підвищенні престижності робітничих професій.

2.4.25. Сприяє:

– збалансуванню попиту і пропозиції робочої сили на підприємствах та організаціях області шляхом ефективного використання робочої сили, створення нових та збереження діючих робочих місць, запобігає масовому безробіттю;
– скороченню нелегальної та тіньової зайнятості населення в регіоні, реалізації ефективної політики у сфері трудової міграції;
– недопущенню поширення на підприємствах нетипових форм зайнятості;
– розширенню сфери застосування праці у сільській місцевості, у тому числі за рахунок розвитку сімейного бізнесу, зеленого туризму, сільських кооперативів, фермерства тощо;
– відновленню наставництва та удосконаленню професійного навчання працівників безпосередньо на виробництві; проходженню студентами та учнями вищих і професійно-технічних навчальних закладів навчальної та виробничої практики на підприємствах, установах та організаціях, що входять до організацій роботодавців;
– переходу роботодавців до формування замовлень на підготовку робітничих кадрів за видами економічної діяльності та групами професій.

2.4.27. Щороку передбачає у колективних договорах виділення коштів на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів відповідно до потреб виробництва, що проводить не рідше одного разу на п’ять років.

2.4.28. Через колективні договори рекомендує роботодавцям області:

– визначати обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва та вимог актів законодавства у цій сфері;
– виділяти кошти (не менше 3 відсотків фонду оплати праці звітного періоду)  на професійну підготовку або перепідготовку робочих кадрів згідно з законодавством;
– передбачати заходи для підтримки молодих спеціалістів.

2.4.29. Забезпечує додержання квот робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не можуть на рівних конкурувати на ринку праці.

2.4.30. Приймає рішення про зміни в організації виробництва і праці, що зможуть призвести до скорочення чисельності працівників, після попередніх консультацій з профспілковими органами не пізніше ніж за три місяці до внесення змін, з їх економічним обґрунтуванням, а також з запланованими заходами щодо забезпечення зайнятості працівників, які вивільняються.

2.4.31. У разі невідворотності масових вивільнень рекомендує керівникам підприємств області спільно з профспілками розробляти заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню.

2.4.32. В межах повноважень здійснює контроль за своєчасністю перерахунків внесків відповідно до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

2.4.33. Узгоджує розвиток ринку освітніх послуг з реальними потребами кадрового забезпечення регіонального ринку праці на середньо та довгостроковий періоди.

2.4.34. Бере участь в організації та проведенні обласного конкурсу на звання „Кращий роботодавець року”.

2.4.35. Сприяє налагодженню тісної співпраці роботодавців з навчальними закладами з метою підготовки якісних фахівців згідно із сучасними потребами на ринку праці, а саме:

– організації підготовки кадрів;
– організації практики для учнів та студентів;
– проведення профорієнтаційних заходів.

2.4.36. Сприяє роботодавцям в організації та проведенні виробничого навчання та виробничої практики для учнів закладів професійно-технічної освіти та студентів вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів між підприємствами та навчальними закладами. Поширює в середовищі роботодавців інноваційні форми та передовий досвід з організації виробничого навчання.

2.4.37. Здійснює моніторинг відносно своєчасного надання роботодавцями інформації територіальному органу центральних органів виконавчої влади в області, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції облдержадміністрації, про потребу в працівниках та про наявність вакансій, а також про можливе зупинення (скорочення) виробництва.

2.4.38. При вивільненні працівників у зв’язку із змінами в  організації виробництва і праці забезпечує надання їм пільг та компенсацій,  передбачених діючим законодавством і колективними договорами. Вивільнення працівників проводить із дотриманням вимог ст.116 КЗпП України.

2.4.39. Разом із профспілковими об’єднаннями, комітетами забезпечує наявність у колективних договорах, угодах заходів, спрямованих на збільшення обсягів робіт, чисельності робочих місць, перепідготовку вивільнених працівників, надання їм пільг і компенсацій понад установлені законодавством норми, збереження за вивільнюваними працівниками черги на житло протягом трьох років після вивільнення, а також права на користування гуртожитками, дитячими дошкільними  закладами та оздоровчими таборами і  передбачає фінансування цих заходів.

2.4.40. Сприяє в організації оплачуваних громадських робіт та залученні на ці роботи незайнятих та безробітних громадян.

Облпрофрада:

2.4.41. Бере участь у розробленні обласних Програм зайнятості населення та сприяє їх реалізації.

2.4.42. Ініціює включення у колективні договори заходів щодо створення нових робочих місць, обсягів професійного навчання працівників і загальних витрат коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва та вимог законодавчих актів у цій сфері.

2.4.43. Спільно з державними органами здійснює постійний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість, вживає заходи щодо усунення порушень трудового законодавства під час звільнення працівників, сприяє ліквідації нелегальної і тіньової зайнятості населення.

2.4.44. Сприяє забезпеченню додержання трудової дисципліни на підприємствах, в організаціях та установах, що перебувають у сфері дії суб’єктів Угоди.

2.4.45. Бере участь в організації професійної підготовки та перепідготовки працівників з урахуванням потреб та прогнозів розвитку ринку праці в регіоні.

2.4.46. У межах повноважень сприяє:

– недопущенню поширення на суб’єктах господарювання, що перебувають у сфері дії Сторін, нетипових форм зайнятості;
– запобіганню масовим вивільненням працівників на підприємствах, в установах та організаціях області згідно з критеріями масових вивільнень.

2.4.47. Вносить, у разі потреби, пропозиції відповідним органам виконавчої влади та роботодавцям про перенесення строків, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з масовим вивільненням працівників, які є  обов’язковими для розгляду. Шляхом проведення зі Сторонами консультацій і спільних заходів сприяє забезпеченню зайнятості працівників, які підлягають вивільненню.

2.4.48. Надає членам профспілок безкоштовну правову допомогу, консультації з питань зайнятості, у разі необхідності захищає їх права у державних органах і судах. Проводить у трудових колективах підприємств, установ та організацій навчання щодо застосування норм чинного законодавства про зайнятість населення. Оперативно доводить до відома профспілкових організацій нормативно-правові документи з питань зайнятості, відомості щодо становища на ринку праці.

2.4.49. Вживає заходів щодо усунення порушень законодавства про працю роботодавцями при вивільненні працівників, у необхідних випадках представляє їх інтереси в органах, що розглядають трудові спори.

2.4.50. Здійснює контроль за процесом розпродажу майна підприємств-банкрутів із метою забезпечення першочергових виплат заробітної плати вивільненим працівникам.

2.5. У сфері забезпечення соціальних гарантій

З метою соціального захисту населення Сторони домовились:

2.5.1. Забезпечити дотримання чинного законодавства у сфері соціальних гарантій і соціального захисту населення, а саме: пенсійного забезпечення, соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни, малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми, спрямованого на підвищення життєвого рівня населення та забезпечення  державних соціальних гарантій.  

2.5.2. Не допускати скорочення обсягів фінансування закладів охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, відпочинку та дозвілля (особливо в сільській місцевості), та здійснювати їх утримання в межах коштів, передбачених для їх функціонування у відповідних бюджетах.

2.5.3. Створювати умови для повноцінного відпочинку та санаторно-курортного лікування працюючих і членів їх сімей за рахунок різних джерел фінансування.

2.5.4. Не допускати перепрофілювання діючих об’єктів соціального призначення: санаторіїв-профілакторіїв, баз відпочинку, навчально-виховних установ, дитячих та молодіжних оздоровчих таборів і клубів у навчальних закладах.

2.5.5. Не допускати:

реорганізації та ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності без згоди територіальних громад;
– ліквідації та реорганізації державних професійно-технічних навчальних закладів без погодження з обласними органами управління освітою, роботодавцями, територіальними громадами.

2.5.6. Під час укладення колективних договорів, виходячи з реальних фінансових можливостей, передбачати зобов’язання щодо соціального захисту ветеранів праці та війни, які працювали на підприємствах, надання відповідної допомоги та фінансової підтримки ветеранським організаціям підприємств, установ та організацій.

2.5.7. Проводити узгоджені дії щодо стабілізації цін на споживчі товари та послуги першої необхідності, комунальні послуги. Встановлювати систематичний контроль за правильністю застосування тарифів на послуги природних монополій: житлово-комунального господарства, громадського транспорту, зв’язку.

Облдержадміністрація:

2.5.8. Забезпечує реалізацію в області основних напрямів соціальної політики держави, направлених на підвищення життєвого  рівня населення та реалізацію державних соціальних гарантій.

2.5.9. Спільно зі Сторонами здійснює підготовку та опрацювання проектів рішень з державного регулювання цін і тарифів в регіоні.

2.5.10. Відповідно до обґрунтування контролює оптимізацію мережі закладів освіти, медицини, культури, інших об’єктів соціально-культурного   призначення, з урахуванням фінансового ресурсу місцевих бюджетів.

2.5.11. Рекомендує органам місцевого самоврядування сприяти молодіжному житловому будівництву та індивідуальному житловому будівництву, залучати на зазначені цілі різноманітні джерела фінансування відповідно до чинного законодавства.

2.5.12. Сприяє залученню та розширенню інвестицій в будівництво житла на селі за програмою „Власний дім”.

2.5.13. Проводить консультації зі Сторонами перед прийняттям на державному (обласному) рівні рішень щодо реформування в галузях бюджетної сфери з метою забезпечення трудових і соціальних гарантій працівників.

2.5.14. Передбачає в обласному бюджеті фінансування у повному обсязі видатків за спожиті бюджетними установами обласної комунальної власності теплову та електричну енергію, природний газ, водопостачання і водовідведення та інші житлово-комунальні послуги у поточному періоді з урахуванням погашення заборгованості із зазначених виплат за минулі роки.

2.5.15. Рекомендує органам місцевого самоврядування здійснювати впровадження економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги з одночасним використанням всіх можливих резервів здешевлення вартості послуг та підвищення їх якості.

2.5.16. Рекомендує передбачати у відповідних бюджетах видатки на:

– безкоштовне оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей у дитячих позаміських, пришкільних, профільних оздоровчих таборах у період літніх канікул;
– матеріальну допомогу до дня Чорнобильської катастрофи дітям-інвалідам та дітям-сиротам області, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
– з метою здешевлення вартості харчування учнів загальноосвітніх шкіл згідно з чинним законодавством сприяти наданню підприємствам, що займаються організацією харчування школярів, у безкоштовне користування приміщень з енергопостачанням, освітленням, опаленням, холодною і гарячою водою, необхідним технологічним устаткуванням на підставі угод.

2.5.17. Рекомендує органам місцевого самоврядування при затвердженні бюджетів міст і районів   передбачати кошти:

– на виділення безвідсоткових (довгострокових) позик для будівництва або придбання житла працівникам бюджетної сфери;
– для організації безкоштовної освіти дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у позашкільних учбових закладах (дитячих школах естетичного виховання) сфери культури області, відповідно до ст. 26 Закону України „Про позашкільну освіту”;
– для надання додаткової соціальної допомоги студентам з числа сиріт і малозабезпечених сімей, молодим сім’ям, молодим фахівцям, багатодітним сім’ям, які такої допомоги потребують, у межах коштів, передбачених в місцевих бюджетах;
– на проведення вакцинації проти грипу декретованих груп населення, що найбільш контактують з інфікованими, та схильних до зараження і за епідпоказаннями;
– на забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей; дітей, які перебувають на диспансерному обліку, дітей-інвалідів, з дотриманням норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” (зі змінами та доповненнями);
– на оздоровлення медичних працівників установ охорони здоров’я у розмірі посадового окладу в межах фонду заробітної плати;
– для переводу працівників культури на повні ставки;
– на забезпечення пільг за користування житлом, опаленням та освітленням працівникам бюджетної сфери, що працюють у сільській місцевості відповідно до чинного законодавства;
– для забезпечення опаленням в осінньо-зимовий період будинків культури, клубів, бібліотек, музеїв, позашкільних навчальних закладів;
– на виконання державних програм соціального захисту населення щодо пільг ветеранам війни і праці, надання допомоги сім’ям з дітьми, проведення додаткових виплат населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок і в межах відповідних субвенцій з державного бюджету;
– на організацію та проведення оздоровлення і відпочинку дітей, підлітків, студентів в період канікул, їх медичне обслуговування під час оздоровчого періоду;
– на організацію безкоштовного харчування дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей  в установах та закладах освіти.

2.5.18. Регулює розміри торгівельних надбавок на дитяче харчування, лікарські засоби та вироби медичного призначення (відповідно до діючого переліку вказаної продукції, ціни на яку підлягають державному регулюванню), та продукцію, що реалізується підприємствами громадського харчування у загальноосвітніх школах для безкоштовного харчування учнів.

2.5.19. При формуванні місцевих бюджетів пропонує органам виконавчої влади передбачати видатки на місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів.

2.5.20. Забезпечує надання службового житла для фахівців бюджетних галузей відповідно до чинного законодавства.

2.5.21. Передбачає на період роботи дитячих оздоровчих таборів:

– безкоштовне проходження медоглядів дітей та обслуговуючого персоналу;
– супровід транспорту, що перевозить дітей до оздоровчих таборів відповідними службами поліції;
– контроль за якістю питної води, харчування;
– обстеження на наявність вибухонебезпечних речовин;
– дотримання правил пожежної безпеки.

2.5.22. При повідомній реєстрації територіальних угод, колективних договорів рекомендує включати до їх змісту положення щодо дотримання вимог статті 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, відрахування роботодавцями коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором і угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці, з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства.

2.5.23. Інформує Сторони Угоди про прийняття розпоряджень голови облдержадміністрації, інших нормативно-правових актів, що стосуються трудових відносин або соціального захисту громадян.

2.5.24. Враховує пропозиції Сторін соціального діалогу під час формування соціально спрямованих статей місцевих бюджетів всіх рівнів.

2.5.25. Передбачає під час формування проекту обласного бюджету асигнування на утримання і розвиток закладів охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, інтернатних закладів обласної комунальної власності та здійснює контроль їх фінансування.

2.5.26. Вживає заходи щодо ліквідації і недопущення заборгованості бюджетів всіх рівнів перед підприємствами житлово-комунального господарства за спожиті бюджетними установами комунальні послуги та надані населенню субсидії та пільги.

2.5.27. Забезпечує надання населенню області гарантованих видів безкоштовної медичної допомоги та пільг, передбачених чинним законодавством, виконання комплексних заходів щодо боротьби із захворюванням на туберкульоз.

2.5.28. Вживає заходи з метою розвитку та вдосконалення діючої системи транспортного обслуговування пасажирів через мережу автостанцій, підвищення якості обслуговування перевізниками, а також сприяє своєчасному і повному відшкодуванню їм витрат на перевезення пільгових категорій населення за рахунок відповідної субвенції.

2.5.29. Вживає заходи щодо відновлення та налагодження сфери побутового обслуговування в сільській місцевості.

2.5.30. Сприяє створенню спеціалізованих магазинів і відділів для продажу товарів  першої необхідності для малозабезпечених непрацездатних громадян, інвалідів I групи за соціально низькими цінами.

2.5.31. Встановлює граничні розміри оплати за послуги, що надаються ринками, продаж продовольчих і непродовольчих товарів та забезпечує контроль за їх дотриманням.

2.5.32. Вживає заходи для забезпечення розвитку дошкільної освіти.

2.5.33. Забезпечує регулярність автобусних маршрутів у сільській місцевості.

2.5.34. В межах повноважень сприяє додержанню законодавства про захист прав споживачів, сертифікації та якості харчових продуктів і продовольчої сировини, дотриманням належного санітарно-епідеміологічного стану в області.

2.5.35. Щороку під час формування обласного бюджету, в межах фінансових можливостей, передбачає кошти на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, проведення позашкільної роботи.

2.5.36. Вживає дієвих заходів для забезпечення своєчасної виплати пенсій, стипендій та допомог сім’ям з дітьми, індексації грошових доходів населення відповідно до чинного законодавства.

2.5.37. В межах передбачених бюджетних асигнувань забезпечує відпочинок та оздоровлення дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; талановитих та обдарованих дітей (переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад усіх рівнів, відмінників навчання); бездоглядних та безпритульних дітей; дітей-працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

2.5.38. Рекомендує органам місцевого самоврядування та іншим організаціям безкоштовно надавати службові приміщення для роботи районних, міських об’єднаних профспілкових комітетів.

2.5.39. Сприяє в організації  додаткових автобусних маршрутів у напрямках розташування колективних садів і городів у весняно-осінній період.

2.5.40. Разом із місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування сприяє у вирішенні питань щодо регулярного безоплатного підвезення педагогічних працівників у сільський місцевості до місця роботи і додому, а також безоплатного проїзду соціальних працівників територіальних центрів, що здійснюють поїздки при обслуговуванні одиноких та пристарілих категорій громадян.

 Обласне об’єднання організацій роботодавців:

2.5.41. Бере участь у реалізації всіх соціальних програмах, що здійснюються на території області.

2.5.42. Не допускає прийняття рішень про ліквідацію, перепрофілювання, передачу іншому власникові об’єктів соціальної інфраструктури, що належать підприємствам, без попереднього погодження з відповідними профспілковими органами.

2.5.43. Бере участь у підготовці та опрацюванні проектів рішень з державного регулювання цін і тарифів в регіоні.

2.5.44. Зобов’язується:

– у повному обсязі сплачувати до бюджету і цільових фондів обов’язкові соціальні платежі, передбачені чинним законодавством;
– проводити роботу щодо надання допомоги та збереження пільг ветеранам та інвалідам війни і праці, які раніше працювали на підприємствах, в установах та організаціях і перебувають на обліку профспілкових організацій, з поширенням на них пільг, визначених колективними договорами, а також жінкам, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми;
– організовувати гаряче харчування працівників на виробництві згідно з діючими нормативними актами.

2.5.45. Сприяє роботі поліклінік, оздоровчих пунктів, санаторіїв-профілакторіїв, оздоровчих баз, дитячих дошкільних закладів та об’єктів торговельно-побутового призначення, культури і спорту, що належать підприємствам.

Облпрофрада:

2.5.46. Бере участь у розробці та реалізації соціальних програм, що здійснюються на території області.

2.5.47. Здійснює контроль за дотриманням житлового законодавства, Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, законодавства про охорону здоров’я та нормативних актів і колективних договорів з питання соціального захисту громадян.

2.5.48. Бере участь у підготовці та опрацюванні проектів рішень з державного регулювання цін і тарифів в регіоні.

2.5.49. Надає безоплатну правову допомогу членам профспілок з питань законодавчих норм соціального захисту та механізму їх реалізації, захищає права членів профспілок шляхом представлення їх інтересів у судових та державних органах.

2.5.50. Рекомендує роботодавцям включати до колективних договорів заходи, що передбачають соціальний захист працівників підприємств та тих, які вийшли на пенсію, шляхом надання додаткової допомоги малозабезпеченим членам профспілок, одиноким пенсіонерам.

2.5.51. Бере участь в організації під час зимових канікул новорічно-різдвяних свят для дітей та учнівської молоді, у тому числі для дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дольову участь у межах можливостей профспілкового бюджету, у фінансуванні культурно-масових та спортивних заходів.

2.5.52. Сприяє через колективні договори участі підприємств та організацій у вирішенні житлових питань.

2.5.53. З метою зменшення батьківської доплати рекомендує роботодавцям та профспілковим організаціям області відшкодовувати, виходячи з їх фінансових можливостей, частину вартості путівок та проїзду до місця оздоровлення.

2.5.54. Домагається внесення у колективні договори зобов’язань щодо відповідальності сторін за збір і збереження інформації про роботу працівників на підприємстві, у тому числі зі шкідливими та важкими умовами праці, нараховану заробітну плату та сплачені страхові внески, а у разі ліквідації підприємства без правонаступника – передачі цих документів до Державного архіву, проведення у передбачені терміни атестації робочих місць за умовами праці.

2.5.55. Разом із роботодавцями вирішує питання соціального розвитку підприємств.

2.5.56. Організовує та проводить навчання профспілкового активу з питань соціально-економічного захисту працюючих та членів їх сімей.

 

2.6. У сфері задоволення соціально-культурних та духовних потреб населення

 Сторони домовились:

 2.6.1. Сприяти:

– розвитку соціально-культурних  та духовних потреб населення, забезпеченню ефективної діяльності культурних, спортивних, дитячих і молодіжних установ і організацій;
– розвитку фізкультурно-спортивного руху на Київщині, залученню до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об’єднаних у фізкультурно-спортивні товариства;
– залученню до занять народною творчістю працюючих і членів їх сімей на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при підприємствах, організаціях та установах незалежно від форми власності, використовуючи для цього всі можливі джерела фінансування.

2.6.2.  Спільними зусиллями Сторін забезпечувати відновлення здоров’я працівників та членів їх сімей, організацію літнього відпочинку і оздоровлення дітей, учнів, студентської молоді. Передбачати на ці цілі фінансування   коштів місцевих бюджетів, а також коштів підприємств.

2.6.3. Не допускати скорочення мережі оздоровчих таборів для дітей, учнівської та студентської молоді, позашкільних установ, закладів спорту, культури й мистецтва.

2.6.4. Сприяти відновленню роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що тимчасово припинили діяльність.

Облдержадміністрація:

2.6.5. Впроваджує у життя державні програми духовного відродження та здорового способу життя, забезпечує реалізацію державної молодіжної і сімейної політики, створює умови для загальнодоступного користування надбаннями національної та світової культури, розвитку всіх видів і жанрів самодіяльного мистецтва, масової фізичної культури і спорту.

2.6.6. Проводить роботу щодо збільшення в програмах соціально-економічного і культурного розвитку області частки капітальних вкладень на розвиток соціальної сфери, включаючи комунальне господарство, газифікацію, будівництво доріг, особливо у сільській місцевості.

2.6.7. Виділяє, в межах бюджетних асигнувань, передбачених бюджетом області, кошти для підтримки матеріально-технічної бази закладів культури. Забезпечує, за необхідністю, фінансування клубних, бібліотечних, музейних закладів в обсязі, що відповідають їх роботі в режимі повного робочого дня .

2.6.8. Сприяє виділенню коштів на комплектування фондів бібліотек області і передплати для них періодичних видань.

2.6.9. Забезпечує виконання обласних програм розвитку  фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, спорту вищих досягнень, збереження та удосконалення матеріально-технічної бази, підвищення якості функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл на відповідний рік.

2.6.10. Вживає заходи щодо посилення організаційної та фінансової підтримки оздоровчої роботи з дітьми, збереження та відновлення роботи дитячих оздоровчих закладів, забезпечення належних умов їх функціонування, максимального охоплення оздоровчими заходами дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”.

2.6.11. Рекомендує органам місцевого самоврядування   вирішувати питання щодо:

– забезпечення безоплатного перевезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місця навчання та із школи;
– встановлення пільг дитячим оздоровчим закладам з оплати комунально-побутових послуг та сплати місцевих податків і зборів з метою здешевлення вартості путівок.

2.6.12. Рекомендує органам місцевого самоврядування на належному рівні забезпечувати фінан­сування закладів фізичної культури і спорту в сільській місцевості.

2.6.13. Сприяє збереженню мережі підліткових клубів за місцем проживання та залученню до участі в них дітей соціально незахищених категорій.

Обласне об’єднання організацій роботодавців:

2.6.14. Вживає заходи щодо збереження об’єктів соціально-культурної сфери на підприємствах: дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, закладів культури, спорту, інших об’єктів. Забезпечує сприятливі умови для їх функціонування.

2.6.15. Надає, нарівні з працюючими, соціальні пільги і допомоги пенсіонерам, які працювали на цих підприємствах, інвалідам виробництва, а також жінкам, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною.

2.6.16. Вводить посади інструкторів-методистів з фізичної культури і спорту в штати підприємств і організацій усіх форм власності з чисельністю працюючих понад 500 осіб у містах та понад 200 осіб – у господарствах сільської місцевості.

2.6.17. Бере участь у реалізації регіональних програм соціально-культурного та духовного розвитку населення, частковому фінансуванню культурно-масових і фізкультурно-спортивних заходів, свят, спортивних змагань.

2.6.18. Здійснює, відповідно до статті 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором.

2.6.19. Створює умови для нормального функціонування соціально-культурних   об’єктів, що знаходяться на утриманні підприємств.

Облпрофрада:

2.6.20. Бере участь у реалізації державних та регіональних програм з питань освіти, культури, фізичної культури і спорту, організації оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку творчої самодіяльності трудящих, сприяє задоволенню соціально-культурних та духовних потреб працівників і членів їх сімей, забезпеченню ефективної діяльності культурно-освітніх, фізкультурно-спортивних дитячих та молодіжних закладів, установ і організацій.

2.6.21. Разом з членськими організаціями забезпечує проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи серед працюючих і членів їх сімей, виділяє кошти на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей.

2.6.22. Сприяє через угоди та колективні договори участі підприємств і організацій у створенні належних умов для проживання у гуртожитках, зміни їх статусу на житлові будинки для молодих сімей, організації та поліпшенні на виробництві харчування, торговельно-побутового обслуговування працюючих.

2.6.23. Разом з членськими організаціями забезпечує проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи серед працюючих і членів  їх сімей, виділяє кошти на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей.

2.6.24. Разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, організацій та установ забезпечує відкриття та функціонування дитячих закладів санаторного типу, позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, організовує в них та за межами області оздоровлення дітей та підлітків. Бере участь у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей.

2.6.25. Разом з членськими організаціями бере активну участь у:

– культурно-мистецьких і фізкультурно-спортивних заходах, що проводяться в області, в тому числі галузевих і міжгалузевих спартакіадах;
– всеукраїнських фестивалях художньої самодіяльності та народної творчості аматорських колективів;
– Всеукраїнській спартакіаді трудових колективів, легкоатлетичних кросах, змаганнях з окремих видів спорту, спартакіадах вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств „Україна”, „Колос” і „Спартак”.

2.6.26. Відстоює рівність прав жінок і чоловіків, розширення представництва жінок в органах державної влади, місцевого самоврядування,

2.6.27. На керівних посадах у сфері виробництва, в профспілкових органах та інших громадських організаціях. Бере участь у  Всеукраїнському конкурсі на кращого профспілкового лідера-жінку.

2.6.28. Проводить активну роз’яснювальну роботу серед працівників та членів їхніх сімей щодо шкідливості вживання наркотичних речовин та зловживання алкогольними напоями.

2.6.29. Передбачає включення питань щодо розвитку культури, фізичної культури і спорту, оздоровлення й відпочинку дітей, молодіжної та гендерної політики до колективних договорів, галузевих та територіальних угод.

2.6.30. Здійснює громадський контроль за дотриманням на підприємствах, в установах і організаціях чинного законодавства щодо забезпечення прав працівників на освіту, культурний розвиток, фізичну культуру і спорт, оздоровлення та відпочинок їх дітей, вносить пропозиції про удосконалення цієї роботи.

 2.7. У сфері оздоровлення дітей, матерів з дітьми, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕC

Облдержадміністрація:

2.7.1. Забезпечує виконання вимог законодавчих актів та заходів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.7.2. Забезпечує цільове використання коштів, виділених за державною програмою для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, надання пільг і компенсацій, що пов’язані зі станом здоров’я і є пріоритетними (пільгове забезпечення продуктами харчування, виплату компенсацій сім’ям з дітьми, пільгове медичне обслуговування та інше).

2.7.3. Згідно з чинним законодавством у першу чергу забезпечує санаторно-курортними путівками постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи дітей-інвалідів за медичними показаннями, дітей-сиріт і напівсиріт, дітей з хронічними захворюваннями та осіб, віднесених до категорії 1 і категорії 2 (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році), а також дітей-учасників АТО.

2.7.4. Сприяє соціальному захисту постраждалого населення в організації його оздоровлення, насамперед дітей, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС.

2.7.5. Вживає заходи щодо регулярного забезпечення медикаментами за пільговими рецептами для амбулаторного лікування населення, потерпілого від наслідків аварії на ЧАЕС, у лікувально-профілактичних закладах області.

2.7.6. Сприяє регулярній виплаті грошових допомог у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.7.7. Організовує спільно з райдержадміністраціями та міськвиконкомами безкоштовне харчування учнів у школах, що знаходяться на радіоактивно забруднених територіях області згідно з чинним законодавством.

2.8. У сфері молодіжної політики

Сторони домовились:

2.8.1. Сприяти задоволенню культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб молоді.

2.8.2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування надавати адресну одноразову допомогу молодим спеціалістам бюджетних галузей, а також студентам з малозабезпечених сімей, молодим сім’ям.

2.8.3. Розвивати систему професійної орієнтації і психологічної підтримки молоді, у тому числі професійної орієнтації учнів, підвищення її мотивації до трудової діяльності за професіями і спеціальностями, що затребувані на ринку праці.

2.8.4. Сприяти підвищенню конкурентоздатності молодих фахівців, випускників обласних вищих навчальних закладів на місцевих ринках праці.

2.8.5. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування передбачати кошти для санаторного лікування, оздоровлення молоді, зокрема студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів пільгових категорій, малозабезпечених молодих сімей, молодих інвалідів.

Облдержадміністрація:

2.8.6. Забезпечує реалізацію комплексної Програми підтримки та розвитку молоді Київської області на 2015-2020  роки „Молодь Київщини” (затверджена рішенням Київської обласної ради від 26.03.2015 № 915-47-VІ).

2.8.7. Забезпечує дотримання державних гарантій щодо надання випускникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням, першого робочого місця, відповідно до укладених договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці.

2.8.8. Виходячи з наявних можливостей, проводить реконструкції існуючих та будівництво нових муніципальних спортивних споруд для широкого залучення населення, в тому числі і молоді, до спорту та здорового способу життя.

2.8.9. При підготовці проекту  бюджету області на відповідний рік вишукує можливості щодо передбачення коштів для фінансування заходів з реалізації молодіжної політики, соціальних та творчих програм для молоді.

2.8.10. Сприяє збільшенню представництва молоді в органах влади, об’єднаннях профспілок і роботодавців.

2.8.11. Здійснює моніторинг з проблем молоді, сім’ї, материнства і дитинства. Результати моніторингу доводить до відома Сторін.

2.8.12. Впроваджує заходи шляхом реалізації обласних програм щодо попередження та профілактики асоціальних явищ: алкоголізму, наркоманії, поширення ВІЛ-СНІДу серед працюючої і студентської молоді та пропаганди здорового способу життя.

2.8.13. Вживає заходи щодо реалізації державної політики із залученням усіх можливих джерел фінансування для надання кредитів молоді на здобуття вищої освіти, проведення капітального та поточного ремонту студентських гуртожитків, забезпечення молоді житлом, підтримки учнів і студентів з числа сиріт, інвалідів, багатодітних та малозабезпечених сімей.

2.8.14. Передбачає в бюджетах на 2016 – 2020 роки асигнування:

– на фінансування харчування учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
– виплату оздоровчої грошової допомоги випускникам професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при працевлаштуванні;
– на оздоровлення учнів та студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
– на збільшення об’єму витрат на реалізацію обласної програми забезпечення молоді житлом.

Обласне об’єднання організацій роботодавців:

2.8.15. Рекомендує включати до колективних договорів підприємств, організацій питання щодо:

– виплати одноразової фінансової допомоги у розмірі не нижче середньої заробітної плати молодим працівникам із категорії дітей-сиріт, вперше прийнятих на роботу, робітникам, які повернулись в організацію після проходження строкової військової служби;
– надання безвідсоткових кредитів на придбання або оренду житла молодим спеціалістам;
– забезпечення службовим житлом або компенсацію витрат на оренду житла для молодих спеціалістів, які працевлаштовуються за направленням на строк не менше трьох років;
– проведення в організаціях конкурсів професійної майстерності „Кращий молодий робітник по професії”, „Кращий молодий спеціаліст”;
– включення розділів щодо молодіжної політики з передбаченням фінансової підтримки по роботі з молоддю по захисту соціально-трудових прав.

2.8.16. Створює умови для трудової та соціальної адаптації молодих працівників, можливості для підвищення їх кваліфікації, подальшого навчання, професійного та кар’єрного зростання.

2.8.17. Проводить для молоді, в тому числі школярів, „дні відкритих дверей”, профорієнтаційні екскурсії з метою ознайомлення з професіями, потрібними на ринку праці.

Облпрофрада:

2.8.18. Сприяє створенню молодіжних рад в первинних профспілкових організацій кожної галузі.

2.8.19. Проводить заходи щодо захисту трудових та соціально-економічних інтересів профспілкової молоді, аналізує і вносить пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері захисту соціальних прав і гарантій молоді.

2.8.20. Інформує молодих працівників щодо встановлених для них діючим законодавством, колективними договорами і угодами пільг та гарантій та створює сайти, сторінки молодіжних комісій, а також груп у соціальних мережах ВКонтакте, Facebook, Twitter.

2.8.21. Організовує переговори з роботодавцями про включення до колективних договорів, галузевих та інших угод зобов’язань з реалізації молодіжної політики, забезпечення гідної оплати і безпечних умов праці, соціальних пільг і гарантій молодим працівникам.

2.8.22. Залучає молодь до лав членів профспілок. Висвітлює заходи з реалізації молодіжної політики через засоби масової інформації профспілкових організацій, молодіжних телепрограм.

2.8.23. Залучає молодих працівників до участі в трудових змаганнях, конкурсах і оглядах, спортивних заходах, що проводяться у галузевих організаціях, на районному та обласному рівні.

2.8.24. Співпрацює та обмінюється досвідом з профспілками усіх рівнів, в тому числі з профспілками інших країн, щодо питань молодіжної проблематики, навчання, спортивних та культурних заходів.

2.8.25. Здійснює громадський контроль за працевлаштуванням молоді, створенням для неї належних умов для адаптації в трудових колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення її культурно-освітніх, оздоровчих та житлово-побутових потреб.

2.8.26. Інформує та ознайомлює студентську та робітничу молодь з їхніми обов’язками, правами, гарантіями на здобуття освіти, працевлаштування, працю, задоволення культурних, соціально-економічних, житлово-побутових, оздоровчих потреб шляхом видання інформаційно-довідкової літератури, проведення навчально-інформаційних та освітніх заходів, програм, проектів тощо.

  1. Соціальний діалог

Сторони, визнаючи соціальний діалог як загальновизнану форму співпраці органів виконавчої влади, профспілок і роботодавців на принципах рівноправного партнерства, з метою вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та для забезпечення подальшого розвитку і вдосконалення взаємовідносин між Сторонами, домовились:

3.1. Здійснювати соціальний діалог у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей, „круглих столів” з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

3.2. Проводити консультації та вносити узгоджені пропозиції в установленому порядку до органів законодавчої ініціативи перед прийняттям державних рішень щодо реформування в галузях бюджетної сфери та щодо змін законодавства, з метою забезпечення трудових і соціальних гарантій працівників у регіоні.

3.3. Проводити моніторинг виявлених гострих проблем на підприємствах, організаціях, установах області, що можуть стати причиною конфліктів, страйків. Своєчасно інформувати партнерів про наміри і дії з подолання конфліктних ситуацій в регіоні та залучати спеціалістів відділення Національної служби посередництва і примирення в області до врегулювання розбіжностей шляхом прийняття і реалізації компромісних рішень.

3.4. Здійснювати систематичне висвітлення в засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів соціальних партнерів.

3.5. Інформувати Сторони про проведення зборів, форумів, зустрічей, “круглих столів” та інших заходів щодо всіх соціально-економічних проблем з метою можливості участі представників Сторін у цих заходах.

Обласна державна адміністрація зобов’язується:

3.6. Рекомендує райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) залучати до роботи консультаційно-дорадчих органів уповноважених представників від організацій профспілок і роботодавців, які є Сторонами Угоди. Забезпечувати участь у засіданнях колегії облдержадміністрації під час розгляду нормативно-правових актів у сфері соціально-економічних і трудових відносин та надавати їм можливість представляти позицію Сторін під час їх обговорення та прийняття рішень. Рекомендувати включати до складу колегій місцевих органів виконавчої влади, виконавчих комітетів міських рад представників об’єднань організацій роботодавців та профспілок відповідного рівня.

3.7. Сприяти реалізації прав профспілок та організацій роботодавців, визначених Законами України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, іншими законами України, Генеральною, галузевими угодами, цією Угодою, Статутами профспілок, колективними договорами підприємств, установ, організацій.

3.8. Сприяти співпраці з організаціями профспілок щодо налагодження дієвого контролю за дотриманням трудового законодавства, забезпеченням захисту трудових, соціально-економічних прав та гарантій працівників.

3.9. Проводити моніторинг дотримання норм конвенцій Міжнародної організації праці, інших міжнародних договорів, учасником яких є Україна, та національного законодавства щодо забезпечення прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, здійснювати обмін інформацією про виявлені факти порушень з метою вжиття заходів до їх усунення. У разі необхідності ініціювати розгляд зазначених питань на засіданнях колегії облдержадміністрації та обласної територіальної тристоронньої соціально-економічної ради за участі представників Сторін Угоди.

3.10. Дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів” при реєстрації колективних договорів та в межах повноважень розглядати колективні договори і угоди щодо відповідності законодавству, а також у разі виявлення порушень надавати рекомендації стосовно їх усунення.

3.11. Надавати організаційну та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Сприяти укладенню угод на галузевому і місцевому рівнях та колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, що знаходяться у сфері дії Сторін, а також внесенню до них змін та доповнень, якщо вони включають нижчі, порівняно з Генеральною, галузевими і цією Угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги.

3.12. У випадках не укладення колективних договорів або не внесення в них змін і доповнень у встановлені Угодою терміни сторони в межах своїх повноважень надсилають письмові звернення до органів виконавчої влади, що здійснюють контроль за дотриманням трудового законодавства.

3.13. Сприяти діяльності організацій профспілок і роботодавців, їх консолідації в об’єднаннях з метою формування соціального діалогу на всіх рівнях колективно-договірних відносин.

3.14. Створювати сприятливі умови для формування і роботи об’єднань роботодавців, міських та районних громадських рад по координації діяльності профспілкових організацій.

3.15. Надавати безкоштовно профспілковій Стороні та Стороні роботодавців статистичну інформацію з питань соціально-економічного розвитку області, а також аналітичну інформацію структурних підрозділів облдержадміністрації за їх запитами.

3.16. Сприяти створенню і збереженню профспілкових організацій на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

3.17. Надавати організаційну та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання.

3.18. Сприяти вивченню та поширенню вітчизняної і міжнародної практики ведення соціального діалогу на території області.

3.19. Інформувати Київську обласну раду професійних спілок, обласне об’єднання організацій роботодавців про прийняття нормативних актів з питань соціально-трудових відносин.

3.20. Враховувати виконання умов Угоди, колективних договорів, у першу чергу з питань оплати праці, та наявність профспілкової організації:

– під час залучення суб’єктів господарювання до участі в обласних програмах;
– у випадку звернення суб’єктів господарювання до обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування за допомогою в частині вирішення питань господарсько-економічної діяльності підприємств;
– у випадках представлення кандидатур керівників підприємств до державних нагород;
– у разі відзначення, нагородження, надання пільг, підприємствам та окремим підприємцям.

Обласне об’єднання організацій роботодавців зобов’язується:

3.21. Надавати організаціям профспілок інформацію з питань, що стосуються роботи підприємств в межах обсягу, встановленого внутрішніми нормативними положеннями, документами.

3.22. Створювати необхідні умови для вільної діяльності організацій профспілок на підприємствах незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності відповідно до ратифікованих Україною Конвенцій Міжнародної організації праці № 87 “Про свободу асоціації та захист права на організацію”, № 135 “Про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються”.

3.23. Дотримуватись норм трудового законодавства України стосовно прав організацій профспілок відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

3.24. Рекомендувати керівникам підприємств сприяти сплаченню профспілкових внесків на підставі письмових заяв працівників – членів профспілки, в безготівковій формі, в порядку, в строки та в обсязі, передбачених чинним законодавством й колективними договорами та угодами, а також передбачати у колективному договорі порядок та місце зберігання письмових заяв членів профспілки.

3.25. Сприяти збереженню діючих організацій профспілок у разі реорганізації, перепрофілювання підприємств чи зміни їх власників.

3.26. Дотримуватися вимог Конвенції Міжнародної організації праці № 98 “Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів” та не допускати втручання в діяльність організацій профспілок.

3.27. При укладенні колективного договору сприяти його підписанню з боку власника особою з відповідними повноваженнями. Брати активну участь у проведенні колективних переговорів та укладенні Територіальної угоди й обласних програм.

3.28. Не перешкоджати створенню і функціонуванню профспілкових організацій на підприємствах та взаємодіяти з профспілковими організаціями відповідно до укладених Генеральної, галузевих, Територіальної угод та колективних договорів.

3.29. Сприяти діяльності структур галузевих, міських і районних організацій роботодавців, як сторонам соціального партнерства цих рівнів.

Обласна рада професійних спілок зобов’язується:

3.30. Узгодити з Головним управлінням Держпраці у Київській області включення питання виконання Угоди до щорічних планів цільових перевірок підприємств, що діють у сферах Сторін Угоди.

3.31. Надавати методичну і практичну допомогу підприємствам, установам, організаціям щодо розробки, укладення та виконання колективних договорів.

3.32. Проводити експертну оцінку колективних договорів у галузевих обласних організаціях профспілок  із наданням відповідних висновків.

3.33. Забезпечити здійснення дієвого контролю за станом виконання Угоди та колективних договорів.

3.34. У разі виявлення порушень прав профспілок на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності невідкладно інформувати обласну державну адміністрацію та обласне об’єднання організацій роботодавців.

3.35. Сприяти формуванню та проведенню в районах і містах області комплексної роботи з поглиблення соціального діалогу, укладення угод із співпраці та взаємодії.

3.36. Сторони рекомендують координаційним радам, головам районних і міських організацій галузевих профспілок, територіальним організаціям роботодавців та місцевим органам виконавчої влади провести роботу щодо укладення аналогічних угод на районних та міських рівнях.

4. Заключні положення

З метою координації діяльності, пов’язаної з колективно-договірним регулюванням соціально-економічних і трудових відносин та вдосконалення соціального діалогу, Сторони домовились:

4.1. Зміни та доповнення до Угоди (окрім тих, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної угоди) вносяться тільки за взаємною згодою Сторін після проведення відповідних консультацій та досягнення домовленостей і набувають чинності після підписання їх Сторонами.

4.2. Текст Угоди оприлюднюється у друкованих та електронних засобах масової інформації.

4.3. Виконання Угоди розглядається щороку на спільному засіданні колегіальних органів Сторін. Результати про хід її виконання розміщуються у засобах масової інформації.

4.4. За порушення чи невиконання положень Угоди, ухиляння від участі в переговорах, за ненадання або несвоєчасне надання інформації, необхідної для колективних переговорів, і здійснення контролю представники Сторін несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.5. У випадку реорганізації однієї із Сторін, її правонаступники продовжують виконання прийнятих зобов’язань.

4.6. Контроль за виконанням Угоди здійснюється Сторонами, що її уклали.

4.7. Жодна із Сторін не може в односторонньому порядку призупинити виконання взятих на себе зобов’язань протягом встановленого терміну дії Угоди.

4.8. З дня набрання чинності цією Угодою втрачає чинність територіальна угода між Київською обласною державною адміністрацією, Спільним представницьким органом об’єднань організацій роботодавців Київської області на 2013-2015 роки.

4.9. Угоду підписано в чотирьох примірниках, що знаходяться у кожної з Сторін, в Міністерстві соціальної політики України і мають однакову юридичну силу.