Департамент освіти і науки

01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 6 факс – 278-21-62
E-mail: donm@kyiv-oblosvita.gov.ua

Адреса офіційного веб-сайту:  www.kyiv-oblosvita.gov.ua

 

Директор департаменту
РОГОВА Віра Борисівна

Приймальня                      (044) 278-21-62

 

Заступник директора департаменту – начальник управління комунальних навчальних закладів

ОСИПЕНКО Жанна Жоржівна

 

Заступник директора департаменту – начальник управління професійної вищої освіти, науки, інноваційної діяльності та з питань персоналу

ТРОСТЯНСЬКА Ярослава Іванівна

 

Основними завданнями департаменту є:

      – участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності;

– забезпечення розвитку системи освіти області з метою форму­вання гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

– створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав населення області на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки області;

– створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

– забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економіч­них, екологічних, демографічних та інших особливостей області;

– здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, – виконанням навчальними закладами області усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

– координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління облдержадміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

– забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, сприяння захисту прав інтелектуальної власності в області;

– формування обласної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток області;

– сприяння розробленню і використанню технологій та їх складових частин згідно з потребами області;

– сприяння функціонуванню і розвитку системи науково-технічної та економічної інформації в області, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові частини, що відповідають потребам області;
– сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із забезпеченням збереження і захисту прав інтелектуальної власності та національних інтересів.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1. здійснює керівництво і контролює діяльність відділів освіти райдержадміністрацій;

2. координує роботу відділів освіти райдержадміністрацій, а також під-приємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання і виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді;

3. аналізує стан освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області, розробляє відповідні регіональні програми із зазначених питань, організовує і контролює виконання цих програм;

4. прогнозує потребу області у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формує обласне замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення між професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку кадрів;

5. організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих МОН повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні; керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

6. сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;

7. вносить МОН пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів;

8. організовує роботу з ліцензування та атестації навчальних закладів, їх державного інспектування, проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

9. співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення посад;

10. бере в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І-II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОН і перебувають у державній власності, і подає МОН відповідні матеріали;

11. аналізує стан виконання керівниками вищих навчальних закладів                І-II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОН, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;

12. вживає заходів для забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників;

13. забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законо­давства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема освіти національних меншин; впровад­жує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національ­ної культури, національних традицій Українського народу і національних меншин України;

14. впроваджує в практику рекомендовані МОН нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає місцевий компонент у змісті освіти;

15. вносить на розгляд МОН пропозиції щодо запровадження експери­ментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

16. формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документів про освіту;

17. організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;

18. залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

19. проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси тощо;

20. разом з головним управлінням охорони здоров’я облдержадмі­ністрації здійснює загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу;

21. забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи та спортивної роботи;

22. вживає заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників), школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах;

23. сприяє головному управлінню МВС України в Київській області та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та правопору­шенням серед неповнолітніх;

24. організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

25. розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного та наукового процесу;

26. контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональ­ному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових установ;

27. сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створює належні умови для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин виходячи з потреб області, вживає заходів для забезпечення в області захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;

28. сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності трансферу технологій – науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;

29. бере участь за дорученням МОН у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до національних, державних та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій;

30. бере участь у визначенні доцільності виконання і фінансуванні інноваційних проектів у складі обласних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб області;

31. контролює роботу з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ області, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності, а також щодо додержання та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади;

32. вживає у межах своєї компетенції заходів до поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;

33. розглядає питання та вносить МОН в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;

З4. забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

35. готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки, стан реалізації інноваційних проектів, виконання програм технологічного переоснащення підприємств, а також щодо трансферу технологій та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області;

35.1. надає у межах своїх повноважень консультаційно-методичну допомогу;

35.2. подає пропозиції щодо налагодження міжнародного технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств області;

35.3. забезпечує в установленому порядку поширення інформації про технологічні потреби області, з метою залучення інвестицій для їх максимального задоволення;

35.4. бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;

36. виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.