ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту схеми планування території Київської області

05.06.2020

 1. Замовник

Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації (01196, місто Київ, площа Лесі Українки, 1).

 • Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми та програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Відповідно до пункту 1 статті 13 розділу ІІІ Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» планування територій на регіональному рівні здійснюється шляхом розроблення схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів.

Відповідно до п. 5.1 ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях» Схема планування території Автономної Республіки Крим, області, групи районів є першоосновою для розроблення системи стратегічних, прогнозних і програмних документів щодо здійснення регіональної політики, підготовки пропозицій щодо реформування адміністративно-територіального устрою.

Основним завданням планування території Автономної Республіки Крим, області, групи районів є:

– врахування та конкретизація рішень Генеральної схеми планування території України щодо вдосконалення системи розселення; визначення територій, розвиток яких потребує державної підтримки; розвитку національної екологічної мережі, інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури, охорони культурної спадщини;

– врахування загальнодержавних та регіональних інтересів при плануванні розвитку окремих галузей економіки, розробленні цільових програм розвитку регіонів, формуванні транскордонних регіонів, транспортно-комунікаційних коридорів, зон із спеціальним режимом використання;

– розроблення раціональної планувальної організації території регіону, зокрема: забезпечення оптимальних умов проживання населення, раціонального використання природних ресурсів, розвитку галузей господарського комплексу, охорони навколишнього природного середовища та культурної спадщини, забезпечення цивільного захисту населення і територій, техногенної безпеки, захисту населених пунктів і територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, створення транспортної та інженерної інфраструктури.

 • Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі визначення щодо місцезнаходження, розміру, потужності розміщення ресурсів).

Стосовно умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля відповідно до п. 5.2 ДБН Б.1.1-13:2012 “Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях” схема планування території Автономної Республіки Крим, області, групи районів повинна містити принципові рішення з функціонального зонування території за видами переважного використання, планувальної організації території, взаємопов’язаного комплексного розміщення основних об’єктів промисловості, транспорту та інженерної інфраструктури, захисту населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів, охорони навколишнього природного середовища та культурної спадщини, формування національної екологічної мережі.

Також подається інформація щодо мінерально-сировинної бази, кліматичних, геологічних та інших природних умов, зображуються ділянки прояву небезпечних геологічних, гідрогеологічних та геоморфологічних процесів, території та об’єкти природно-заповідного фонду (природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, а також інші території та об’єкти за умови наявності інформації щодо їх географічної прив’язки), інші природоохоронні території, встановлені згідно з затвердженою проектною документацією, а також інші фактори та планувальні обмеження, що впливають на здійснення містобудівної та господарської діяльності.

Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” здійснення оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планової діяльності, визначеними частинами другою і третьою статті 3 Закону. 

За попередньою оцінкою до таких основних об’єктів та видів діяльності, що можуть бути передбачені до розміщення та здійснення в межах території Київської області належать наступні: 

– забір підземних вод або штучне поповнення підземних вод із щорічним забором води або щорічним об’ємом води, що поповнюється, 10 мільйонів кубічних метрів або більше; 

– глибоке буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів); 

– будівництво автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що мають чотири чи більше смуги руху, або реконструкція та/або розширення наявних смуг руху до чотирьох і більше, за умови їхньої безперервної протяжності 10 кілометрів і більше; 

– будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та фунікулерів або подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів; 

– будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд; 

– намив територій на землях водного фонду; 

– енергетична промисловість: зберігання та переробка вуглеводної сировини (газу природного, газу центрально-басейнового типу, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); 

– поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше; 

– облаштування індустріальних парків; 

– будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць; 

– проведення робіт з розчищення та днопоглиблення русел та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізація стану русел річок; 

– будівництво підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, у тому числі депо з комплексом споруд технічного обслуговування; 

– будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 110 кВт і більше та підстанцій напругою 330 кВт і більше; 

– будівництво гідротехнічних споруд річкових портів; 

– установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше; 

– шламонакопичувачі, хвостовища; 

– утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів; 

– видобування піску, гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду; 

– господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води із водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу; 

– будівництво в межах зони охоронюваного ландшафту; 

– розвиток мережі дощової каналізації та будівництво очисних споруд дощового стоку; 

– теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива. 

 1. Ймовірні наслідки реалізації проекту документу державного планування 

а) для довкілля

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування Схеми планування території Київської області, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • геологічне середовище, земельні ресурси;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття, землі;
 • кліматичні фактори;
 • повітряне середовище;
 • фізичні фактори;
 • здоров’я населення.

Пріоритетність проведення заходів реалізації Схеми планування території Київської області має базуватись на врахуванні кліматичних, соціальних, техніко-технологічних, економічних та екологічних факторів.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки та пропозиції щодо розвитку рекреаційно-оздоровчої та туристичної галузі, охорони навколишнього природного середовища з урахуванням формування Національної екологічної мережі, територій та об’єктів природно-заповідного фонду (природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки та інші за умови наявності інформації щодо географічної прив’язки) й інших природоохоронних територій, встановлених згідно з затвердженою проектною документацією.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Запропонований проект Схеми планування території Київської області містить пропозиції щодо розвитку інвестиційно привабливих територій, реструктуризації господарського комплексу (промисловості, сільського та лісового господарства, невиробничої сфери тощо), розміщення нових виробничих та обслуговуючих підприємств, демографічного прогнозу, розвитку соціальної інфраструктури, використання можливостей ресурсного потенціалу області на основі принципових рішень Генеральної схеми планування території України та Державної стратегії регіонального розвитку України, розвитку вільних економічних та інших зон із спеціальним режимом використання. Питання про транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення доцільно розглядати під час розроблення конкретних проектів реконструкції або будівництва нових об’єктів на прикордонних з іноземною державою територіях регіону.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту Схеми планування території Київської області будуть розглянуті наступні альтернативи:

Зважаючи на комплексність рішень проекту Схеми планування території Київської області, що обумовлюється необхідністю забезпечення розвитку транспортних зв’язків, інженерної інфраструктури водопостачання, каналізування, зрошення, обводнення й осушення, енергопостачання, систем розселення, розміщення курортних та рекреаційних зон, розвитку туризму, принципового функціонального зонування території регіону за видами переважного використання, визначення промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки схеми планування. Загальною альтернативою проекту Схеми планування території Київської області, рішення про розроблення якої прийнято, є його можливе не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки. Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 • Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Під час виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Схеми планування території Київської області будуть проведені: 

 • цільовий аналіз (формування блоку цілей охорони довкілля і подальший аналіз всіх елементів проекту на відповідність цим цілям); 
 • SWOT- аналіз (аналіз сильних і слабких сторін проекту з точки зору екологічної ситуації). 

З метою всебічного дослідження існуючого стану довкілля та стану здоров’я населення будуть використані дані натурних досліджень, моніторингу стану довкілля, доповіді про стан довкілля, стан здоров’я населення, статистична інформація, тощо. 

Передбачається: 

– збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля (атмосферне повітря, водний басейн); 

– використання методики оцінки впливу рівня забруднення атмосферного повітря на здоров’я населення; 

– проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей (процедура громадських обговорень); 

– проведення оцінки впливу проекту на складові довкілля та на стан здоров’я населення; 

Критерії рівнів забруднення: 

– шумового тиску – рівні звуку відносно допустимих еквівалентних та максимальних; 

– забруднення ґрунту – забруднення ґрунту відносно фонового сумарного показник забруднення (рівня забруднення ґрунту у лісі), СПЗ; 

– атмосферного повітря відносно гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин середньо добових. 

Крім того, заплановано проведення низки оцінок: аналіз контексту планування, аналіз раціонального використання території, аналіз поточного стану довкілля і тенденцій його змін, аналіз стану здоров’я населення та аналіз наслідків реалізації Схеми планування, оцінка альтернативних сценаріїв, оцінка рекомендованих заходів із пом’якшення або запобігання несприятливого впливу на довкілля, у т.ч. для здоров’я населення. 

 • Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування 
 • заходи із захисту навколишнього природного середовища, відтворення та збереження природно-ресурсного потенціалу Київської області (атмосферне повітря, водний басейн, захист від фізичних чинників впливу); 
 • ліквідація зон екологічного ризику на основі аналізу еколого – містобудівної ситуації, що склалась; 
 • визначення охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду відповідно до чинного законодавства. 
 • Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який буде відповідати вимогам частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 (зі змінами).

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Схеми планування території Київської області подаються до:

Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації (01196, місто Київ, площа Лесі Українки, 1). Відповідальна особа: заступник директора – начальник управління містобудівного кадастру Янович Ярослав Юрійович (контактні дані:  oblarchitektura@ukr.net, тел.: +38 (044) 285-28-70, 285-20-29).

Строк подання зауважень і пропозицій: 15 днів з дня оприлюднення цієї заяви (відповідно до частин п’ятої і шостої статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).