Департамент комунікацій та взаємодії з громадськістю

01196, м. Київ, пл. Лесі Українки,1

тел./факс – 286-87-21, 286-84-42

E-mail: upr-inf@ukr.net
int@koda.gov.ua

В. о. директора департаменту

ЖЕРДЄВА Ірина Миколаївна

286-81-83

Начальник відділу комунікацій із засобами масової інформації Управління інформаційної політики

Кравченко Тетяна Миколаївна

286-87-21

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент комунікацій та взаємодії з громадськістю

Київської обласної державної адміністрації

1. Департамент комунікацій та взаємодії з громадськістю Київської обласної державної адміністрації (далі – департамент) є структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації, утворюється головою Київської обласної державної адміністрації, входить до її складу та в межах Київської області забезпечує виконання покладених на департамент завдань.

2. Департамент є бюджетною, неприбутковою організацією.

3. Департамент підпорядкований голові Київської обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Державному комітету телебачення і радіомовлення України з питань реалізації державної політики у інформаційній і видавничій сферах.

4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації та цим Положенням.

5. Основними завданнями департаменту є:

5.1. реалізація державної політики в інформаційній і видавничій сферах на території Київської області;

5.2. організація роботи з питань доступу до публічної інформації в облдержадміністрації;

5.3. забезпечення реалізації внутрішньої політики держави на території Київської області.

6. Департамент відповідно до визначених повноважень, виконує такі завдання:

6.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

6.2. забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

6.3. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в інформаційній та видавничій сферах у межах Київської області та вживає заходів до усунення недоліків;

6.4. забезпечує реалізацію державної інформаційної політики за такими напрямами: забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень, забезпечення доступу кожного до інформації;

6.5. сприяє реалізації державної політики в інформаційній і видавничій сферах;

6.6. сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

6.7. проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб’єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань формування та реалізації державної політики в інформаційній і видавничій сферах;

6.8. проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі Київської області шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, вітчизняних та іноземних засобів масової інформації;

6.9. забезпечує оперативне оприлюднення інформації про аспекти соціально-економічного розвитку Київської області, діяльність Київської обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування через засоби масової інформації та мережу Інтернет, в межах компетенції бере участь в оприлюдненні публічної інформації про діяльність Київської обласної державної адміністрації, відповідно до статті
15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”;

6.10. взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевими друкованими і аудіовізуальними засобами масової інформації, проводить прес-конференції, брифінги, тематичні зустрічі з журналістами, поширює інформаційні матеріали тощо;

6.11. забезпечує висвітлення в засобах масової інформації участі керівництва Київської обласної державної адміністрації у „круглих столах”, „гарячих лініях”, готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, „круглих столів”;

6.12. розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури, видавничої сфери;

6.13. надає засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи в Київській області методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;

6.14. сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;

6.15. забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Київської обласної державної адміністрації та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток області та держави в цілому;

6.16. вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері інформації та видавничої справи; притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань доступу до публічної інформації, що належать до його компетенції;

6.17. бере участь в організації міжнародних заходів, пов’язаних з діяльністю у сфері інформації і видавничої справи;

6.18. сприяє самоорганізації журналістів;

6.19. сприяє проведенню соціологічних опитувань різних верств населення з питань оцінки діяльності органів державної влади, політичних партій, громадських організацій;

6.20. забезпечує підвищення кваліфікації працівників інформаційної сфери;

6.21. бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє їх поширенню;

6.22. організовує розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції;

6.23. забезпечує виконання Київською обласною державною адміністрацією обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України „Про доступ до публічної інформації”;

6.24. здійснює реєстрацію, опрацювання, ведення обліку запитів на публічну інформацію, що надійшли до Київської обласної державної адміністрації, в порядку, визначеному Законом України „Про доступ до публічної інформації”;

6.25. організовує прийом запитів на публічну інформацію, забезпечує їх своєчасне опрацювання та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України „Про доступ до публічної інформації”;

6.26. надає запитувачам форми запитів на публічну інформацію та консультації під час оформлення запитів на публічну інформацію, оформлює запити на публічну інформацію у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит;

6.27. здійснює аналіз та систематизацію запитів на публічну інформацію за галузевою та іншими ознаками;

6.28. забезпечує надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності Київської обласної державної адміністрації стосовно відмови в задоволенні запиту на публічну інформацію, відстрочки в задоволенні запиту на  публічну інформацію, ненадання відповіді на запит на публічну інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, невиконання обласною державною адміністрацією обов’язку оприлюднювати публічну інформацію, відповідно до статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, а також інших рішень, дій чи бездіяльності  Київської обласної державної адміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації;

6.29. забезпечує контроль щодо задоволення запитів на публічну інформацію;

6.30. забезпечує направлення запиту на публічну інформацію належному розпоряднику інформації, відповідно до частини третьої статті 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації”;

6.31.  координує діяльність та надає методичну допомогу посадовим особам або структурним підрозділам районних державних адміністрацій області, які є відповідальними за організацію доступу до публічної інформації;

6.32. аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів як на обласному, так і на місцевому рівнях;

6.33. готує аналітичні, інформаційні матеріали щодо взаємодії органів влади з політичними партіями та громадянськими організаціями до доповідей голови обласної державної адміністрації;

6.34. забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в області;

6.35. узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;

6.36. аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій в області, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови Київської обласної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства;

6.37. забезпечує щоденне інформування Адміністрації Президента України і Кабінету Міністрів України про головні події соціально-економічного та суспільно-політичного життя в області;

6.38. забезпечує щотижневе та щомісячне інформування Адміністрації Президента України і Кабінету Міністрів України про стан та розвиток суспільно-політичної ситуації в області;

6.39. здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення політики держави в області;

6.40. проводить аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів в області;

6.41. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в області та вживає заходів до усунення недоліків;

6.42. надає сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв’язків із політичними партіями та громадянськими організаціями;

6.43. розробляє проекти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань взаємодії з громадськими організаціями та політичними партіями;

6.44. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області;

6.45. вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету Київської області;

6.46. забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6.47. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

6.48. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

6.49. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

6.50. забезпечує доступ до публічної інформації, в межах компетенції департаменту, розпорядником якої є облдержадміністрація;

6.51. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6.52. забезпечує захист персональних даних згідно з чинним законодавством;

6.53. бере участь у розробленні та погодженні проектів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

6.54. бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду Київською обласною радою;

6.55. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання на розгляд голові Київської обласної державної адміністрації;

6.56. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

6.57. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

6.58. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

6.59. постійно інформує населення про стан здійснення визначених чинним законодавством повноважень у забезпеченні реалізації державної інформаційної політики та доступу до публічної інформації;

6.60. забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Київської обласної державної адміністрації;

6.61. забезпечує розміщення інформації на Єдиному державному  веб-порталі відкритих даних;

6.62. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

6.63. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

6.64. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

6.65. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

6.66. здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

6.67. здійснює інші, передбачені законом повноваження.

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені в Положенні, має право:

7.1. залучати до виконання окремих робіт, участі у виконанні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдерж-адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

7.2. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

7.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної, районних державних адміністрацій у відповідній галузі;

7.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, „круглі столи”, конференції та брати участь у роботі експертних комісій з питань, що належать до компетенції департаменту.

8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє і іншими структурними підрозділами, апаратом Київської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації за погодженням з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України в установленому законодавством порядку.

Директор департаменту може мати одного заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту.

У разі відсутності директора департаменту його обов’язки виконує заступник директора ‒ начальник управління інформаційної політики.

10. Директор департаменту:

10.1. здійснює повноваження керівника державної служби в департаменті;

10.2. здійснює керівництво департаментом і несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

10.3. подає на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації положення про департамент;

10.4. затверджує посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

10.5. планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України „Про державну службуˮ;

10.6. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

10.7. звітує перед головою Київської обласної державної адміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;

10.8. входить до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;

10.9. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень, бере участь у нарадах, семінарах з питань, що пов’язані з діяльністю департаменту;

10.10. може брати участь у засіданнях Київської обласної ради, органах місцевого самоврядування;

10.11. представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, а також з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Київської обласної державної адміністрації;

10.12. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області;

10.13. подає на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

10.14. розпоряджається коштами в межах затвердженого головою Київської обласної державної адміністрації кошторису департаменту;

10.15. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

10.16. забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

10.17. призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ, звільняє з таких посад відповідно до Закону України „Про державну службуˮ;

10.18. присвоює ранги державним службовцям департаменту, які займають посади державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ;

10.19. забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців департаменту;

10.20. здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в департаменті;

10.21. розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ;

10.22. приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ;

10.23. виконує функції роботодавця стосовно працівників департаменту, які не є державними службовцями;

10.24.створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

10.25. організовує, контролює дотриманя в департаменті порядку обліку зберігання та використання документів, що містять службову інформацію;

10.26. здійснює інші повноваження відповідно до Закону України „Про державну службуˮ та інших законів України.

11. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, іншим центральним органом виконавчої влади.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова Київської обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова Київської обласної державної адміністрації за пропозиціями директора департаменту в установленому порядку.

14. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.