Рішення про обласний бюджет Київської області на 2012 рік

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Рішення

 „Про обласний бюджет Київської області на 2012 рік”

Відповідно до частини 1 пункту 17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування у Україні», частини 9 статті 75, статей 76 і 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», Київська обласна рада вирішила:

1.Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2012 рік у сумі 2 867 192,0 тис.грн., у тому числі дотацію вирівнювання у сумі                271 886,0 тис.грн., додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості у сумі 41 424,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету в сумі 1 690 373,1 тис.гривень.

Обсяг доходів загального фонду обласного бюджету визначити в сумі 2 618 365,4 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 248 826,6 тис.гривень (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2012 рік у сумі 2 870 198,5 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 2 604 182,2 тис.грн. та видатків спеціального фонду –           266 016,3 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів             (додаток 3).

3. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 17 197,7 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 17 197,7 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 4 000,0 тис. гривень.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів між обласним бюджетом та бюджетами районів і міст обласного значення на 2012 рік (додаток 4):

– додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 31 068,0 тис.грн.;

– субвенції з державного бюджету в сумі 1 533 320,8 тис.грн., у тому числі із загального фонду – 1 533 316,2 тис.грн., спеціального – 4,6 тис.грн.;

– субвенцію з обласного бюджету в сумі 11 832,6 тис.грн., у тому числі:

  • для надання пільг на медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 890,5 тис.грн.,
  • на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей у сумі                       10 566,8 тис.грн.
  • на утримання соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сумі 375,3 тис.грн.;

7. Установити на 2012 рік обсяг повернення кредитів до обласного бюджету в сумі 4 099,4 тис.грн. у тому числі повернення кредитів до загального фонду у сумі 3 014,5 тис. гривень, спеціального фонду                       1 090,9 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 1,0 тис.грн., та надання кредитів з обласного бюджету в сумі 1 092,9 тис.грн., у тому числі із спеціального фонду – 1 092,9 тис.гривень (додаток 5).

8. Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2012 рік у сумі 500,0 тис.гривень.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

– нарахування на заробітну плату (код 1120);

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

– забезпечення продуктами харчування (код 1133);

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

– поточні трансферти населенню (код 1340);

– поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320);

– забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

– підготовка кадрів вищими навчальними закладами І – IV рівнів акредитації.

10. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 70 414,7 тис. гривень (додаток 8).

11. Надати право обласній державній адміністрації:

– укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державного казначейства України в Київській області на отримання середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів обласного бюджету на 2012 рік, визначених у Законі України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

При прийнятті рішення щодо отримання середньострокової позики погоджувати її обсяги з комісією Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів;

– здійснювати протягом 2012 року перерозподіл затверджених обсягів субвенцій між бюджетами районів і міст обласного значення, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню, та, у разі здійснення Кабінетом Міністрів України протягом року перерозподілу загального їх обсягу між видами чи додаткового надання субвенції, їх розподілу з послідуючим поданням Київській обласній раді внесених змін на затвердження;

– розробити та затвердити Порядок використання залишку коштів від збору за першу реєстрацію транспортного засобу, який склався на 01.01.2012 та їх надходжень у 2012 році до обласного бюджету на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах області, що належать до комунальної власності, та Перелік вулиць та доріг, на які спрямовуватимуться зазначені кошти;

– у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12. Надати право головному фінансовому управлінню Київської обласної державної адміністрації:

– укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державної казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі обласного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

13. Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів обласного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

14. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

– у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів обласного бюджету і подати їх Головному управлінню Державної казначейської служби України в Київській області;

– забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за енергоносії.

Затвердити, за погодженням заступника голови обласної державної адміністрації відповідальним за дане питання, ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року.

18. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів.

Голова  ради                                                                                О.С. Качний

м. Київ

28 грудня 2011 року

№ 245-14-VI

Додатки 1-8(12).xls