Департамент фінансів

01196, м.Київ, площа Лесі Українки, 1

факс – 286-81-15

E-mail:obl10@gfukoda.gov.ua

В.о. директора департаменту

ЮРЧЕНКО Геннадій Миколайович

Приймальна                                                          286-81-15, 286-81-14

Заступник директора департаменту

ЮРЧЕНКО Геннадій Миколайович

Заступник директора департаменту – начальник бюджетного управління

АХТИРЦЕВ Станіслав Станіславович

ГРАФІК

особистого прийому громадян керівництвом Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації

з/п

Прізвище, ініціали керівника, який веде прийом Дні тижня Посада керівника, який веде прийом Години прийому
1 3 2 4 5
Ахтирцев С.С. Вівторок заступник директора Департаменту – начальник бюджетного управління 1400-1700
Юрченко Г.М. Понеділок заступник директора Департаменту 1400-1700

Жінки, яким присвоєно звання „Мати-героїня”, інваліди Великої Вітчизняної війни, Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу, Герої України, учасники АТО приймаються позачергово.

Основними завданнями департаменту є:

 1. забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Київської області;
 2. розроблення в установленому порядку проекту обласного бюджету;
 3. підготовка розрахунків до проекту обласного бюджету Київської області та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і його подання на розгляд голові обласної державної адміністрації;
 4. розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
 5. проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану відповідної адміністративно-територіальної одиниці, перспектив її подальшого розвитку;
 6. здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету Київської області, координація діяльності в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання зазначеного бюджету.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. забезпечує в межах своїх повноважень захист законних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 3. надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;
 4. аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;
 5. вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
 6. готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах території області;
 7. бере участь у:

7.1. підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

7.2.  погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

7.3.  розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

7.4.  розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації;

 1. аналізує соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;
 2. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 3. розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 4. визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 5. проводить під час складання і розгляду проекту обласного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
 6. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд обласної державної адміністрації;
 7. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 8. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
 9. організовує роботу з підготовки проекту обласного бюджету, визначає за дорученням голови обласної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення і бюджетами районів у містах або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд голові обласної державної адміністрації;
 10. розробляє проекти нормативно-правових актів, перевіряє рішення районних та міських (міст обласного значення) рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству;
 11. готує проекти рішень Київської обласної ради про внесення змін до обласного бюджету;
 12. складає і затверджує тимчасовий розпис обласного бюджету та розпис обласного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису обласного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
 13. затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;
 14. проводить в установленому порядку розрахунки між обласним бюджетом та державним, районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, бюджетам районів у містах;
 15. перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;
 16. погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій;
 17. здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до обласного бюджету;
 18. організовує виконання обласного бюджету, забезпечує разом з територіальними органами ДФС, територіальними органами Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;
 19. здійснює в установленому порядку загальну організацію та управління виконанням обласного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 20. зводить показники бюджетів місцевого самоврядування, що входять до бюджету області (міста) та подає їх у встановлені строки до Міністерства фінансів України;
 21. забезпечує захист фінансових інтересів держави;
 22. готує і подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду обласного бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень бюджетних установ) фондів обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до обласного бюджету;
 23. проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного бюджету;
 24. за рішенням обласної ради розміщує тимчасово вільні кошти обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків та придбаває державні цінні папери, цінні папери, імітовані відповідною міською радою;
 25. аналізує бюджетну та фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;
 26. інформує голову облдержадміністрації про стан виконання обласного та місцевих бюджетів області за кожний звітний період та подає річний та квартальний звіт про виконання обласного бюджету на розгляд колегії облдержадміністрації;
 27. розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;
 28. проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки області, тенденції та динаміку розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
 29. бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу області;
 30. в установленому порядку вивчає разом з установами Національного банку України питання грошового обігу в області, а також бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення області;
 31. розглядає у межах своєї компетенції в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 32. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради;
 33. готує (бере участь підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій в робочих груп у межах свої повноважень;
 34. бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури обласної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення граничної чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих державних адміністрацій та здійснює в межах своєї компетенції контроль за витрачанням цих коштів;
 35. здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо обласного бюджету;
 36. застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
 37. приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема щодо:

44.1. зупинення операцій з бюджетними коштами;

44.2. призупинення бюджетних асигнувань;

44.3. зменшення бюджетних асигнувань;

44.4. повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

44.5. безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

 1. аналізує діяльність управлінь фінансів районних державних адміністрацій, структурних підрозділів з питань фінансів виконавчих органів рад міст обласного значення і готує, у разі необхідності, пропозиції щодо її вдосконалення;
 2. організовує роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи у Департаменті;
 3. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 4. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 5. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 6. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 7. організовує роботу з планування та фінансування видатків за кодом програмної класифікації видатків 7801010 «Здійснення виконавчої влади у Київській області»;
 8. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охороні праці та пожежної безпеки;
 9. організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;
 10. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 11. забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Департаменті;
 12. забезпечує подання до органів Державної казначейської служби України фінансової звітності щодо мобілізаційної підготовки області;
 13. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 14. забезпечує захист персональних даних;
 15. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту;
 16. здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на Департамент завдань, передбачені законом повноваження.