ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ

01196, м.Київ, площа Лесі Українки, 1

тел. 286 83 54

E-mail: dedigital@koda.gov.ua

Адреса офіційного веб-сайту: http://www.kyivregioneconomy.com/ 

Директор департаменту

ПОГРЕБНА Наталія Олегівна

Приймальна                                                                286-82-52

Заступник директора департаменту – начальник управління економічного розвитку

ЛИТВИН Владислав Володимирович

Заступник директора департаменту – начальник управління цифрового розвитку

ШЕПЕЛЄВ Сергій Сергійович

Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території Київськоїобласті:

державної політики економічного і соціального розвитку;

державної регіональної політики;

державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

державної промислової політики;

державної політики у сфері цифрового розвитку, електронного урядування;

державної політики у сфері надання електронних та адміністративних послуг;

державної цінової політики.

 

Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) забезпечує  виконання Конституціїі законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) надає адміністративні послуги у межах наданих чинним законодавством повноважень;

3) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг центрів надання адміністративних послуг їх адміністраторів;

4) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що утворили центри надання адміністративних послуг, з питань підвищення рівня якості надання електронних та адміністративних послуг, розвитку електронної інформаційної взаємодії таких центрів із суб’єктами надання адміністративних послуг, розширення функцій центрів та переліку послуг, які надаються через них;

5) здійснює моніторинг якості надання електронних та адміністративних послуг;

6) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки Київської області;

7) розробляє проєкт регіональної стратегії розвитку, план заходів з її реалізації, забезпечує координацію їх виконання та підготовку відповідних звітів;

8) бере участь у розробленні проєктів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території Київської області;

9) розробляє прогнозні показники економічного і соціального розвитку Київської області на середньостроковий період

10) розробляє програми соціально-економічного та культурного розвитку області на короткостроковий період, забезпечує моніторинг їх виконання та готує відповідні звіти;

11) здійснює оцінку моніторингу показників соціально-економічного розвитку Київської області;

12) готує висновки щодо відповідності проєктів обласних цільових програм цілям регіональної стратегії розвитку області або доцільності їх розроблення, а також експертні висновки щодо визначення результативних показників проєктів програм або змін до них;

13) опрацьовує матеріали та готує узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій;

14) здійснює моніторинг індексу споживчих цін та цінової ситуації на споживчому ринку області;

15) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

16) координує діяльність щодо реалізації інвестиційного потенціалу області, створення сприятливого інвестиційного клімату;

17) розробляє проєкти регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва, покращення інвестиційного клімату, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

18) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

19) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

20) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва;

21) бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

22) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності дозвільних органів;

23) сприяє, в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації), участі підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових та презентаційних міжнародних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном;

24) забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) визначає спільно з іншими структурними підрозділами Київської облдержадміністрації пріоритети розвитку цифрової економіки області та формує пропозиції щодо шляхів їх реалізації;

27) бере участь у розробці в установленому порядку пропозицій щодо створення та  розвитку цифрової інфраструктури Київської області;

28) здійснює діяльність у сфері цифрової трансформації;

29) аналізує стан і тенденції розвитку промислового комплексу області, вносить пропозиції щодо підвищення ефективності його функціонування;

30) сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції промислових підприємств області, освоєнню її нових видів та  розширенню ринків збуту;

31) розробляє та надає пропозиції щодо внесення промислових підприємств області до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

32) бере участь в організації роботи щодо створення індустріальних парків;

33) бере участь, в межах компетенції, у розробленні та виконанні державних цільових програм розвитку промисловості;

34) вносить пропозиції щодо розміщення на території області нових об’єктів виробничого призначення;

35) бере участь у переговорах з офіційними представниками іноземних держав, зарубіжних ділових кіл, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Департаменту;

36) здійснює інші передбачені законом повноваження;

37) забезпечує, в межах компетенції, захист персональних даних;

38) забезпечує та контролює, у межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки у Департаменті;

39) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

40) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської облдержадміністрації;

41) вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;

42) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

43) розробляє проєкти розпоряджень голови Київської облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

44) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови Київської облдержадміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

45) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

46) бере участь у підготовці звітів голови Київської облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

47) забезпечує, в межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

48) розглядає, в межах компетенції, звернення громадян;

49) опрацьовує, в межах компетенції, запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

50) забезпечує, в межах компетенції, доступ до публічної інформації;

51) здійснює методологічну підтримку виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

52) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

53) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.