Департамент економічного розвитку і торгівлі

01196, м.Київ, площа Лесі Українки, 1

факс – 286-81-57

E-mail: ekon_koda@ukr.net

Адреса офіційного веб-сайту: http://www.kyivregioneconomy.com/ 

 

В.о. директора департаменту

ПОГРЕБНА Наталія Олегівна 

Приймальна                                                                286-81-55

 

Заступник директора – начальник управління бізнес- клімату

ПОГРЕБНА Наталія Олегівна                              286-81-23

 

 

Заступник директора департаменту- начальник управління інвестицій

                                                                                                   286-81-55

 

 

 

Основними завданнями департаменту є забезпечення реалізації в Київській області:

– державної політики економічного і соціального розвитку;

– державної цінової політики;

– державної регіональної політики;

– державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

– державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;

– державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

– єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

– державної промислової політики;

– державної політики у сфері туризму, діяльності курортів;

– державної політики у сфері державних закупівель.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань

 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 3. надає адміністративні послуги у межах наданих чинним законодавством повноважень;
 4. бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;
 5. аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки Київської області, проводить оцінку внутрішньо-регіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіонів;
 6. розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;
 7. бере участь у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території Київської області;
 8. розробляє прогнози економічного і соціального розвитку Київської області на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти регіональних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку області;
 9. забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку Київської області на короткостроковий період;
 10. здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку Київської області для визнання територій депресивними; розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;
 11. бере участь у розробці в установленому порядку пропозицій щодо вступу до відповідних об’єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими суб’єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);
 12. розробляє та надсилає проекти програм транскордонного співробітництва центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів) та Мінекономрозвитку України для надання відповідної державної фінансової підтримки;
 13. проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток регіону у межах наданих чинним законодавством повноважень;
 14. розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;
 15. готує пропозиції щодо:
 • погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
 • надання за рахунок коштів місцевих бюджетів державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;
 • створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
 1. аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку та подає Мінекономрозвитку відповідну інформацію;
 2. відповідно до законодавства здійснює державну реєстрацію, перереєстрацію та анулювання іноземних інвестицій і державну реєстрацію договорів про спільну з іноземними партнерами інвестиційну діяльність;
 3. бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
 4. бере участь у підготовці та поданні спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності пропозицій щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм та їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;
 5. розробляє проекти регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;
 6. сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
 7. бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
 8. сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 9. бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 10. бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів;
 11. бере участь у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами у забезпеченні системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги щодо:
 • нагляду за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначенні координатору проекту за галузевим принципом;
 • погодженні планів закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги;
 • здійсненні аналізу та поданні Мінекономрозвитку підписаних координатором проекту (програми) результатів поточного та/або заключного моніторингу проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;
 1. бере участь у розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;
 2. бере участь у підготовці пропозицій щодо формування переліку товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню;
 3. здійснює моніторинг розвитку економічних і торговельних відносин з ЄС та аналізує вплив наслідків функціонування зони вільної торгівлі з ЄС на економічний розвиток регіону, подає Мінекономрозвитку пропозиції стосовно розбудови торговельно-економічних відносин з ЄС, іншими країнами світу;
 4. бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС та Митним союзом, подає Мінекономрозвитку відповідні пропозиції;
 5. бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державних програм з європейської та євроатлантичної інтеграції;
 6. забезпечує розвиток транскордонного (прикордонного) співробітництва з відповідними адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав;
 7. бере участь у переговорах з офіційними представниками іноземних держав, зарубіжних ділових кіл, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;
 8. бере участь у підготовці матеріалів з питань, що стосуються міжнародного співробітництва, для участі делегацій обласної державної адміністрації у засіданнях робочих груп експертів та міжурядових комісій;
 9. бере участь у підготовці та погодженні з МЗС України технічних завдань щодо участі офіційних делегацій облдержадміністрації в переговорах, конференціях, консультаціях, візитах та інших заходах міжнародного співробітництва та інформує МЗС України про їх результати.
 10. бере участь в організації протокольних заходів під час проведення зустрічей посадових осіб облдержадміністрації з представниками іноземних держав та інформує МЗС України про їх результати;
 11. здійснює аналіз результатів зовнішньоекономічної діяльності області та вносить пропозиції щодо нарощування експортного потенціалу;
 12. сприяє у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участі підприємств та організацій Київської області у виставково-ярмаркових заходах;
 13. інформує суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території області, про накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, та подає Мінекономрозвитку відповідну інформацію;
 14. вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;
 15. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської обласної державної адміністрації;
 16. бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень, а в частині здійснення зовнішніх зносин – забезпечує їх погодження в установленому порядку з МЗС України;
 17. вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
 18. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 19. розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 20. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 21. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 22. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 23. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 24. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 25. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 26. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 27. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 28. контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;
 29. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки;
 30. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 31. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 32. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 33. забезпечує захист персональних даних;
 34. аналізує стан і тенденції розвитку промислового комплексу області, вносить пропозиції щодо підвищення ефективності його функціонування;
 35. розробляє організаційні заходи щодо стабілізації роботи промислових підприємств та нарощування обсягів виробництва продукції;
 36. вносить пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств області, освоєння її нових видів та розширення ринків збуту;
 37. сприяє розвитку нових високотехнологічних виробництв та інноваційному розвитку існуючих підприємств;
 38. розробляє та надає Мінекономрозвитку України пропозиції щодо внесення промислових підприємств області до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;
 39. бере участь у підготовці пропозицій щодо обґрунтування обсягів продукції, що поставляється промисловими підприємствами для потреб держави за рахунок коштів державного бюджету;
 40. бере участь в організації роботи щодо створення індустріальних парків;
 41. аналізує стан впровадження систем управління якістю, екологічного контролю та інших систем управління відповідно до стандартів Європейського Союзу та вносить пропозиції щодо активізації цього процесу на промислових підприємствах;
 42. бере участь у розробленні та виконанні державних цільових програм розвитку промисловості;
 43. вносить пропозиції щодо розміщення на території області нових об’єктів виробничого призначення;
 44. вносить пропозиції голові облдержадміністрації щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників державних промислових підприємств, розташованих на території області, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня;
 45. проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку сфери туризму і діяльності курортів на території області;
 46. готує пропозиції щодо реформування і розвитку сфери туризму та діяльності курортів;
 47. розробляє та організовує виконання обласних комплексних і цільових програм розвитку туризму і ринку туристичних послуг;
 48. організовує надання методологічної та інформаційної допомоги суб’єктам туристичної діяльності;
 49. розробляє та здійснює заходи щодо залучення інвестицій у розвиток сфери туризму, діяльності курортів;
 50. бере участь у підготовці проектів затвердження режиму округів і зон санітарної охорони курортів місцевого значення;
 51. забезпечує розробку та впровадження заходів для захисту місцевих туристичних ресурсів;
 52. бере участь у здійсненні соціальної реклами туристичних ресурсів, в утворенні відповідних інформаційних центрів;
 53. розробляє пропозиції щодо  розвитку туристичних об’єктів, продуктів та мереж;
 54. бере участь у розробленні пропозицій щодо створення та просування туристичних брендів Київщини.”
 55. бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, зокрема коштів місцевих бюджетів;
 56. розробляє разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення законодавчих та нормативно-правових актів у сфері державних закупівель;
 57. координує роботу щодо участі у семінарах, тренінгах, що проводяться для розпорядників бюджетних коштів;
 58. бере участь у організації роботи щодо впровадження  в області електронних державних закупівель розпорядниками бюджетних коштів;
 59. забезпечує збір та узагальнення інформації щодо здійснення державних закупівель розпорядниками коштів, в тому числі  відповідних місцевих бюджетів та подання державної статистичної звітності органам статистики”.
 60. здійснює інші передбачені законом повноваження.