Управління агропромислового розвитку

01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1

тел. (044) 234-63-24

e-mail: apk@koda.gov.ua

Начальник управління

ДОВГАЛЬ Костянтин Костянтинович

Приймальна                                                                         234-63-24

Виконуючий обов’язки заступника управління – начальника відділу державної підтримки, фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

ЛИТВИНЕНКО Лідія Дмитрівна

ПОЛОЖЕННЯ

про УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 1. УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, скорочена назва – УАПР Київської ОДА (далі – управління) утворюється головою Київської обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Київської області забезпечує виконання завдань, покладених на управління.
 1. Управління є бюджетною неприбутковою установою.

Управління підпорядковане голові Київської обласної державної адміністрації, а також підзвітне та підконтрольне Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

 1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації та цим Положенням.
 1. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій та об’єднаних територіальних громад Київської області;

організація роботи з питань рослинництва, землеробства, тваринництва, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

 1. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

надає адміністративні послуги;

здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

аналізує стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку аграрного сектору Київської області та вживає заходів з усунення недоліків;

бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області;

вносить пропозиції щодо проєкту відповідного місцевого бюджету;

забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

розробляє проєкти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської обласної ради;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської обласної державної адміністрації;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

готує (бере участь у підготовці) проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

здійснює повноваження, делеговані Київською обласною радою;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечує захист персональних даних;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

готує пропозиції до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

розробляє цільові програми розвитку агропромислового комплексу Київської області;

вносить Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

готує пропозиції до проєкту стратегії розвитку Київської області;

надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат  та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

сприяє розвитку ринку виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування, органічної продукції;

розробляє і вносить пропозиції Київській обласній державній адміністрації з питань збереження, відтворення, підвищення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільсько-господарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо відновлення роботи меліоративних систем;

координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в Київську область;

сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;

забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій у галузях агропромислового виробництва;

готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві галузевих і регіональних угод;

реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проєктними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить Київській обласній державній адміністрації пропозиції до проєкту обласного бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єкти господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах;

подає пропозиції до проєктів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

здійснює заходи, спрямовані на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;

здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

здійснює збір, узагальнення та аналіз інформації щодо потреби та забезпечення підприємств агропромислового комплексу ресурсами, показників діяльності агропромислового комплексу та надає відповідну інформацію Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та іншим органам влади;

здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в області, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринку;

здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової та переробної промисловості вітчизняного виробництва;

координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;

забезпечує дотримання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

сприяє поліпшенню виробничих умов і продуктивності праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації;

забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, рослинництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

сприяє в межах повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

забезпечує в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, щодо зниження витрат на виробництво продукції, підвищення ефективності галузі;

надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;

сприяє забезпеченню кваліфікованими кадрами суб’єктів агропромислового комплексу;

організовує роботу щодо присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві;

погоджує кількісні та якісні показники господарської діяльності суб’єктів племінної справи у тваринництві;

сприяє залученню інвестицій у агропромисловий комплекс Київської області;

здійснює контроль за діяльністю структурних підрозділів агропромислового розвитку районних державних адміністрацій;

здійснює документування управлінської інформації та забезпечує організацію роботи з документами з моменту надходження або створення документів до їх відправлення або передачі в архів відповідно до вимог чинного законодавства та Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

 1. У межах компетенції управління бере участь:

у розробленні та здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва області;

у приватизації майна в агропромисловому комплексі;

організовує передачу об’єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність;

у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, селекційної роботи в рослинництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в області, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;

у формуванні та реалізації аграрної політики на обласному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

у розробці та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні;

у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

в організації продовольчого ринку;

у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;

у розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;

у реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом;

у розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

у визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон’юнктури ринку;

у здійсненні на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю тваринницької продукції та проведення її сертифікації;

у реалізації державної регуляторної політики;

в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

в організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, у тому числі за рахунок регіональних програм;

у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 1. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб документи, інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань працівників інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) та представників громадських об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції управління;

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Київської обласної державної адміністрації у агропромисловому комплексі;

організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

 1. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також із підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на управління завдань та здійснення запланованих заходів.
 1. Працівники управління повинні знати і дотримуватися:

Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, нормативних документів, що стосуються державної служби та діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших нормативно-правових актів;

правил службового та внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, пожежної безпеки, цього Положення, положень про відділи та вимог посадових інструкцій.

Начальник та працівники управління несуть відповідальність згідно із законами.

 1. Управління очолює начальник, який є керівником державної служби в управлінні.

Начальник управління призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в установленому законодавством порядку.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління згідно із законодавством про державну службу.

На період відсутності начальника управління  його обов’язки виконує один із заступників начальника згідно з розподілом обов’язків.

 1. Начальник управління повинен:

знати Конституцію України, Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;

дотримуватися основних принципів професійної діяльності та правил поведінки, визначених Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вимагати їх дотримання від підлеглих;

запобігати виникненню конфлікту інтересів у діяльності підлеглих, а у разі виникнення – сприяти його оперативному вирішенню.

 1. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою Київської обласної державної адміністрації за виконання покладених на управління завдань, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

організовує роботу регіональної експертної комісії щодо присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, інших комісій відповідно до нормативно-правових актів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та інших органів влади;

подає на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації положення про управління;

затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної адміністрації;

вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

звітує перед головою Київської обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проєкти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Київської обласної державної адміністрації;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ);

подає на затвердження в установленому порядку проєкти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції управління;

забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового та службового розпорядку та виконавської дисципліни;

призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців, присвоює їм ранги державних службовців, застосовує заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, застосовує заохочення та притягає до дисциплінарної відповідальності;

здійснює інші визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в управлінні;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної аграрної політики, інших питань в управлінні можуть утворюватися наукові ради, комісії, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

 1. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.
 1. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах відповідних бюджетних призначень визначає голова Київської обласної державної адміністрації.

Штатний розпис та кошторис управління затверджується за пропозицією начальника управління у встановленому порядку.

 1. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Київській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.