Департамент агропромислового розвитку

01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1

факс – 234-63-24

E-mail: kancelaria.daprkoda@gmail.com

Адреса офіційного веб-сайту:  http://dapr.kiev.ua/

В.о. директора департаменту

ДОВГАЛЬ Костянтин Костянтинович

 Приймальна                                                                         234-63-24

Заступник директора департаменту – начальник управління агропромислового виробництва

ДОВГАЛЬ Костянтин Костянтинович 

Заступник директора департаменту – начальник управління соціально-економічного розвитку та фінансового забезпечення

Заступник директора департаменту – начальник управління правового, кадрового та організаційного забезпечення

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  

1. ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – департамент) є структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації, що утворюється головою Київської обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Департамент є бюджетною неприбутковою установою.

Департамент  підпорядкований голові Київської обласної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Міністерству аграрної політики та продовольства України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації та цим Положенням.

4. Основними завданнями департаменту є:

забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій Київської області;

організація роботи з питань рослинництва, тваринництва, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу, лісового господарства та гарантування продовольчої безпеки держави;

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

надає адміністративні послуги;

здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

аналізує стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку аграрного сектору Київської області та вживає заходів до усунення недоліків;

вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

розробляє проекти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

бере участь погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської обласної ради;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської обласної державної адміністрації;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

здійснює повноваження, делеговані Київською обласною радою;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечує захист персональних даних;

готує пропозиції до проектів програм і прогнозів соціально-економічного розвитку області, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

вносить Мінагрополітики України пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

розробляє і вносить пропозиції облдержадміністрації з питань збереження, відтворення, підвищення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо відновлення роботи меліоративних систем;

координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в Київську область;

сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;

забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві галузевих і регіональних угод;

реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить облдержадміністрації пропозиції до проекту обласного бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

здійснює заходи, спрямовані на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;

здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Міністерству аграрної політики та продовольства України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринку;

здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової та переробної промисловості вітчизняного виробництва;

координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;

забезпечує дотримання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

сприяє поліпшенню виробничих умов і продуктивності праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації;

забезпечує широке висвітлення досягнень в галузях тваринництва, рослинництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

сприяє в межах повноважень упровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

здійснює контроль за діяльністю аграрної біржі у сфері надання кредитів і тваринницьких дотацій;

забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

забезпечує в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, упровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниженні витрат на виробництво продукції, підвищенні ефективності галузей;

надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, упровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу області;

здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;

здійснює відповідно до законодавства управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління Київської облдержадміністрації;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. У межах компетенції департамент бере участь:

у розробленні та здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва області;

у приватизації майна в агропромисловому комплексі; організовує передачу об’єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність;

у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, селекційної роботи в рослинництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;

у формуванні та реалізації аграрної політики на регіональному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

у розробці та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні;

у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

в організації продовольчого ринку;

у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;

у розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;

у реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом;

у розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

у визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон’юнктури ринку;

у здійсненні на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю тваринницької продукції та проведення її сертифікації;

у реалізації державної регуляторної політики;

в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

в організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, у тому числі за рахунок регіональних програм;

у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, упровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

7. Департамент має право:

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб документи, інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань працівників інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) та представників громадських об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать компетенції департаменту;

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

8. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також із підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на департамент завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України в установленому законодавством порядку.

Директор має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою Київської обласної держадміністрації за поданням директора департаменту.

На період відсутності директора департаменту його обов’язки виконує перший заступник, а в разі відсутності останнього – один із заступників директора згідно з розподілом обов’язків.

10. Директор департаменту:

здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед головою Київської обласної державної адміністрації за виконання покладених на департамент завдань, сприяє створенню належних умов праці у департаменті;

подає на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації положення про департамент;

затверджує посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної адміністрації;

вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

звітує перед головою Київської обласної державної адміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Київської обласної державної адміністрації;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Київській області.

подає на затвердження голові обласної державної  адміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання департаменту, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції департаменту;

забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників департаменту у визначеному законодавством порядку;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі директора департаменту (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, науково-дослідних, навчальних закладів, інших підприємств, установ, організацій, асоціацій та громадських об’єднань в галузях агропромислового комплексу.

Персональний склад та положення про колегію затверджує голова Київської обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу директора департаменту.

12. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної аграрної політики, інших питань у департаменті можуть утворюватися наукові ради, комісії, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор департаменту.

13. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

14. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання департаменту в межах виділених асигнувань визначає голова Київської обласної державної адміністрації.

Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова Київської обласної державної адміністрації за пропозицією директора департаменту

15. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Київській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.