Розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови – керівником апарату Київської обласної державної адміністрації

Структура КОДА та її взаємодії з підрозділами центральних органів виконавчої влади в області, обласними організаціями, установами

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20  січня  2017 року       №   11

 

 

Про розподіл обов’язків між головою,

першим заступником голови, заступниками

голови та заступником голови – керівником апарату

Київської обласної державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

 1. Розподілити обов’язки між головою, першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови – керівником апарату Київської обласної державної адміністрації згідно з додатком 1.
 1. Установити, що:

2.1. доручення та вказівки голови, першого заступника голови, заступників голови та заступника голови – керівника апарату облдерж-адміністрації, видані в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління облдержадміністрації, райдержадміністраціями, міськвиконкомами (міст обласного значення);

2.2. у разі відсутності голови, першого заступника голови, заступників голови та заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації або наявності відповідної вакансії, здійснення їх обов’язків забезпечується посадовими особами згідно з додатком 2;

2.3. голова, перший заступник голови, заступники голови та заступник голови – керівник апарату Київської обласної державної адміністрації здійснюють координацію діяльності райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) Київської області за переліком згідно з додатком 3.

 1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 31 жовтня 2016 року № 462 „Про тимчасовий розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови – керівником апарату Київської обласної державної адміністрації”.

 

 

Голова адміністрації                                (підпис)                          О.Л. Горган

 

                                                                      

 

Додаток 1

до розпорядження голови адміністрації

від 20.01.2017  № 11

                                                                            

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ 

між головою, першим заступником голови, заступниками

голови та заступником голови – керівником апарату

Київської обласної державної адміністрації

 

Голова облдержадміністрації

Горган О.Л.

 

Спрямовує і контролює роботу першого заступника голови, заступників голови та заступника голови – керівника апарату облдерж-адміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, діяльність райдержадміністрацій, забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування міст обласного значення з питань виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань та здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, реалізацію повноважень облдержадміністрації з питань оборонної роботи, забезпечення законності і правопорядку, освіти і науки, охорони здоров’я, внутрішнього аудиту, питань управління персоналом, правового забезпечення діяльності облдержадміністрації, структури і чисельності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, а також безпосередньо спрямовує діяльність таких структурних підрозділів:

– апарату адміністрації;

– департаменту освіти і науки;

– департаменту охорони здоров’я;

– управління персоналу;

– управління юридичного забезпечення;

– патронатної служби.

Координує діяльність таких територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області:

– Головного управління Національної поліції в Київській області;

– Управління Державної служби охорони при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Київській області;

– Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області;

– Управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області;

– Головного територіального управління юстиції у Київській області;

– Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області;

– Міжрегіонального управління Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Взаємодіє з:

– Київською обласною радою;

– Прокуратурою Київської області;

– Апеляційним судом Київської області;

– Господарським судом Київської області;

– Київським окружним адміністративним судом;

– Київським апеляційним господарським судом;

– Київським апеляційним адміністративним судом;

– Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Київської області;

– територіальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України на території області;

– Київським обласним військовим комісаріатом;

– військовими частинами, розташованими на території області;

– організаціями політичних партій, громадських організацій в області;

– Київською обласною радою профспілок.

 

 

 

Загальні функціональні повноваження першого

заступника голови, заступників голови та заступника

голови – керівника апарату облдержадміністрації

 

Перший заступник голови, заступники голови та заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків:

 1. Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, основних завдань та повноважень обласної державної адміністрації у визначених сферах діяль­ності, рішень Київської обласної ради, спрямовують, координують та
  контролюють роботу відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, а також обласних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, та інших щодо:

реалізації в області послань Президента України, програм діяльності Кабінету Міністрів України, розробки відповідних заходів та планів;

здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”;

формування та виконання обласного бюджету;

підготовки проектів програм соціально-економічного  та  культурного розвитку області, цільових програм з інших питань;

розроблення і виконання обласних, міжрегіональних програм та угод стосовно економічного,  соціального і культурного розвитку області;

аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культур­но­го розвит­ку області у відповідних сферах;

забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра  України,  Першого віце-прем’єр-міністра та Віце-прем’єр-міністрів України, голови облдержадміністрації;

підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою облдержадміністрації;

розроблення проектів розпоряджень голови облдержадміністрації;

вирішення питань діяльності відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

 1. Вносять на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції з питань:

що належать до компетенції облдержадміністрації;

ініційованих міністерствами, центральними органами виконавчої влади, їх терито­рі­аль­ни­ми підрозділами в області, структурними підроз­ділами облдержадміністрації, райдержадмі­ні­страціями, міськвикон­комами (міст обласного значення), органами місцевого самоврядування області;

щодо скасування розпоряджень голів районних державних адміні­стра­цій, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конс­ти­туційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України;

взаємодії облдержадміністрації з Київською обласною радою, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підроз­ділами, райдержадміністраціями та міськви­конкомами (міст обласного значення).

 1. Відповідають за підготовку проектів розпоряджень голови облдерж­ад­мі­ні­страції, планів роботи облдержадміністрації, інших докумен­тів, що утворю­ють­ся в облдержадміністрації, вживають вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візують та вносять на розгляд голови облдержадміністрації доопрацьовані проекти.
 2. Дають доручення структурним підрозділам обл­держ­адміністрації, райдержадміні­страціям, міськ­викон­комам (міст обласного значення) відповідно до розподілу обов’язків.

Організовують надання у встановленому порядку державних (адміністра­тив­них), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпоряд­ко­ваними структурними підрозділами обл­держ­адміністрації.

 1. За дорученням голови облдержадміністрації беруть участь у розгляді питань відповідно до розподілу обов’язків у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних підроз­ділах, струк­турних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях і міськвикон­комах (міст обласного значення).

Від імені облдержадміністрації у встановленому порядку ведуть переговори та листування з юридичними і фізичними особами з питань, віднесених до його компетенції.

 1. За дорученням голови облдержадміністрації представляють облдерж­адміністрацію з відповідними повноваженнями на переговорах з пред­ставниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.
 2. За дорученням голови облдержадміністрації забезпечують розгляд депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виступають в засобах масової інформації, дають інтерв’ю з питань, віднесених до їх компетенції.
 3. В установленому порядку здійснюють особистий прийом громадян та забезпечують розгляд їх звернень.
 4. Повертають ініціаторам звернення документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.
 5. Сприяють райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з облдержадміні­страцією та її структурними підрозділами.
 6. Забезпечують контроль за здійсненням органами місцевого самовряду­вання області делегованих повноважень органів виконавчої влади.
 7. Забезпечують взаємодію облдержадміністрації з громадськими органі­за­ціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встанов­леному порядку сприяють виконанню їх статутних завдань, забезпечують додер­жання законних прав цих об’єднань громадян.
 1. Вносять голові облдержадміністрації пропозиції щодо призначення на поса­ди та звільнення з посад у встановленому законодавством порядку керівників відповідних структурних підрозді­лів облдержадміні­страції та їх заступників, а також пропозиції щодо їх заохочення.

У встановленому порядку погоджують призначення на посади та звіль­нення з посад перших заступників та заступників голів райдержадміні­страцій згідно з розподілом обов’язків.

 1. Здійснюють за дорученням голови облдержадміністрації керів­ництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміж­ними орга­нами, службами, комісіями, що утворюються головою облдерж­адміні­страції.
 1. Погоджують плани роботи структурних підрозділів облдерж-адміністрації згідно з розподілом обов’язків.
 1. Укладають та розривають у встановленому порядку контракти з керів­никами підприємств (їх об’єднань), закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків.
 1. Погоджують у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідних територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зазначених у пункті 6 частини першої статті 39 Закону України „Про місцеві державні адміні­страції”.
 1. Без довіреності представляють облдержадміністрацію у всіх судах усіх інстанцій при розгляді цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ з повним обсягом прав сторони судового процесу з питань, віднесених до їх компетенції згідно з цим розподілом обов’язків. Від імені Київської обласної державної адміністрації підписують документи та листи, адресовані судам.
 1. За рішенням голови облдержадміністрації здійснюють інші функції і повноваження.

 

Перший заступник голови облдержадміністрації

Савченко О.І.

 

Питання:

 

реалізації повноважень облдержадміністрації у галузі:

надзвичайних ситуацій; містобудування та архітектури, використання та охорони земель, децентралізації, співпраці з органами місцевого самоврядування в області, об’єднаними територіальними громадами; інфраструктури, власності; забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій при вирішенні питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, допомоги членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції.

 

У межах повноважень вносить на розгляд голови облдерж-адміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури області.

 

Координує роботу заступників голови та заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації, керівників департаментів, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації. 

У разі відсутності голови облдержадміністрації виконує його обов’язки.  

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів облдержадміністрації:

– департаменту містобудування та архітектури;

– департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

– управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органам;

– управління інфраструктури;

– управління з питань власності.

Координує діяльність таких територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області:

– Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області;

–  Головного управління Держгеокадастру у Київській області;

– Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області;

– Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області. 

Взаємодіє з:

– Київською обласною філією ПАТ „Укртелеком”;

– Київською обласною дирекцією „Укрпошта”;

– Київською дирекцією залізничних перевезень Південно-Західної залізниці;

– підприємствами, установами, організаціями транспорту та зв’язку в області;

– іншими відповідного спрямування об’єднаннями громадян та юридичними особами в області.

 

Заступник голови облдержадміністрації

Міщенко О.В.

 

Питання: реалізації повноважень облдержадміністрації у галузі сприяння розвитку підприємництва, капітального будівництва та житлово-комунального господарства, дорожнього господарства, індивідуального житлового будівництва на селі, екології та природних ресурсів; співпраці з органами місцевого самоврядування в області.

 

У межах повноважень вносить пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури області.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів облдержадміністрації:

– департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства;

– департаменту екології та природних ресурсів.

Спрямовує та контролює діяльність:

 • ДП „Київоблбудінвестˮ;
 • ДП „Розвиток інфраструктури Київщиниˮ;
 • ДП „Інноваційно – інжинірингові технологіїˮ;
 • ДП „Спеціалізоване лісогосподарське підприємство „Київоблагролісˮ;
 • Київського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Координує діяльність таких територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області:

– Головне управління Держпраці у Київській області;

– Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській   області;

– Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства;

– Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області;

– Державної екологічної інспекції у Київській області.

Взаємодіє з:

– Київською обласною радою;

– Дочірнім підприємством „Київське обласне дорожнє управління „ВАТ „Державна акціонерна компанія „Автомобільні дороги Україниˮ;

– Службою автомобільних доріг у області;

– будівельними та ремонтно-будівельними організаціями області;

– організаціями дорожнього господарства області;

– Закритим акціонерним товариством „А.Е.С. Київобленергоˮ;

– Публічним акціонерним товариством „Київоблгазˮ;

– Київською обласною філією ДП „Укрдержбудекспертизаˮ;

– Київським регіональним управлінням водних ресурсів;

– іншими відповідного спрямування об’єднаннями громадян та юридичними особами в області.

 

Заступник голови облдержадміністрації

 Письменний О.М.

 

Питання: реалізації повноважень облдержадміністрації у галузі: формування проекту обласного бюджету, забезпечення розробки та виконання програм соціально-економічного розвитку, міжнародних та зовнішньоекономічних відносин, залучення інвестицій, сприяння розвитку підприємництва, міжрегіонального співробітництва, туризму; забезпечення реалізації державної політики в агропромисловому комплексі; виконання програм соціального розвитку села, розвитку переробної промисловості в агропромисловому комплексі; ветеринарної медицини; соціального забезпечення та соціального захисту, зайнятості населення.

 

У межах повноважень вносить пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури області.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів облдержадміністрації:

– департаменту фінансів;

– департаменту економічного розвитку і торгівлі;

– департаменту агропромислового розвитку;

– департаменту соціального захисту населення.

Координує діяльність таких територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області:

–  Головного управління статистики у Київській області;

– Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України;

– Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області;

– Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області;

–  Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

– Північного офісу Держаудитслужби в Київській області;

– Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області;

– Відділення Національної служби посередництва і примирення в м. Києві та Київській області;

– обласного центру зайнятості у Київській області.

– Київської митниці ДФС.

Взаємодіє з:

– Київською обласною організацією Українського союзу промисловців і підприємців;

– Територіальним управлінням Рахункової палати по м. Києву та Київській, Черкаській та Чернігівській областях;

– Головним управлінням Національного банку України  по м. Києву та  Київській області;

– Головним управлінням по м. Києву та Київській області АТ  „Державний ощадний банк України”;

–  Головним управлінням Пенсійного фонду України в Київській області;

– Київською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України;

– організаціями, установами соціальної сфери, агропромислового комплексу;

– іншими відповідного спрямування об’єднаннями громадян та юридичними особами в області.

 

 

Заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації

 Кучер В.А.

 

Питання: реалізації повноважень облдержадміністрації в галузі: інформаційної діяльності та комунікацій громадськістю, культури, національностей та релігій, охорони пам’яток історії та культури, молоді та спорту, дітей та сім’ї; архівної справи; організаційного, матеріального та іншого забезпечення діяльності облдержадміністрації, організації роботи апарату облдерж-адміністрації; затвердження штатного розпису, кошторисів, планів асигнувань апарату облдержадміністрації; затвердження штатних розписів, кошторисів, планів асигнувань структурних підрозділів облдержадміністрації та апаратів райдерж-адміністрацій; взаємодії з районними державними адміністра-ціями і органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами із зазначених питань, опрацювання звернень громадян до органів виконавчої влади області.

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів облдержадміністрації:

– управління з питань внутрішньої політики (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю);

– управління інформації та зв’язків з громадськістю (до завершення процедури припинення);

– управління культури, національностей та релігій;

– управління молоді та спорту;

– служби у справах дітей та сім’ї.

– Державного архіву області.

Спрямовує та контролює з питань організації роботи апарату облдержадміністрації діяльність таких структурних підрозділів апарату облдержадміністрації:

– управління персоналу;

– управління юридичного забезпечення.

Спрямовує та контролює діяльність таких структурних підрозділів апарату облдержадміністрації:

– організаційного відділу;

– загального відділу;

– відділу забезпечення роботи керівництва;

– відділу адміністрування Державного реєстру виборців;

– відділу контролю;

– відділу роботи із зверненнями громадян;

– відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення;

– відділу фінансового забезпечення;

– відділу господарського забезпечення;

– сектору мобілізаційної роботи;

– сектору з питань запобігання та виявлення корупції;

– сектору режимно-секретної роботи.

Взаємодіє та сприяє діяльності:

– Київського обласного контактного центру опрацювання звернень до органів виконавчої влади;

– Закладу післядипломної освіти „Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при облдержадміністрації”.

Взаємодіє з:

– відповідного спрямування об’єднаннями громадян та юридичними особами в області.

 

Заступник голови –

керівник апарату адміністрації                    (підпис)                     В.А. Кучер  

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження голови адміністрації

від 20.01.2017   № 11              

 

 ЗДІЙСНЕННЯ  ОБОВ’ЯЗКІВ

 голови, першого заступника голови, заступників голови облдержадміністрації та заступника голови – керівника апарату у разі їх відсутності або наявності відповідної вакансії

  

Посадова особа Хто заміщає
Голова адміністрації

 

Горган О.Л.

Перший заступник голови адміністрації

 

Савченко О.І.         

 

Перший заступник голови адміністрації

 

 

Савченко О.І.

 

Заступник голови – керівник апарату адміністрації

 

Кучер В.А.

 

Заступник голови адміністрації

 

Письменний О.М.

Заступник голови адміністрації

 

Міщенко О.В.

Заступник голови адміністрації

 

Міщенко О.В.

Заступник голови адміністрації

 

Письменний О.М.

Заступник голови –

керівник апарату адміністрації

 

Кучер В.А.

Перший заступник голови адміністрації

 

 

Савченко О.І.

  

Заступник голови –

керівник апарату адміністрації                    (підпис)                     В.А. Кучер  

 

 

Додаток 3

до розпорядження голови адміністрації

від 20.01.2017   № 11     

 

Перелік

райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного

значення), координація діяльності яких здійснюється головою,

першим заступником голови, заступниками голови та заступником

голови – керівником апарату  Київської обласної державної адміністрації

  

з/п

ПІБ

відповідальної особи

Назва району,
міста (обласного значення)
1. Савченко

Олександр Ілліч

Васильківський
2. Києво-Святошинський
3. Макарівський
4. Обухівський
5. Фастівський
6. м. Васильків
7. м. Обухів
8. м. Фастів
1. Письменний

Олег Миколайович

Бородянський
2. Вишгородський
3. Іванківський
4. Поліський
5. м. Буча
6. м. Ірпінь
7. м. Славутич
1. Міщенко

Олег Вікторович

Баришівський
2. Бориспільський
3. Броварський
4. Згурівський
5. Переяслав-Хмельницький
6. Яготинський
7. м. Березань
8. м. Бориспіль
9. м. Бровари
10. м. Переяслав-Хмельницький

 

 

1. Кучер

В’ячеслав Анатолійович

Білоцерківський
2. Богуславський
3. Володарський
4. Кагарлицький
5. Миронівський
6. Рокитнянський
7. Сквирський
8. Ставищенський
9. Таращанський
10. Тетіївський
11. м. Біла Церква
12. м. Ржищів

 

Заступник голови –

керівник апарату адміністрації               (підпис)                            В.А. Кучер