Головна - Напрями роботи - Департамент екології та природних ресурсів

Департамент екології та природних ресурсів

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

01004, м.Київ, вул.Басейна, 1/2-а

факс - 234-96-15

Електронна адреса: info@eko.koda.gov.ua

Сайт Департаменту: http://eko.koda.gov.ua

 

 

В.о. директора департаменту

Ткаліч Ганна Іванівна


Приймальня

 

279-01-58

ПОЛОЖЕННЯ

про ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ КИЇВ­СЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Департамент) є структурним підрозділом та підпорядкований голові Київської обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди).

Департамент є бюджетною неприбутковою установою.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації на території Київської області державної політики в галузі охорони навколиш­нього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім повод­ження з радіоактивними відходами), у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на території Київської області; забезпечення екологічної та у межах компетенції радіаційної безпеки.

4.Департамент відповідно до своїх повноважень виконує такі завдання:

4.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

4.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4.3. забезпечує в межах компетенції реалізацію державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на території Київської області;

4.4. реалізує державну політику у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

4.5. забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісових відносин;

4.6. забезпечує реалізацію державної політики щодо використання та охорони земель;

4.7. здійснює державне управління у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу;

4.8. видає дозвіл на випалювання сухої рослинності або її залишків в разі господарської необхідності;

4.9. підготовлює висновки щодо надання або вилучення (викупу) земельних ділянок;

4.10. забезпечує у межах своїх повноважень розгляд питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою;

4.11. вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

4.12. вирішення в установленому порядку питань щодо погодження користування мисливських угідь;

4.13. надає пропозиції щодо встановлення лімітів добування (відстрілу, відлову) тварин, віднесених до державного мисливського фонду;

4.14. погоджує строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норми добування мисливських тварин;

4.15. погоджує пропускну спроможність мисливських угідь;

4.16. погоджує проекти організації та розвитку мисливського господарства;

4.17. видає дозволи на відстріл та відлов вовків, бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків, вовка, лисиці не в мисливський період у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

4.18. видає дозволи на селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

4.19. погоджує в установленому порядку питання, що стосуються надання в користування рибогосподарських водних об'єктів;

4.20. вирішує інші питання у сфері лісових відносин відповідно до закону;

4.21. погоджує надання лісів в постійне користування в установленому порядку;

4.22. погоджує виділення особливо захисних лісових ділянок;

4.23. погоджує зміну цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях не пов'язаних з веденням лісового господарства;

4.24. погоджує вирубку дерев та чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях не пов'язаних з веденням лісового господарства;

4.25. готує висновки щодо використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства;

4.26. погоджує дозволи на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі), пов'язаних з проведенням днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;

4.27. погоджує проекти водоохоронних зон;

4.28. погоджує технологічні нормативи використання питної води, які розробляються кожним  підприємством  питного  водопостачання;

4.29. здійснює попереднє погодження надання спеціальних дозволів на користування надрами для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу;

4.30. погоджує видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища;

4.31. погоджує місця розташування гірничодобувних об'єктів і підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод, до початку проектних робіт;

4.32. бере участь у розробленні загальнодержавних програм раціональ­ного використання відходів і вжиття необхідних заходів для запровадження маловідходних та енергозберігаючих технологій;

4.33. організовує розроблення та здійснення регіональних і місцевих програм поводження з відходами, а також забезпечення реалізації загально­державних програм;

4.34. координує та сприяє розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

4.35. взаємодіє з органами місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами;

4.36. організовує та сприяє створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а також для виготовлення, монтажу та сервісного обслуговування відповідного устаткування;

4.37. складає і веде реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів;

4.38. організовує ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації;

4.39. сприяє роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

4.40. зупиняє дію дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами в разі порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища у порядку, визначеному законом;

4.41. надає дозволи на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території у порядку, визначеному законом;

4.42. видає відповідно до закону дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

4.43. забезпечує ефективне використання водних ресурсів;

4.44. видає дозволи на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення;

4.45. припиняє право на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення;

4.46. погоджує договори на право водокористування на умовах оренди;

4.47. надає дозволи на зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами;

4.48. погоджує ліміти споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів;

4.49. встановлює умови скидання дренажних вод у водні об'єкти;

4.50. погоджує індивідуальні регламенти скидання вод з накопичувачів промислових забруднених стічних вод та технологічних водойм у поверхневі водні об'єкти;

4.51. надає дозволи на проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду;

4.52. затверджує нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин зі зворотними водами, в разі використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення;

4.53. встановлює умови скидання шахтних, кар'єрних і рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів;

4.54. організовує та проводить державну екологічну експертизу;

4.55. погоджує „Заяву про наміри" видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;

4.56. надає рекомендації щодо затвердження матеріалів детальних планів територій;

4.57. надає дозволи на проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду;

4.58. видає дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єктам господарювання, об'єкти якого належать до другої або третьої групи;

4.59. ініціює розробку програм оздоровлення атмосферного повітря у разі перевищення нормативів екологічної безпеки на території Київської області;

4.60. приймає рішення про поетапне зниження  викидів забруднюючих речовин підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності та визначає тривалість кожного етапу у випадках, визначених законом;

4.61. подає пропозиції Київській обласній державній адміністрації щодо розподілу коштів екологічного податку, що надходять до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

4.62. приймає участь в розробленні регіональних екологічних програм та забезпечує їх виконання., звітує перед Київською обласною радою про їх виконання., вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних та регіональних екологічних програм;

4.63. приймає участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

4.64. організує і здійснює державне регулювання та контроль за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу, забезпеченням ведення моніторингу, державного кадастру та державного обліку об'єктів тваринного світу, які перебувають на їх території;

4.65. здійснює моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів;

4.66. інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення;

4.67. готує пропозиції до проекту обласного бюджету на відповідний рік щодо фінансування регіональних програм з питань охорони навколишнього природного середовища;

4.68. забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань охорони навколишнього природного середовища;

4.69. приймає участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

4.70. бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної екологічної політики;

4.71. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

4.72. розробляє проекти розпоряджень голови обласної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

4.73. виконує функції розпорядника бюджетних коштів за відповідними напрямами;

4.74. бере участь у підготовці звітів голови обласної держадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

4.75. організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

4.76. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

4.77. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

4.78. забезпечує збереження державної таємниці в Департаменті;

4.79. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

4.80. здійснює повноваження, визначені та делеговані обласною радою;

4.81. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

4.82. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

4.83. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

4.84. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

4.85. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

4.86. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

4.87. забезпечує захист персональних даних;

4.88. здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

5. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

5.1. залучати до проведення державної екологічної експертизи, у разі необхідності, фахівців інших установ, організацій та підприємств з метою наукової обґрунтованості експертних висновків;

5.2. ініціювати розроблення державних цільових програм, розробляти та проводити громадське обговорення концепції програми;

5.3. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.4. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

5.5. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної держадміністрації з питань, що належать до його компетенції;

5.6. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

5.7. виступати замовником: науково-дослідницьких робіт у сфері охорони навколишнього природного середовища; проектування, реконструкції та капітального ремонту об'єктів;

5.8. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіаль­ними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів України в установленому законодавством порядку.

8. Директор Департаменту:

8.1. здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

8.2. подає на затвердження голови обласної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

8.3. затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

8.4. подає на затвердження голові обласної держадміністрації Положення про Департамент;

8.5. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (при цьому забезпечує державну реєстрацію наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, в Головному управлінні юстиції у Київській області);

8.6. затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

8.7. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної держадміністрації кошторису Департаменту;

8.8. призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

8.9. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягує дисциплінарної відповідальності;

8.10. планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної держадміністрації;

8.11. вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

8.12. звітує перед головою обласної держадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

8.13. може входити до складу колегій обласної держадміністрацій;

8.14. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

8.15. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8.16. підписує господарські й цивільно-правові договори та угоди;

8.17. представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної держадміністрації;

8.18. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

8.19. подає голові обласної держадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, заступників директора Департаменту;

8.20. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

8.21. забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

8.22. здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

9. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації.

10. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою Київської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, створюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту, а також інших працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити керівники обласних комунальних підприємств, представники інших підприємств, установ та організацій області (за згодою їх керівників).

12. Для розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення екологічного стану області й вирішення інших питань при Департаменті можуть створюватися науково-технічні та економічні ради, комісії, робочі групи.

Склад цих рад, комісій або робочих груп та положення про них затверджує голова Київської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

13. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної держадміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

14. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.